Zaznacz stronę

Projekt nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych

24 sierpnia 2022 | Aktualności, Wiedza

8 sierpnia opublikowany został najnowszy projekt nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych. Projekt ustawy stanowi implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek.

Celem projektu jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego m.in. instytucji transgranicznego podziału oraz przekształcenia, a także podziału przez wyodrębnienie.

W dużo szerszym zakresie ma być również badana zgodność z prawem operacji transgranicznej, co ma objąć także obowiązek badania danej operacji przez organ podatkowy.

Nowe rozwiązania w KSH

Zmiany objęte projektem zmierzają do zwiększenia możliwości transformacji polskich spółek, poprzez:

 • wprowadzenie analogicznych rozwiązań do tych, przewidzianych w procedurach transgranicznych (łączenia uproszczone, nowy typ podziału – podział przez wyodrębnienie),
 • przyznanie pełnej zdolności łączeniowej i podziałowej spółce komandytowo – akcyjnej; oraz
 • uproszczenie procedur reorganizacji spółek w celu zwiększenia konkurencyjności polskich podmiotów na jednolitym rynku.

Ochrona wspólników, pracowników i wierzycieli

Projekt zawiera również przepisy ochronne w odniesieniu do grup podmiotów, których interesy mogłyby zostać naruszone w wyniku transgranicznego przekształcenia, podziału lub połączenia spółki, tj.:

– wspólników mniejszościowych, którzy:

 • będą mogli składać uwagi do planu danej operacji transgranicznej;
 • otrzymają sprawozdanie określające skutki danej operacji transgranicznej;
 • otrzymają wynagrodzenie za udziały lub akcje oszacowane przez niezależnego biegłego;

– wierzycieli, którzy będą mieli możliwość:

 • złożenia wniosku do sądu o ustanowienie odpowiednich zabezpieczeń ich roszczeń,
 • składania uwag do planu danej operacji transgranicznej,
 • wszczęcia postępowania przeciwko spółce również w państwie
  członkowskim siedziby spółki przekształcanej; oraz

– pracowników spółki dokonującej danej operacji transgranicznej, którzy:

 • będą mogli składać uwagi do planu danej operacji transgranicznej;
 • otrzymają sprawozdanie określające skutki prawne danej operacji transgranicznej
 • będą mieli możliwość złożenia opinii co do ww. sprawozdania.

Wymiana informacji pomiędzy rejestrami państw członkowskich

Implementacja dyrektywy 2019/1151 ma także służyć umożliwieniu wymiany informacji o zakazach sprawowania funkcji kierowniczych pomiędzy rejestrami państw członkowskich UE (EOG) w celu zwiększenia bezpieczeństwa obrotu w ramach jednolitego rynku.

Wymiana informacji obejmie dane zgromadzone w tym zakresie w Krajowym Rejestrze Karnym, rejestrze dłużników niewypłacalnych, Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz wykazie udostępnionym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, opisane powyżej zmiany KSH mają zostać przyjęte w III kwartale 2022 r. i (w większości) wejść w życie z końcem stycznia 2023 roku.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorami

Rafał Rapala

Aneta Serowik

Adam Czarnota

Najnowsza Wiedza

Zapraszamy do kontaktu:

Rafał Rapala

Rafał Rapala

Radca prawny, Partner, Prawo Korporacyjne, Konflikty Właścicielskie

+48 608 444 650

r.rapala@kochanski.pl

Adam Czarnota

Adam Czarnota

Adwokat, Starszy Prawnik

+48 22 326 9600

a.czarnota@kochanski.pl