Zaznacz stronę

Polski Ład 3.0 | Tax Focus

27 lipca 2022 | Aktualności, Wiedza

28 czerwca 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt kolejnych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw – tzw. Polski Ład 3.0 (numer z wykazu UD404).

Najważniejsze rozwiązania podatkowe przewidziane w projekcie

CIT i PIT

Modyfikacja i odroczenie stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym

 • Zawieszono stosowanie przepisów o minimalnym podatku dochodowym do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • Podwyższono wskaźnik rentowności z 1% do 2% oraz zmodyfikowano metodologię jego wyliczania poprzez wyłączenie:
  • z kosztów uzyskania przychodów – opłat z tytułu umów leasingu oraz wzrostu kosztów zatrudnienia oraz kosztów zakupu energii elektrycznej w stosunku do poprzedniego roku podatkowego;
  • z przychodów – wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej;
  • wartości podatku akcyzowego.
 • Wprowadzono alternatywną metodę ustalania podstawy opodatkowania – wg wyboru podatnika, gdzie:
  • podstawa opodatkowania to 4% przychodów przy stawce podatku 10% albo
  • podstawa opodatkowania to 2% przychodów + koszty pasywne tj. finansowanie dłużne i usługi niematerialne przy stawce podatku 10%.
 • Dodatkowo wyłączono z podatku minimalnego:
  • podatników CIT, których roczne przychody nie przekraczają 2.000.000 euro (tj. tzw. małych podatników);
  • spółki komunalne;
  • podatników, jeżeli większość przychodów została osiągnięta w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia;
  • podatników, których rentowność w 1 z 3 ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%;
  • podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji.

Uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”

W związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi uchylono przepisy o „ukrytej dywidendzie” mające na celu przeciwdziałanie transferom zysków przedsiębiorstw.

Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych

 • Doprecyzowano, że z kosztów uzyskania przychodów wyłączona będzie kwota nadwyżki kosztów finansowania dłużnego ponad wyższą z kwot – 3.000.000 zł albo 30% uzyskanego przez podatnika EBITDA.
 • Dodatkowo z zakresu przepisów ograniczających możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego wyłączono finansowanie udzielone:
  • przez banki lub przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, mające siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  • na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach niepowiązanych z podatnikiem.

Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów

Wprowadzono szereg zmian dotyczących kalkulacji podatku od przerzuconych dochodów, w tym w szczególności:

 • objęto tym podatkiem jedynie koszty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów;
 • uproszczono warunek dotyczący preferencyjnego opodatkowania w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia podmiotu powiązanego, tj. wskazano że opodatkowanie według efektywnej stawki podatku niższej niż 14,25% należy odnieść wprost do przychodów podmiotu powiązanego z danej należności (a nie do całego dochodu podmiotu powiązanego);
 • doprecyzowano szereg warunków dotyczących podmiotów powiązanych:
  • podmiot powiązany na rzecz którego ponoszone są koszty, nie ma siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • doprecyzowano warunek 50% przychodów z tytułu należności pasywnych;
  • doprecyzowano, że podmiot powiązany przekazuje na rzecz innego podmiotu przychody uzyskane od polskiej spółki w wysokości co najmniej 10%.

Zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC)

 • Wprowadzono przepisy mające na celu eliminację podwójnego opodatkowania CFC w przypadku wypłaty dywidendy pomiędzy zagranicznymi jednostkami kontrolowanymi pozostającymi w tej samej strukturze holdingowej.
 • Doprecyzowano przesłankę dotyczącą wysokiej rentowności zagranicznej jednostki w stosunku do posiadanych aktywów w przypadku potencjalnego zbycia aktywów w trakcie roku poprzez doprecyzowanie sposobu liczenia wskaźnika rentowności w przypadku ewentualnego zbycia aktywów w trakcie roku.
 • Doprecyzowano definicję jednostki zależnej (zmiana o charakterze redakcyjnym/uzupełniającym).

Zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH)

 • Z definicji spółki holdingowej wykreślono warunek niekorzystania z tzw. zwolnień partycypacyjnych, tj. ze zwolnień podatkowych z art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 ustawy CIT.
 • Z definicji spółki zależnej wykreślono warunek braku:
  • posiadania więcej niż 5% udziałów lub akcji w innych spółkach;
  • posiadania ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną;
  • korzystania ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy CIT, tj. w ramach specjalnej strefy ekonomicznej lub tzw. Polskiej Strefy Inwestycji.
 • Zwolnienie z podatku dochodowego 95% dywidendy uzyskanej przez spółkę holdingową zastąpiono całkowitym zwolnieniem z CIT.

Doprecyzowanie przepisów dotyczących procedury rozliczania strat przez spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe (PGK)

Doprecyzowano, że znowelizowane zasady rozliczania strat znajdą zastosowanie do strat powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2021 r.

Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek – tzw. podatku estońskiego

 • Doprecyzowano regulacje dotyczące sposobu określania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania składników majątku wyłącznie na cele działalności gospodarczej oraz w przypadku wykorzystywania składników majątku również na inne cele, niezwiązane z działalnością gospodarczą.
 • Doprecyzowano przepisy w zakresie terminu na złożenie przez podatnika zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (ZAW-RD), dając prawo do wyboru ryczałtu przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego.
 • Dookreślono, że zobowiązanie podatkowe z tytułu tzw. korekty wstępnej wygasa w całości również po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem, tj. 4 lat podatkowych.
 • Doprecyzowano, że termin na złożenie zeznania oraz zapłatę podatku upływa wraz z końcem trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.
 • Przedłużono termin do zapłaty podatku do końca 3-go miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano podziału lub pokrycia wyniku finansowego netto, wypłacono zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy lub rozdysponowano dochodem z tytułu zysku netto po zakończeniu opodatkowania ryczałtem.

Zmiana przepisów dotyczących ulgi na dokonanie pierwszej oferty publicznej (IPO)

Wyłączono możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na dokonanie pierwszej oferty publicznej, przez podatników osiągających dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które opodatkowane są preferencyjną 5% stawką.

Zmiana przepisu dotyczącego procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków

Zlikwidowano obowiązek wydawania decyzji o zwrocie podatku w każdym przypadku, gdy kwota zwrotu nie będzie budzić wątpliwości.

WHT

Zmiany w podatku u źródła (WHT)

 • Wydłużono zakres czasowy ważności oświadczenia płatnika dla celów WHT do końca roku podatkowego.
 • Rozszerzono zakres przedmiotowego zwolnienia podatnika-nierezydenta od podatku dochodowego i objęto nim także obligacje skarbowe oferowane na rynku krajowym i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa.

Jak te zmiany wpłyną na Twój biznes? Skontaktuj się z autorką

Agata Dziwisz


Zobacz inne publikacje Tax Focus

Kiedy złożyć dokumentację cen transferowych za 2021 r.

 

Najnowsza Wiedza

Implementacja Dyrektyw dotyczących umów o dostarczanie treści cyfrowych oraz umów o sprzedaży towarów

W dniu 29 czerwca 2022 r. do Sejmu wpłynął projekt nowych przepisów wdrażających Dyrektywę 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz Dyrektywę 2019/771 w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów. Prawdopodobnie zmiany wejdą w życie spóźnione o prawie rok w stosunku do terminów wynikających z Dyrektyw – przepisy te powinny być bowiem zaimplementowane do polskiego porządku prawnego do dnia 1 lipca 2021 r., a obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r.

Brexit | Dotychczasowe skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE

Zaledwie kilka lat temu Europa spotkała się z poważnym zaburzeniem międzynarodowej gospodarki jakim był Brexit, tj. wyjście Zjednoczonego Królestwa ze struktur Unii Europejskiej. Wydarzenie to, tak jak wojna na Ukrainie czy pandemia COVID-19, niesie za sobą istotne konsekwencje dla światowej gospodarki, które przekładają się na jakość naszego codziennego życia.

Unia Europejska na wojnie z dezinformacją

Funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym generuje szereg wyzwań, z którymi muszą mierzyć się zarówno podmioty gospodarcze, jak i obywatele. Fundamentem zdrowego systemu jest oddzielenie informacji prawdziwych od fałszywych, co w dobie coraz bardziej skomplikowanego i technologicznego świata staje się coraz trudniejsze.

Ponad 600 mld euro – rośnie wartość strat wojennych w Ukrainie

Zdaniem analityków i ekonomistów, Ukraina w latach 2014 – 2026 może ostatecznie ponieść straty w wysokości nawet do 1,3 bln euro. Zakładając korzystny scenariusz, w myśl którego Federacja Rosyjska wypłaciłaby reparacje wojenne, i tak nie będzie miała wystarczających możliwości finansowych, by pokryć choćby większą część tej kwoty. Dlatego też priorytetem dla Ukrainy powinny być strategiczne współprace ekonomiczne z państwami Unii Europejskiej.

Polski Ład 3.0 – Ceny transferowe | Tax Focus

28 czerwca 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt kolejnych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw – tzw. Polski Ład 3.0 (numer z wykazu UD404).

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – Business Judgement Rule i interes grupy spółek

13 października 2022 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Spółki, zwłaszcza te działające w oparciu o umowę o zarządzenie pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną, będą musiały dokonać pewnej reorganizacji swoich struktur, aby dostosować się do nowych przepisów.

Odbudowa Ukrainy | Co można zrobić dziś i po zakończeniu wojny

Za główne obszary rozwoju nowej Ukrainy uważa się odbudowę zasobów mieszkaniowych i infrastruktury. Utraconych lub zburzonych zostało łącznie 33 700 m kw. nieruchomości mieszkalnych, 300 mostów i ponad 40 mostów kolejowych. Zniszczono lub zajęto też 640 placówek medycznych, 40 instytucji szkolnictwa średniego i wyższego oraz 620 przedszkoli.

Uchwały krajobrazowe – ulga dla krajobrazu a prawo własności

Mimo, że liczba uchwał krajobrazowych w skali całego kraju nadal pozostaje niewielka, to jednak coraz szersza grupa miast decyduje się na ich opracowanie i uchwalenie. Choć z jednej strony istnieje realna potrzeba uregulowania chaosu reklamowego panującego w Polsce, to nie należy przy tym pomijać interesów podmiotów świadczących usługi związane z reklamą. W procesie opracowania treści uchwał powinny być zatem brane pod uwagę postulaty m.in. biur, hoteli, galerii czy pasaży handlowych.

Przetargi dla Ukrainy | Stan aktualny, zasady udziału i perspektywy

Odbudowa infrastruktury i zaspokojenie bieżących potrzeb obywateli to jedne z najważniejszych zadań, jakie stoją obecnie przed Ukrainą. Do tego potrzeba nie tylko funduszy, ale przede wszystkim skutecznego planowania i egzekucji – czyli w praktyce przetargów i procedur zakupowych. W ciągu zaledwie kilku ostatnich tygodni odbyło się ponad 100 takich przetargów.

Zapraszamy do kontaktu:

Agata Dziwisz

Agata Dziwisz

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego

+48 668 886 370

a.dziwisz@kochanski.pl