Zaznacz stronę

Slim VAT 3.0 | Tax Focus

31 sierpnia 2022 | Aktualności, Tax Focus, The Right Focus, Wiedza

Do 26 sierpnia br. miały trwać uzgodnienia i konsultacje dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 (numer z wykazu UC128).

Zakłada się, że projektowana ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Wyjątek stanowią zmiany w zakresie sankcji VAT, których wejście nastąpi z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Poniżej prezentujemy katalog najważniejszych rozwiązań podatkowych przewidzianych w projekcie.

Zmiany w zakresie sankcji VAT wynikające z orzeczenia TSUE w sprawie C-935/19 Grupa Warzywna

 • Obecnie obowiązujące wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego 15%, 20%, 30% staną się wartościami maksymalnymi i będą mogły zostać wymierzone w niższej wysokości.
 • O wysokości sankcji orzekał będzie organu podatkowy w oparciu o okoliczności powstania nieprawidłowości, rodzaj i stopień naruszenia ciążącego na podatniku obowiązku, wagę i częstotliwość stwierdzanych dotychczas nieprawidłowości, kwotę stwierdzonych nieprawidłowości, sposób zachowania się po stwierdzeniu nieprawidłowości.
 • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% będzie wymierzane jedynie w przypadku podmiotów, które świadomego uczestnictwa podatnika w oszustwie dotyczącym podatku VAT.

Podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro

 • Podwyższony zostanie limit rocznego obrotu uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika – z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro (wraz z kwotą podatku);
 • W praktyce więcej podatników będzie uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz kwartalnego rozliczenia w VAT.

Doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej

 • Wprowadzona zostanie generalna zasada w zakresie przeliczania kursu waluty obcej w wystawianych fakturach korygujących in plus oraz in minus, zgodnie z którą do przeliczenia kwoty korekty podstawy opodatkowania na fakturze korygującej podatnik przyjmował będzie ten sam kurs jak w rozliczeniu pierwotnym;
 • W praktyce uprości się dotychczasowa zasada przyjmowana w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.

Doprecyzowanie przepisów dotyczących okresu wykazywania/korygowania WDT

 • Podatnik będzie miał prawo do wykazania/skorygowania WDT w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy nawet jeżeli dokumenty potwierdzające WDT otrzyma po upływie ustawowego okresu 3 miesięcy;
 • W praktyce uprości się obowiązek korygowania transakcji WDT.

Konsolidacja wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP

 • Organem właściwym do wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP w ramach I instancji oraz rozpatrywania spraw odwoławczych w ramach II instancji będzie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;
 • W praktyce proces wydawania tzw. wiążących informacji ulegnie ujednoliceniu i usprawnieniu w skali kraju.

Rozszerzenie zwolnienia od VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi na fundusze inwestycyjne z siedzibą w innych państwach członkowskich UE

 • Zwolnienie od VAT zostanie rozszerzone na usługi zarządzania specjalnymi funduszami inwestycyjnymi (tzw. SFI), którymi zarządzanie podlega zwolnieniu od podatku od wartości dodanej w państwach członkowskich innych niż Rzeczpospolita Polska;
 • W praktyce oznacza to, że w części dotyczącej usług zarządzania SFI zakres zwolnienia od polskiego VAT określać będzie prawodawstwo innych państw członkowskich.

Rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu VAT naliczonego z tego tytułu

 • Faktura nie będzie dłużej formalnym warunkiem odliczenia VAT naliczonego – podatek naliczony i należny z tytułu WNT będzie zawsze rozliczany dokładnie w tym samym okresie rozliczeniowym, w konsekwencji czego VAT od WNT będzie mógł być w pełni neutralny dla podatnika;
 • W praktyce zmiana zlikwiduje konieczność monitorowania przez podatników czy przekroczony został 3 miesięczny termin na otrzymanie faktury.

Liberalizacja warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych oraz wzmocnienie ram proceduralnych tego zwrotu

 • Obniżeniu ulegnie:
  • z 12 do 6 miesięcy – okres, który jest badany dla ustalania warunku:
   • osiągania przez podatnika łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących online lub wirtualnych, za każdy okres rozliczeniowy; oraz
   • prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas (tzw. kasy online lub wirtualne);
  • z 50 do 40 tys. zł – próg łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących online lub wirtualnych, za każdy okres rozliczeniowy;
 • Ponadto w okresie dwóch lat od wejścia w życie zmienionych przepisów podatnik będzie miał możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków zwrotu VAT pod warunkiem, że:
  • udział procentowy łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących (online lub wirtualnych), w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży wraz z podatkiem dokonanej przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 70% (po okresie dwóch lat warunek wzrośnie do wymaganych 80%);
  • udział procentowy otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu, z tytułu sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących (online lub wirtualnych), dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub usługi polecenia przelewu, zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 55% (po okresie dwóch lat warunek wzrośnie do wymaganych 80%);
 • W praktyce więcej podatników zyska możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków zwrotu VAT.

Likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego proporcji do odliczenia podatku naliczonego w przypadku podatników rozpoczynających działalność lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30 000 zł

 • Podatnicy rozpoczynający działalność, lub u których obrót w poprzednim roku podatkowym będzie niższy niż 30 000 zł nie będą mieli już obowiązku uzgadniania proporcji do odliczenia podatku naliczonego w formie protokołu;
 • W to miejsce wprowadzone zostanie zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej przez podatnika proporcji;
 • W praktyce procedura ustalania proporcji wstępnej ulegnie znacznemu odformalizowaniu.

Likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu prognozy w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku podatników obowiązanych do stosowania tzw. prewspółczynnika

 • Podatnicy rozpoczynający w danym roku wykonywanie działalności nie będą już mieli obowiązku uzgadniania prognozy proporcji lub prognozy prewspółczynnika w formie protokołu;
 • W to miejsce wprowadzone zostanie zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o przyjętych danych wyliczonych szacunkowo;
 • W praktyce procedura ustalania proporcji wstępnej ulegnie znacznemu odformalizowaniu.

Zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%

 • Kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, pozwalająca na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98% ulegnie zwiększeniu z obecnych 500 zł do 10 000 zł;
 • W praktyce zmniejszy się liczba korekt wykazywanych przez podatników w deklaracji VAT.

Wprowadzenie opcji rezygnacji z dokonania korekty rocznej odliczonego podatku, jeżeli różnica pomiędzy wstępnie ustaloną proporcją a proporcją ostateczną nie przekroczy 2 punktów procentowych

 • Podatnicy zyskają opcję rezygnacji z dokonania korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekroczy 2 punktów procentowych oraz gdy proporcja ostateczna będzie mniejsza niż proporcja wstępna, a podatek naliczony niepodlegający odliczeniu wynikający z różnicy między tymi proporcjami oraz tzw. korekty wieloletniej nie przekroczy 10 000 zł;
 • Kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu oznacza w tym przypadku sumę kwot, które wynikają z różnicy pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną w danym roku podatkowym oraz kwot wynikających z zastosowania tzw. korekty wieloletniej (korekta 5-letnia lub 10-letnia);
 • W praktyce znacznemu uproszczeniu ulegną rozliczenia podatników, u których różnice między proporcją wstępną a ostateczną będą bardzo niewielkie.

Wprowadzenie możliwości rezygnacji z obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej i ograniczenia się do wystawienia faktury rozliczeniowej

 • Podatnicy zyskają możliwość odstąpienia od obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej, jeżeli całość lub część zapłaty z tytułu tej czynności otrzymają w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym dokonają danej czynności;
 • W praktyce uproszczą się obowiązki dokumentacyjne podatników.

Wprowadzenie nowej, dodatkowej możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej w sytuacji zmiany faktora

 • Faktorzy uzyskają nową możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności w sytuacji zmiany faktora. Dotychczasowy faktor uwolni się od odpowiedzialności poprzez przekazanie kwot VAT bezpośrednio na rachunek VAT nowego faktora;
 • W praktyce oznacza to, że w proces zmiany faktora nie będzie dłużej konieczne angażowanie dostawcy.

Wprowadzenie możliwości rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących

 • Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zyskają możliwość  rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów wystawianych przy ich wykorzystaniu, tj.: raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych.
 • Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie tylko do kas online, w tym kas wirtualnych;
 • Powyższe pozwoli podatnikom na wybór, czy decydują się na przechowywanie raportów fiskalnych oraz innych dokumentów niefiskalnych w postaci papierowej, czy też wyłącznie elektronicznej;
 • Mimo, że wprowadzane rozwiązanie oznacza, że podatnicy nie będą mieli obowiązku drukowania tych dokumentów, dokumenty te nadal będą wystawiane, tak jak do tej pory, tj. w postaci elektronicznej;
 • W praktyce oznacza to ułatwienie oraz zmniejszenie kosztów wywiązywania się z obowiązków ewidencyjnych.

Rozszerzenie katalogu należności, jakie mogą być regulowane środkami z rachunku VAT

 • Rozszerzenie dotyczy podatku od wydobycia niektórych kopalin,  podatku od sprzedaży detalicznej, opłaty od środków spożywczych,  zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji, podatku tonażowego oraz tzw. podatku od małpek;
 • W praktyce zmniejszy się ewentualne ryzyko pogorszenia się płynności finansowej podatników wynikające z ograniczonej dyspozycyjności środków zgromadzonych na rachunku VAT.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorem

Wojciech Śliż


Zobacz inne publikacje Tax Focus

Polski Ład 3.0 – Ceny transferowe

Polski Ład 3.0

Kiedy złożyć dokumentację cen transferowych za 2021 r.

Najnowsza Wiedza

Błąd, jako wada oświadczenia woli

Kodeks cywilny przewiduje szereg sytuacji, w których wadliwe oświadczenie woli jest nieważne lub można uchylić się od jego skutków.

Finansowanie sporów po stronie pozwanej

Finansowanie sporów przez podmioty trzecie (tzw. third party funding; TPF) od lat z powodzeniem funkcjonuje w postępowaniach arbitrażowych i sądowych. Jak pokazuje nasze doświadczenie w ostatnim czasie coraz częściej sięgają po nie także polscy przedsiębiorcy.

Zapraszamy do kontaktu:

Agata Dziwisz-Moshe

Agata Dziwisz-Moshe

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego

+48 668 886 370

a.dziwisz@kochanski.pl

Wojciech Śliż

Wojciech Śliż

Doradca podatkowy, Partner

+48 539 110 037

w.sliz@kochanski.pl