Zaznacz stronę

Kontrowersyjna nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

2 listopada 2022 | Aktualności, Wiedza

13 października 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”). Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany w nowym prawie i wskazujemy na ich możliwe konsekwencje. W naszej opinii część nowych postanowień może być problematyczna np. dla zarządów spółek zależnych.

Prawo holdingowe

W celu uregulowania prawa holdingowego Ustawa wprowadza definicję „grupy spółek”, składającej się ze spółki dominującej i spółek zależnych.

Spółki należące do grupy spółek mają kierować się wspólną strategią gospodarczą (interesem grupy spółek). Utworzenie grupy jest warunkowane podjęciem uchwały przez wspólników spółki zależnej oraz ujawnieniem tej okoliczności w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W ramach nowelizacji zostały wprowadzone mechanizmy umożliwiające podmiotowi dominującemu sprawowanie jednolitego kierownictwa nad spółką lub spółkami zależnymi. W wypadku zawiązania grupy, spółka dominująca będzie miała możliwość wydawania spółkom zależnym wiążących poleceń, a odmowa ich wykonania będzie możliwa tylko w określonych przypadkach.

Ponadto, podmiot dominujący będzie ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spółki zależnej za szkodę, która została wyrządzona wykonaniem przez spółkę zależną wiążącego polecenia i która nie została naprawiona w terminie wskazanym w takim poleceniu. Dodatkowo będzie także ponosić odpowiedzialność względem wierzycieli spółki zależnej.

Ustawa wzbudza wiele kontrowersji, a środowisko prawnicze wskazuje na szereg problemów wynikających z wprowadzanych zmian. Przede wszystkim na marginalizację roli zarządów spółek zależnych oraz rozmycie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w spółce, w związku z wprowadzeniem instytucji wiążącego polecenia.

Nowe przepisy dotyczące organów spółek

Nowelizacja wprowadza również nowe narzędzia dla rad nadzorczych, które zdaniem ustawodawcy mają zapewnić sprawowanie bardziej efektywnego nadzoru korporacyjnego. Najważniejsze zmiany w tym zakresie obejmują:

  • Obowiązek udzielenia przez zarząd określonych informacji radzie nadzorczej z własnej inicjatywy, bez dodatkowego wezwania,
  • Prawo wyboru doradcy rady nadzorczej, w celu zbadania określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku oraz przygotowania określonych analiz oraz opinii
  • Obowiązek uzyskania zgody na zawarcie transakcji o znaczącej wartości ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną
  • Poszerzone możliwości żądania informacji i dokumentów, m.in. od zarządu i pracowników spółki
  • Poszerzone obowiązki sprawozdawcze wobec wspólników i akcjonariuszy (składanie corocznych sprawozdań rady nadzorczej za poprzedni rok obrotowy).

Nowelizacja w sposób jednolity oraz kompleksowy reguluje także kwestie obowiązku protokołowania posiedzeń zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, a także treści tych dokumentów.

W nowelizacji sprecyzowana została również kwestia ustalenia momentu wygaśnięcia mandatu w związku z upływem kadencji członków zarządów lub rad nadzorczych.

Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku powołania na okres dłuższy niż rok, mandat wygasa z dniem, w którym odbyło się zgromadzenie wspólników zatwierdzające sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Kadencję zaś oblicza się w pełnych latach obrotowych. Ustawodawca umożliwia jednak odmienne uregulowanie ww. kwestii w umowie lub statucie spółki.

Business Judgement Rule

Jedną z istotnych zmian jest także wprowadzenie do KSH zasady biznesowej oceny sytuacji (Business Judgement Rule). Zasada ta funkcjonowała dotychczas w orzecznictwie i doktrynie, a jej wprowadzenie do treści KSH ma na celu zapewnienie ochrony członkom zarządów i rad nadzorczych w przypadku, gdy podjęte przez nich decyzje (pomimo zachowania należytej staranności) doprowadziły do wyrządzenia spółce szkody. W takim wypadku będą musieli wykazać, że ich decyzje podejmowane były w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego oraz w oparciu o adekwatne do okoliczności informacje.

W związku z tym działania organów będą oceniane nie tylko przez pryzmat rezultatów, ale także z perspektywy prawidłowości trybu podejmowania decyzji. W tym kontekście jeszcze większego znaczenia mogą nabrać operaty czy opinie prawne profesjonalnych podmiotów.

Jak możemy pomóc?

Na podstawie przeprowadzonych analiz zmian w kodeksie spółek handlowych wypracowaliśmy konkretne rozwiązania, które ułatwią przedsiębiorcom dostosowanie swoich struktur do nowych regulacji. Pomożemy również we wszelkich czynnościach, których celem jest wdrożenie znowelizowanych przepisów i odpowiemy na wszystkie pytania w tym zakresie.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorami

Adam Czarnota

Aneta Serowik


Zobacz też

Projekt nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – Business Judgement Rule i interes grupy spółek

Najnowsza Wiedza

Nowe zasady odpowiedzialności za sztuczną inteligencję w Unii Europejskiej

Sztuczna inteligencja (AI) zajmuje centralne miejsce w unijnej strategii tworzenia jednolitego rynku cyfrowego. W związku z tym od kilku lat pojawia się wiele unijnych dokumentów prawnych, jak Biała Księga AI z lutego 2020 r. czy rezolucje Parlamentu UE dotyczące etyki, odpowiedzialności i praw własności intelektualnej z października 2020 r.

Przyczyny obecnej rewolucji ESG w biznesie

ESG, jako nowy trend biznesowo-marketingowy, cieszy się z rosnącym zainteresowaniem kolejnych rynków i ich uczestników. Coraz więcej firm publikuje swoje strategie ESG lub stara się wykazać, że ich działalność jest zgodna z założeniami właściwymi dla ESG. I nie bez powodu. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych w 2021 r. przez PwC, 83 proc. konsumentów wskazało, że biznes powinien implementować najlepsze praktyki z obszaru ESG w swojej działalności, a 86 proc. pracowników chciałoby pracować w firmach, które to robią.

Kryptowaluty wciąż kuszą inwestorów

Chociaż obecne notowania kryptowalut nie są najlepsze, zwłaszcza w porównaniu z listopadem 2021 r. kiedy krypto sięgały najwyższych poziomów w historii – prawie 3 bilionów dolarów  –  ten rynek jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów. Świadczyć o tym może m. in. liczba kryptowalutowych milionerów, która w chwili obecnej wynosi prawie 80 000.

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców – ma być łatwiej i szybciej

13 września w wykazie prac legislacyjnych został opublikowany projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Obecnie projektowana ustawa jest na etapie konsultacji międzyresortowych i ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Nowa ustawa zasadniczo opiera się na tych samych podstawowych założeniach dotyczących zatrudniania cudzoziemców, wprowadza również nowe rozwiązania.

Banki | Jesteśmy u progu milowego kroku ponad usługami online

Metaverse to znacznie więcej niż technologia. To symbiotyczne środowisko nowych możliwości i doświadczeń oraz dynamicznie zmieniających się systemów informatycznych podążających za potrzebami i pomysłami twórców i użytkowników. U podstawy Metaverse leży zbudowanie poczucia wzajemnego, płynnego przenikania się świata realnego, ze światem wirtualnym.

Znane marki przygotowują się do wejścia w Metaverse

Co łączy takie marki jak Maserati, Yves Saint Laurent, Coco Chanel, Master Card i Volkswagen? To, że ich właściciele dokonują zgłoszeń znaków towarowych na towary i usługi, których celem jest ochrona w Metaverse.
Zobacz, dlaczego trzeba chronić marki i znaki towarowe w Metaverse.

Zapraszamy do kontaktu: