Zaznacz stronę

Zamówienia publiczne

Praktyki

Ubieganie się o zamówienie publiczne jest wysoce sformalizowaną procedurą. Pomyślne przejście przez tę procedurę wymaga sprawnego poruszania się w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym, gospodarczym i politycznym. Stąd też skuteczne doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych wymaga nie tylko znajomości przepisów, ale także specyfiki konkretnych branż i sektorów, w których działają nasi Klienci, w szczególności IT, infrastruktury, energetyki, medycyny, odpadów, obronności, smart cities czy logistyki.

Co robimy?

 

 • Zapewniamy kompleksowe doradztwo uwzględniające specyfikę poszczególnych branż
  i sektorów gospodarki w zakresie polskiego i europejskiego prawa zamówień publicznych
 • Proponujemy skuteczne rozwiązania celem ograniczenia ryzyk związanych z organizowaniem lub udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, postępowaniach odwoławczych i skargowych oraz realizacją umów o zamówienia publiczne
 • Podchodzimy kompleksowo do najbardziej złożonych problemów zamówieniowych, dzięki współpracy z ekspertami z innych naszych specjalistycznych zespołów

 

Jak pomagamy Wykonawcom?

 

 • Opracowujemy strategię oraz dobieramy odpowiednią strukturę udziału w postępowaniu (samodzielnie, w konsorcjum, z udziałem podmiotów trzecich lub podwykonawców)
 • Doradzamy przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z konsorcjantami i podwykonawcami, w tym z podmiotami zagranicznymi
 • Analizujemy dokumentację przetargową oraz identyfikujemy i zapobiegamy ryzykom związanym z udziałem w postępowaniu i realizacją umowy o zamówienie publiczne, np. poprzez pytania dotyczące treści Specyfiki Warunków Zamówienia (SWZ) oraz wnioski o jej zmianę
 • Wspieramy wykonawcę na wszystkich etapach postępowania, w tym przy przygotowaniu i złożeniu oferty oraz podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych, w tym dokumentów od podmiotów zagranicznych
 • Prowadzimy korespondencję z Zamawiającym, opracowujemy wnioski i wyjaśnienia dla Zamawiającego
 • Przygotowujemy i wnosimy środki ochrony prawnej oraz reprezentujemy przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym
 • Udzielamy bieżącego wsparcia na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, np. poprzez ocenę dopuszczalności zmiany umowy
 • Oceniamy zasadność roszczeń strony umowy (np. o zapłatę kar umownych, odszkodowania, waloryzację wynagrodzenia umownego), przygotowujemy niezbędną dokumentację i reprezentujemy Wykonawcę w postępowaniach przed sądami powszechnymi
 • Szkolimy personel Wykonawcy w zakresie prawa zamówień publicznych, wskazujemy obszary wymagające poprawy, przeprowadzamy audyty, pomagamy organizować wewnętrzne procesy

 

Jak pomagamy Zamawiającym? 

 

 • Opracowujemy strategie zakupowe dla Zamawiających indywidualnych, grup kapitałowych, Centrów Usług Wspólnych (CUW) i centralnych Zamawiających
 • Przeprowadzamy analizę konieczności stosowania prawa zamówień publicznych oraz konkurencyjnych procedur opartych na regulacjach europejskich
 • Doradzamy w wyborze właściwego trybu postępowania, współtworzymy dokumentację postępowania (SWZ, wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, formularze, itp.)
 • Przygotowujemy i przeprowadzamy w imieniu Zamawiających postępowania o zamówienie publiczne, w tym postępowania prowadzone w trybach negocjacyjnych i dialogu konkurencyjnym
 • Pomagamy przy badaniu i ocenie ofert oraz przy wyborze oferty najkorzystniejszej
 • Reprezentujemy przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, w tym sporządzamy odpowiedzi na odwołania, skargi oraz pisma procesowe
 • Udzielamy bieżącego wsparcia na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, np. poprzez ocenę dopuszczalności zmiany umowy
 • Oceniamy zasadność roszczeń strony umowy (np. o zapłatę kar umownych, odszkodowania, waloryzację wynagrodzenia umownego), przygotowujemy niezbędną dokumentację i reprezentujemy Zamawiającego w postępowaniach przed sądami powszechnymi
 • Doradzamy w związku z przeprowadzanymi kontrolami zamówień publicznych
 • Doradzamy w postępowaniach dotyczących korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE na szczeblu krajowym, jak i w ewentualnych sytuacjach spornych z Komisją Europejską
 • Szkolimy personel Zamawiającego w zakresie prawa zamówień publicznych, wskazujemy obszary wymagające poprawy, przeprowadzamy audyty, pomagamy organizować wewnętrzne procesy

Zapraszamy do kontaktu:

Dr Jakub Krysa

Dr Jakub Krysa

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych oraz Spanish Desk

+48 784 084 522

j.krysa@kochanski.pl

Aktualności