Zaznacz stronę

Spory Instytucji Finansowych

Praktyki

Naszym kluczowym obszarem specjalizacji są spory sądowe dotyczące roszczeń wynikających z umów kredytowych i pożyczek udzielanych w walucie obcej, ze szczególnym uwzględnieniem franka szwajcarskiego.

Jak pokazują wyroki sądów krajowych kwestia kredytów frankowych wiąże się z dużą niepewnością dla wszystkich zaangażowanych stron. Statystyki pokazują, że orzecznictwo wciąż jest niespójne, choć w ostatnim czasie zapada więcej wyroków na korzyść kredytobiorców. Wśród korzystnych dla „frankowiczów” wyroków zdecydowanie dominują orzeczenia stwierdzające nieważność umów kredytowych. Potencjalne unieważnienie wielu umów w wyniku postępowań sądowych niesie za sobą wysokie ryzyko finansowe, dlatego konieczne jest probiznesowe podejście do kwestii prawnych.

Nasz zespół prawników procesowych posiada kompleksowe doświadczenie w reprezentacji podmiotów z sektora bankowego. Naszym kluczowym obszarem specjalizacji są spory sądowe dotyczące roszczeń wynikających z umów kredytowych i pożyczek udzielanych w walucie obcej, ze szczególnym uwzględnieniem franka szwajcarskiego. Reprezentujemy przed sądami banki oraz uczestniczymy w opracowaniu i wdrażaniu ich strategii procesowych. Przygotowaliśmy również strategię biznesową dla jednego z czołowych banków komercyjnych w zakresie świadczeń wyrównawczych.

Nasi klienci mogą monitorować proces dochodzenia roszczeń za pomocą naszego unikalnego systemu online.

Nasze usługi

 • Doradztwo w ocenie sytuacji finansowej dłużnika
 • Mediacje i zawieranie ugody
 • Ocena skuteczności ewentualnego postępowania sądowego oraz szans skutecznej windykacji należności
 • Przedsądowe wezwanie do zapłaty oraz negocjacje
 • Reprezentowanie klientów przed sądami wszystkich instancji
 • Doradztwo oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach egzekucyjnych
 • Doradztwo mediacyjne- działamy jako mediatorzy
 • Wsparcie w definiowaniu i wyjaśnieniu rozpatrywanych zagadnień
 • Doradztwo w przekazywaniu i wymianie istotnych informacji pomiędzy stronami sporu
 • Przeprowadzenie wstępnej oceny i oszacowanie pomyślnego wyniku ewentualnych sporów
 • Bieżące doradztwo w toku innych postępowań związanych z kredytami frankowymi
 • Reprezentowanie banków w postępowaniach reklamacyjnych składanych przez klientów w zakresie umów kredytowych, a także w postępowaniach sądowych, których przedmiotem jest zwrot zaciągniętego kredytu, pożyczki w wyniku zaprzestania spłaty poszczególnych rat.
 • Opracowanie strategii procesowej w zakresie roszczeń wynikających z umów kredytowych i pożyczek udzielanych w walucie obcej.
 • Pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń należnych z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału udostępnionego przez bank.

 

Audyt wzorców umownych

Aby zagwarantować jak najwyższy stopień ochrony banku, analizujemy stosowane wzorce umowne pod kątem ich zgodności z prawem i aktualną linią orzeczniczą. Pomagamy zapobiec uznaniu aktualnie zawieranych umów za nieważne w przyszłości. Dodatkowo, sprawdzamy, które ze stosowanych przez banki postanowień umownych mogą powodować unieważnienie umów.

Ocena zasadności roszczeń

Analizujemy, które ze zgłaszanych przez kredytobiorców roszczeń mają podstawy i szansę na uwzględnienie w postępowaniu sądowym. Na tej podstawie opracowujemy najkorzystniejszy dla banku model postępowania i konsekwentnie go wdrażamy.

Negocjacje ugodowe

W przypadku kiedy bank decyduje się na prowadzenie rozmów mających na celu zawarcie ugody, zapewniamy wsparcie banku na wszystkich etapach negocjacji, poprzez opracowanie strategii, reprezentację w toku rozmów, zapewnienie obecności kompetentnego mediatora – jeżeli zachodzi taka potrzeba – aż po sądowe zatwierdzenie ugody.

Reprezentacja w sądzie

Reprezentujemy bank na wszystkich etapach postępowania sądowego, walcząc o jego jak najkorzystniejszy wynik. Opracowujemy strategię procesową w oparciu o interesy klienta i opłacalność prowadzenia postępowania w konkretnej sprawie – każdy przypadek oceniamy indywidualnie. Gwarantujemy wsparcie zarówno w zakresie przygotowania strategii, pism procesowych, jak i zastępstwa procesowego w sądzie.

Dochodzenie wierzytelności

Specjalizujemy się w świadczeniu pomocy prawnej na każdym etapie odzyskiwania wierzytelności, począwszy od przedsądowych wezwań do zapłaty i negocjacji z dłużnikami, poprzez postępowanie sądowe, a skończywszy na egzekucji. Pomagamy naszym klientom zarówno w sprawach pomiędzy przedsiębiorstwami jak i w sprawach pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem.

Mediacje i Negocjacje

Mediacje i negocjacje mają miejsce na wszystkich płaszczyznach sporu. Mediacje mogą być wykorzystane w celu rozwiązywania sporów lub w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji w przyszłości. Kochański & Partners doradza Klientom w procesie osiągania porozumienia bez konieczności wszczynania spraw sądowych lub arbitrażowych, a przy zastosowaniu różnych procedur alternatywnego rozstrzygania sporów, w tym mediacji. Nasi prawnicy doradzają Klientom w kwestii wyboru pomiędzy alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów a dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej. Kochański & Partners oferuje również usługi profesjonalnych negocjatorów, którzy specjalizują się w rozwiązywaniu sporów z zakresu wielu obszarów prawa.

Aktualności