Zaznacz stronę

Slim VAT 3.0 | Tax Focus

31 sierpnia 2022 | Aktualności, Wiedza

Do 26 sierpnia br. miały trwać uzgodnienia i konsultacje dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 (numer z wykazu UC128).

Zakłada się, że projektowana ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Wyjątek stanowią zmiany w zakresie sankcji VAT, których wejście nastąpi z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Poniżej prezentujemy katalog najważniejszych rozwiązań podatkowych przewidzianych w projekcie.

Zmiany w zakresie sankcji VAT wynikające z orzeczenia TSUE w sprawie C-935/19 Grupa Warzywna

 • Obecnie obowiązujące wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego 15%, 20%, 30% staną się wartościami maksymalnymi i będą mogły zostać wymierzone w niższej wysokości.
 • O wysokości sankcji orzekał będzie organu podatkowy w oparciu o okoliczności powstania nieprawidłowości, rodzaj i stopień naruszenia ciążącego na podatniku obowiązku, wagę i częstotliwość stwierdzanych dotychczas nieprawidłowości, kwotę stwierdzonych nieprawidłowości, sposób zachowania się po stwierdzeniu nieprawidłowości.
 • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% będzie wymierzane jedynie w przypadku podmiotów, które świadomego uczestnictwa podatnika w oszustwie dotyczącym podatku VAT.

Podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro

 • Podwyższony zostanie limit rocznego obrotu uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika – z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro (wraz z kwotą podatku);
 • W praktyce więcej podatników będzie uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz kwartalnego rozliczenia w VAT.

Doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej

 • Wprowadzona zostanie generalna zasada w zakresie przeliczania kursu waluty obcej w wystawianych fakturach korygujących in plus oraz in minus, zgodnie z którą do przeliczenia kwoty korekty podstawy opodatkowania na fakturze korygującej podatnik przyjmował będzie ten sam kurs jak w rozliczeniu pierwotnym;
 • W praktyce uprości się dotychczasowa zasada przyjmowana w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.

Doprecyzowanie przepisów dotyczących okresu wykazywania/korygowania WDT

 • Podatnik będzie miał prawo do wykazania/skorygowania WDT w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy nawet jeżeli dokumenty potwierdzające WDT otrzyma po upływie ustawowego okresu 3 miesięcy;
 • W praktyce uprości się obowiązek korygowania transakcji WDT.

Konsolidacja wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP

 • Organem właściwym do wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP w ramach I instancji oraz rozpatrywania spraw odwoławczych w ramach II instancji będzie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;
 • W praktyce proces wydawania tzw. wiążących informacji ulegnie ujednoliceniu i usprawnieniu w skali kraju.

Rozszerzenie zwolnienia od VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi na fundusze inwestycyjne z siedzibą w innych państwach członkowskich UE

 • Zwolnienie od VAT zostanie rozszerzone na usługi zarządzania specjalnymi funduszami inwestycyjnymi (tzw. SFI), którymi zarządzanie podlega zwolnieniu od podatku od wartości dodanej w państwach członkowskich innych niż Rzeczpospolita Polska;
 • W praktyce oznacza to, że w części dotyczącej usług zarządzania SFI zakres zwolnienia od polskiego VAT określać będzie prawodawstwo innych państw członkowskich.

Rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu VAT naliczonego z tego tytułu

 • Faktura nie będzie dłużej formalnym warunkiem odliczenia VAT naliczonego – podatek naliczony i należny z tytułu WNT będzie zawsze rozliczany dokładnie w tym samym okresie rozliczeniowym, w konsekwencji czego VAT od WNT będzie mógł być w pełni neutralny dla podatnika;
 • W praktyce zmiana zlikwiduje konieczność monitorowania przez podatników czy przekroczony został 3 miesięczny termin na otrzymanie faktury.

Liberalizacja warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych oraz wzmocnienie ram proceduralnych tego zwrotu

 • Obniżeniu ulegnie:
  • z 12 do 6 miesięcy – okres, który jest badany dla ustalania warunku:
   • osiągania przez podatnika łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących online lub wirtualnych, za każdy okres rozliczeniowy; oraz
   • prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas (tzw. kasy online lub wirtualne);
  • z 50 do 40 tys. zł – próg łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących online lub wirtualnych, za każdy okres rozliczeniowy;
 • Ponadto w okresie dwóch lat od wejścia w życie zmienionych przepisów podatnik będzie miał możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków zwrotu VAT pod warunkiem, że:
  • udział procentowy łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących (online lub wirtualnych), w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży wraz z podatkiem dokonanej przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 70% (po okresie dwóch lat warunek wzrośnie do wymaganych 80%);
  • udział procentowy otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu, z tytułu sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących (online lub wirtualnych), dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub usługi polecenia przelewu, zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 55% (po okresie dwóch lat warunek wzrośnie do wymaganych 80%);
 • W praktyce więcej podatników zyska możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków zwrotu VAT.

Likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego proporcji do odliczenia podatku naliczonego w przypadku podatników rozpoczynających działalność lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30 000 zł

 • Podatnicy rozpoczynający działalność, lub u których obrót w poprzednim roku podatkowym będzie niższy niż 30 000 zł nie będą mieli już obowiązku uzgadniania proporcji do odliczenia podatku naliczonego w formie protokołu;
 • W to miejsce wprowadzone zostanie zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej przez podatnika proporcji;
 • W praktyce procedura ustalania proporcji wstępnej ulegnie znacznemu odformalizowaniu.

Likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu prognozy w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku podatników obowiązanych do stosowania tzw. prewspółczynnika

 • Podatnicy rozpoczynający w danym roku wykonywanie działalności nie będą już mieli obowiązku uzgadniania prognozy proporcji lub prognozy prewspółczynnika w formie protokołu;
 • W to miejsce wprowadzone zostanie zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o przyjętych danych wyliczonych szacunkowo;
 • W praktyce procedura ustalania proporcji wstępnej ulegnie znacznemu odformalizowaniu.

Zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%

 • Kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, pozwalająca na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98% ulegnie zwiększeniu z obecnych 500 zł do 10 000 zł;
 • W praktyce zmniejszy się liczba korekt wykazywanych przez podatników w deklaracji VAT.

Wprowadzenie opcji rezygnacji z dokonania korekty rocznej odliczonego podatku, jeżeli różnica pomiędzy wstępnie ustaloną proporcją a proporcją ostateczną nie przekroczy 2 punktów procentowych

 • Podatnicy zyskają opcję rezygnacji z dokonania korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekroczy 2 punktów procentowych oraz gdy proporcja ostateczna będzie mniejsza niż proporcja wstępna, a podatek naliczony niepodlegający odliczeniu wynikający z różnicy między tymi proporcjami oraz tzw. korekty wieloletniej nie przekroczy 10 000 zł;
 • Kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu oznacza w tym przypadku sumę kwot, które wynikają z różnicy pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną w danym roku podatkowym oraz kwot wynikających z zastosowania tzw. korekty wieloletniej (korekta 5-letnia lub 10-letnia);
 • W praktyce znacznemu uproszczeniu ulegną rozliczenia podatników, u których różnice między proporcją wstępną a ostateczną będą bardzo niewielkie.

Wprowadzenie możliwości rezygnacji z obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej i ograniczenia się do wystawienia faktury rozliczeniowej

 • Podatnicy zyskają możliwość odstąpienia od obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej, jeżeli całość lub część zapłaty z tytułu tej czynności otrzymają w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym dokonają danej czynności;
 • W praktyce uproszczą się obowiązki dokumentacyjne podatników.

Wprowadzenie nowej, dodatkowej możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej w sytuacji zmiany faktora

 • Faktorzy uzyskają nową możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności w sytuacji zmiany faktora. Dotychczasowy faktor uwolni się od odpowiedzialności poprzez przekazanie kwot VAT bezpośrednio na rachunek VAT nowego faktora;
 • W praktyce oznacza to, że w proces zmiany faktora nie będzie dłużej konieczne angażowanie dostawcy.

Wprowadzenie możliwości rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących

 • Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zyskają możliwość  rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów wystawianych przy ich wykorzystaniu, tj.: raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych.
 • Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie tylko do kas online, w tym kas wirtualnych;
 • Powyższe pozwoli podatnikom na wybór, czy decydują się na przechowywanie raportów fiskalnych oraz innych dokumentów niefiskalnych w postaci papierowej, czy też wyłącznie elektronicznej;
 • Mimo, że wprowadzane rozwiązanie oznacza, że podatnicy nie będą mieli obowiązku drukowania tych dokumentów, dokumenty te nadal będą wystawiane, tak jak do tej pory, tj. w postaci elektronicznej;
 • W praktyce oznacza to ułatwienie oraz zmniejszenie kosztów wywiązywania się z obowiązków ewidencyjnych.

Rozszerzenie katalogu należności, jakie mogą być regulowane środkami z rachunku VAT

 • Rozszerzenie dotyczy podatku od wydobycia niektórych kopalin,  podatku od sprzedaży detalicznej, opłaty od środków spożywczych,  zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji, podatku tonażowego oraz tzw. podatku od małpek;
 • W praktyce zmniejszy się ewentualne ryzyko pogorszenia się płynności finansowej podatników wynikające z ograniczonej dyspozycyjności środków zgromadzonych na rachunku VAT.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorem

Wojciech Śliż


Zobacz inne publikacje Tax Focus

Polski Ład 3.0 – Ceny transferowe

Polski Ład 3.0

Kiedy złożyć dokumentację cen transferowych za 2021 r.

Najnowsza Wiedza

SLAPP – globalny problem prawny, który niezatrzymany może stłumić wolność słowa

Nie jest żadną tajemnicą, że od 2015 roku kluczowe wartości konstytucyjne przeżywają kryzys. Historia pokazuje, że ostatnim bastionem wolności słowa, która jest niewątpliwie gwarantem powyższych wartości są wolne media. Na przestrzeni ostatnich trzech lat zauważalne są jednak działania prawne instytucji państwowych, spółek skarbu państwa, biznesmenów lub innych organizacji lobbingowych mające na celu wywołanie efektu mrożącego w stosunku do pracy dziennikarzy, wydawców czy organizacji pozarządowych.

Projekt nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych

8 sierpnia opublikowany został najnowszy projekt nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych. Projekt ustawy stanowi implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek.

Dodatek węglowy jako nowa forma wsparcia

Co prawda sezon grzewczy rozpocznie się dopiero za kilka miesięcy, jednak już dziś w wielu domach głośno się o nim mówi. Niepewność i wahania na rynku energii rodzą obawy, czy uda się zapewnić ciepło w okresie jesienno-zimowym.

Implementacja Dyrektyw dotyczących umów o dostarczanie treści cyfrowych oraz umów o sprzedaży towarów

W dniu 29 czerwca 2022 r. do Sejmu wpłynął projekt nowych przepisów wdrażających Dyrektywę 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz Dyrektywę 2019/771 w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów. Prawdopodobnie zmiany wejdą w życie spóźnione o prawie rok w stosunku do terminów wynikających z Dyrektyw – przepisy te powinny być bowiem zaimplementowane do polskiego porządku prawnego do dnia 1 lipca 2021 r., a obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r.

Brexit | Dotychczasowe skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE

Zaledwie kilka lat temu Europa spotkała się z poważnym zaburzeniem międzynarodowej gospodarki jakim był Brexit, tj. wyjście Zjednoczonego Królestwa ze struktur Unii Europejskiej. Wydarzenie to, tak jak wojna na Ukrainie czy pandemia COVID-19, niesie za sobą istotne konsekwencje dla światowej gospodarki, które przekładają się na jakość naszego codziennego życia.

Unia Europejska na wojnie z dezinformacją

Funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym generuje szereg wyzwań, z którymi muszą mierzyć się zarówno podmioty gospodarcze, jak i obywatele. Fundamentem zdrowego systemu jest oddzielenie informacji prawdziwych od fałszywych, co w dobie coraz bardziej skomplikowanego i technologicznego świata staje się coraz trudniejsze.

Ponad 600 mld euro – rośnie wartość strat wojennych w Ukrainie

Zdaniem analityków i ekonomistów, Ukraina w latach 2014 – 2026 może ostatecznie ponieść straty w wysokości nawet do 1,3 bln euro. Zakładając korzystny scenariusz, w myśl którego Federacja Rosyjska wypłaciłaby reparacje wojenne, i tak nie będzie miała wystarczających możliwości finansowych, by pokryć choćby większą część tej kwoty. Dlatego też priorytetem dla Ukrainy powinny być strategiczne współprace ekonomiczne z państwami Unii Europejskiej.

Zapraszamy do kontaktu:

Agata Dziwisz-Moshe

Agata Dziwisz-Moshe

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego

+48 668 886 370

a.dziwisz@kochanski.pl

Wojciech Śliż

Wojciech Śliż

Doradca podatkowy, Counsel

+48 539 110 037

w.sliz@kochanski.pl