Zaznacz stronę

Pewny kurs w dynamicznej rzeczywistości

Zmiana świata na lepszy to najważniejszy element naszej wizji przyszłości.

Stały postęp i rewolucja technologiczna, których jesteśmy świadkami stawiają przed nami wyzwania i otwierają nowe perspektywy.

Świadomi tych procesów stale dostosowujemy się do zmieniających się potrzeb i – wykorzystując ich potencjał – budujemy własne przewagi konkurencyjne.

Chcemy być wzorem dla biznesu oraz środowiska, w którym żyjemy i z którego zasobów korzystamy.

I motorem oraz promotorem pozytywnej transformacji.

Dzisiaj za najpilniejsze potrzeby uznajemy problemy wynikające ze zmiany klimatu. Dlatego przyjęliśmy i wdrażamy Politykę Zrównoważonego Prowadzenia Biznesu (ESG).
To nasze zobowiązanie do oparcia wszystkich strategicznych działań na zasadach odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju.

 

Poznaj 5 filarów naszej filozofii ESG

Redukcja negatywnego wpływu na środowisko
 • Zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych
 • Zmniejszanie zużycia energii elektrycznej i wody
 • Ograniczenie wytwarzania i recykling odpadów
 • Wprowadzenie zasad gospodarki cyrkularnej
Popularyzowanie idei prośrodowiskowych i prospołecznych
 • Obecność pracownic i pracowników na wydarzeniach promujących idee prośrodowiskowe i prospołeczne
 • Podnoszenie świadomości w kwestiach ESG wśród Klientów, partnerów biznesowych, dostawców usług
 • Wewnętrzne dzielenie się wiedzą i organizacja szkoleń dla naszego Zespołu
Zwiększenie inkluzywności i dobrostanu naszego Zespołu
 • Wsparcie pracowników i współpracowników, którzy mają pod swoją opieką dzieci i osoby zależne
 • Umożliwianie zdalnego wykonywania pracy i świadczenia usług
 • Umożliwianie i wspieranie kształcenia pracowników i współpracowników
 • Wspieranie udziału kobiet w strukturach kierowniczych
 • Rozwój benefitów pracowniczych
Wspieranie ważnych dla Naszej Firmy celów w najbliższym środowisku i społeczności
 • Praca pro bono i wolontariat pracowniczy
 • Pomoc uchodźcom z Ukrainy i zaangażowanie w odbudowę Ukrainy po wojnie
 • Wsparcie finansowe dla zdolnej młodzieży z uboższych rodzin
 • Ochrona zwierząt
 • Organizacja doraźnych zbiórek pomocowych
Ład korporacyjny i etyka w codziennej pracy
 • Działania antydyskryminacyjne i antymobbingowe
 • Ochrona bezpieczeństwa informacji
 • Przystępny, niewykluczający język w komunikacji publicznej
 • Nawiązanie strategicznych partnerstw z organizacjami zewnętrznymi dla wspierania realizacji założonych celów

Nasze wsparcie dla Ukrainy

Polska jest nie tylko sąsiadem i przyjacielem, ale również głównym partnerem biznesowym Ukrainy, dlatego to tu znajduje się jeden z centralnych punktów długofalowego planowania wsparcia i powojennej odbudowy kraju.

I tu trwa najgłośniejsza dyskusja o kluczowych potrzebach, strategicznych kierunkach, najbardziej palących problemach i możliwych rozwiązaniach.

Jako kancelaria prawna, od początku angażujemy się w pomoc Ukrainie, dlatego też jesteśmy aktywnym inicjatorem, moderatorem i partnerem tych rozmów.

Wyrażamy solidarność dla walczącej Ukrainy, która dzisiaj broni swojej wolności i niezależności, ale daje też opór tym, którzy zagrażają demokracji i dążą do zniszczenia naszych wspólnych europejskich wartości.

 

Zobacz, jak praktycznie wspieramy Ukraińców i Ukrainę

DEKLARACJA ESG

Zobowiązujemy się do stosowania i promowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich sferach naszej działalności.

Wierzymy, że sukces w postaci zrównoważonego rozwoju naszej planety i ocalenia jej dla przyszłych pokoleń jest sumą pojedynczych działań i solidarnej postawy wobec wyzwań klimatycznych i środowiskowych. Dostrzegamy potrzebę zmian i będziemy podejmować wysiłki w kierunku bardziej zrównoważonego sposobu prowadzenia naszej firmy.

Zobowiązujemy się minimalizować wpływ naszych działań na środowisko naturalne, m.in. poprzez kontrolowanie zużycia wody, energii i surowców naturalnych oraz gospodarowanie odpadami sprzyjające ich segregacji, recyklingowi i oczyszczaniu.

Wierzymy, że nasza aktywność wpływa nie tylko na lokalne społeczności i sposób, w jaki żyjemy, ale globalnie na cały ekosystem i przyszłość innych. Ludzi i zwierząt. Wierzymy, że mamy wpływ na rzeczywistość. Tu i teraz, jak i w przyszłości.

Każdy z nas jest odpowiedzialny za tworzenie kultury organizacyjnej i przyjaznego środowiska pracy, w którym wszyscy czują się potrzebni i docenieni, a praca każdej osoby jest ważna i przekłada się na sukces całej organizacji. Wierzymy, że życzliwe i koleżeńskie środowisko, które wspiera rozwój, inspiruje i sprzyja kreowaniu innowacji oznacza korzyści dla wszystkich. Pracowników, klientów i całej firmy.

Kultura pracy oparta na różnorodności i inkluzywności jest jednym z naszych fundamentów.

Przestrzegamy zasad równych szans i równego traktowania kobiet, mężczyzn oraz osób niebinarnych we wszelkich aspektach dotyczących rekrutacji, zatrudnienia, wykonywania zawodu i podziału pracy.

Dbałość o pracowników i współpracowników jest dla nas priorytetem. Rozwijamy ich talenty i mocne strony. Promujemy wzajemne wsparcie, stawiamy na współdziałanie i pracę zespołową. Dbamy o cały zespół i o wszystkich jego członków. Do naszych celów włączamy także podnoszenie świadomości pracowników i współpracowników w zakresie wpływu naszych działań na środowisko.

Naszą inspiracją są Klienci, których innowacyjna działalność oparta o najnowsze technologie pozwala na wdrażanie konkretnych rozwiązań, mających realny wpływ na ochronę środowiska czy zatrzymanie zmian klimatycznych.

Bierzemy aktywny udział w tych zmianach i pomagamy Klientom wprowadzać je w życie – zgodnie z ideą “We work with those who change the world for the better. We find the rules”.

Jesteśmy zaangażowani w wiele inicjatyw wspierających najbardziej aktualne kwestie społeczne. Dzielimy się wiedzą prawniczą, umiejętnościami i zasobami. Podejmujemy działania pro bono. Wyrażamy solidarność z narodami broniącymi wolności, niezależności, demokracji i wspólnych europejskich wartości. Sprzeciwiamy się agresji, a opowiadamy się za pokojem, bezpieczeństwem i praworządnością.

Misję prowadzenia działalności w sposób zrównoważony realizujemy w codziennej pracy, a o naszych wartościach i zasadach mówimy publicznie. I do podobnych zmian zachęcamy wszystkie współpracujące z nami firmy. Jako usługodawcy chcemy dawać dobry przykład, zaś jako usługobiorcy chcemy współpracować tylko z tymi, którzy prowadzą swoją działalność w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Stosujemy i promujemy zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania dostawców. Popieramy efektywną, bezpieczną i odpowiednio nagradzaną pracę.

Aktualności: