Zaznacz stronę

Polski Ład 2.0 | Tax Focus

7 czerwca 2022 | Aktualności, Tax Focus, Wiedza

Polski Ład 2.0 | Tax Focus

12 maja 2022 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz innych ustaw – tzw. Polski Ład 2.0 (druk nr 2186).

Poniżej katalog najważniejszych rozwiązań podatkowych przewidzianych w ustawie Polski Ład 2.0.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej z jednoczesnym obniżeniem z 17% do 12% stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale skali podatkowej

 • W pierwszej kolejności zlikwidowano tzw. ulgę dla klasy średniej postrzeganej jako niespójną i komplikującą system podatkowy;
 • W zamian zaproponowano nową, niższą stawkę podatkową. 12% stawka podatkowa dotyczy każdego podatnika (uzyskującego dochody na skali), bez względu na źródło osiąganych przychodów, wysokość przysługujących kosztów uzyskania przychodu, fakt zatrudnienia u kilku pracodawców czy też równoczesnego pobierania emerytury;
 • W przypadku podatników, dla których uchylenie tzw. ulgi dla klasy średniej nie byłoby korzystnym rozwiązaniem, przewidziano uprawnienie do pomniejszenia zobowiązania podatkowego o wysokość ubytku spowodowanego zmianą systemu. Zdaniem ustawodawcy taki zabieg powoduje, że uchylenie tzw. ulgi dla klasy średniej nie będzie wiązało się z pogorszeniem sytuacji podatników uprzednio do niej uprawnionych.

Nowa kwota zmniejszająca podatek

 • Nowa kwota zmniejszająca podatek (przekładająca się na kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł) wynosić będzie 3 600 zł (30 000 zł x 12% = 3 600 zł);
 • Konsekwencją zmiany kwoty zmniejszającej podatek jest obniżenie kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki na podatek z 425 zł do 300 zł (1/12 z nowej kwoty zmniejszającej podatek równej 3 600 zł = 300 zł).

Zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku

 • Podatnik ma prawo wskazać do trzech płatników, którzy mogą zastosować kwotę zmniejszającą podatek;
 • Oznacza to, że podatnik może „dzielić” 1/12 kwoty zmniejszającej podatek maksymalnie na trzy kwoty i upoważnić do jej stosowania maksymalnie trzech płatników. Zmiana ta jest korzystna dla wieloetatowców, którzy do tej pory mogli wskazać tylko jednego pracodawcę do stosowania zmniejszenia;
 • Ponadto nowe przepisy umożliwią stosowanie kwoty zmniejszającej podatek wszystkim płatnikom, w tym także zleceniodawcom i pozostałym płatnikom wypłacającym świadczenia z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy PIT oraz płatnikom pobierającym zaliczki od dochodów z praw majątkowych.

Możliwość wyboru skali podatkowej przez podatników opodatkowanych w 2022 roku podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

 • Ustawa umożliwia podatnikom, którzy w 2022 roku opodatkowują swoje dochody podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wybór skali podatkowej.

Podatnicy opodatkowani w 2022 roku podatkiem liniowym

 • Podatnicy osiągający w 2022 roku dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, które opodatkowane są podatkiem liniowym, mogą po zakończeniu 2022 roku dokonać wyboru skali podatkowej dla opodatkowania tych dochodów. Wyboru tego podatnicy dokonają w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za ten rok. W zeznaniu tym podatnicy wykazują dochody, które w trakcie 2022 roku opodatkowywali podatkiem liniowym;
 • Możliwość wyboru skali podatkowej po zakończeniu roku podatkowego oznacza, że podatnicy obowiązani są obliczać i wpłacać zaliczki należne od dochodów osiągniętych w 2022 roku na dotychczasowych zasadach. Zaliczki te podatnicy wykażą w zeznaniu PIT-36 bez konieczności przeliczania ich według zasad obowiązujących przy opodatkowaniu według skali podatkowej;
 • Decyzja odnośnie wyboru skali podatkowej dla opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 roku dotyczyć będzie tylko tego roku. Jeśli więc podatnik na początku 2022 roku (lub w latach poprzednich) wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym, to zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 9a ust. 2b ustawy PIT), ta forma opodatkowania dotyczy również lat następnych, w tym 2023 roku.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • Podatnicy osiągający w 2022 roku przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu, które opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli po zakończeniu 2022 roku dokonać wyboru skali podatkowej dla opodatkowania tych przychodów. Wyboru tego podatnicy dokonają w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za 2022 rok. W zeznaniu tym podatnicy wykażą dochody, które w trakcie 2022 roku opodatkowywali ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • Możliwość wyboru skali podatkowej po zakończeniu roku podatkowego oznacza, że podatnicy obowiązani są obliczać i wpłacać należny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na dotychczasowych zasadach. Należny i wpłacony ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące albo kwartały 2022 roku podatnicy wykażą w zeznaniu podatkowym PIT-36 jako zaliczki miesięczne lub kwartalne bez konieczności przeliczania ich według zasad obowiązujących przy opodatkowaniu według skali podatkowej. Dodatkowo w zeznaniu podatkowym PIT-36 podatnicy wykażą osiągnięty dochód (poniesioną stratę) ustalony na zasadach określonych dla podatników prowadzących księgi rachunkowe;
 • Podatnicy którzy dokonają wyboru skali podatkowej w zeznaniu PIT-36 zobowiązani będą, przed złożeniem tego zeznania, zaprowadzić i uzupełnić podatkową księgę przychodów i rozchodów, w której wykażą osiągnięte w 2022 roku dochody z działalności gospodarczej;
 • Decyzja odnośnie wyboru skali podatkowej dla opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 roku dotyczyć będzie tylko tego roku. Jeśli więc podatnik na początku 2022 roku (lub w latach poprzednich) wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 9 ust. 1b ustawy o ryczałcie) ta forma opodatkowania dotyczy również lat następnych, w tym 2023 roku;
 • Podatnicy osiągający w 2022 roku przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu, które przed 1 lipca 2022 roku opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli w terminie do 22 sierpnia 2022 roku złożyć oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania przychodów osiągniętych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2022 roku ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i rozliczać od dnia 1 lipca podatek według skali. W rezultacie podatnicy, którzy złożą takie oświadczenie po zakończeniu roku obowiązani będą złożyć dwa zeznania roczne, tj. PIT-28, w którym wykażą przychody osiągnięte od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku, oraz PIT-36, w którym wykażą dochody osiągnięte w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku. Decyzja odnośnie wyboru skali podatkowej w takim wypadku dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik dokona wyboru innej formy opodatkowania;
 • Podatnicy osiągający w 2022 roku przychody z tzw. najmu prywatnego, którzy opłacali w trakcie roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, będą mogli po zakończeniu roku wybrać opodatkowanie według skali podatkowej. Wyboru tego podatnicy dokonają w zeznaniu rocznym PIT-36.

Wprowadzenie limitowanego odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne

 • Wprowadzenie dla przedsiębiorców nierozliczających podatku według skali podatkowej możliwości odliczania części zapłaconych składek zdrowotnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą opodatkowaną:
  • w przypadku podatników rozliczających się 19% podatkiem liniowym – poprzez możliwość odliczenia od dochodu lub zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 8700 zł);
  • w przypadku podatników objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – poprzez możliwość odliczenia od przychodu 50% składek zdrowotnych zapłaconych w roku podatkowym;
  • w przypadku podatników objętych kartą podatkową – poprzez możliwość odliczenia od podatku kwoty stanowiącej 19% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym.

  Przywrócenie możliwości preferencyjnego opodatkowania dochodów samotnych rodziców

  • Preferencyjne opodatkowanie dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci będzie polegało na obliczeniu podatku:
   • w podwójnej wysokości od połowy dochodu tej samotnej osoby, w przypadku gdy przynajmniej jedno z dzieci, które są wychowywane przez tę osobę, ma orzeczoną niepełnosprawność na podstawie odrębnych przepisów;
   • jako iloczyn 1,5 oraz wysokości podatku obliczonego od dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci podzielonych przez 1,5 – w pozostałych przypadkach.
  • W rezultacie tylko rodzice samotnie wychowujący niepełnosprawne dziecko będą się rozliczać jak wcześniej, czyli obliczać podatek w podwójnej wysokości od połowy dochodu (tak jak jest w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem). Samotni rodzice zdrowych dzieci rozliczą się z zastosowaniem mniej preferencyjnego wskaźnika 1,5.

  Uszczelnienie przepisów normujących ulgę na zabytki

  • Zgodnie z Polskim Ładem 2.0 w ramach tzw. „ulgi na zabytki” będą wydatki:
   • poniesione w roku podatkowym na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków;
   • na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków;
  • Ponadto nowe przepisy umożliwią odliczenie wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym dopiero po ich zakończeniu.
  • Nowe przepisy w tym zakresie będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

  Objęcie składkami ZUS i składką zdrowotną komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych

  • Od 1 stycznia 2023 roku komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych zostaną objęci obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym;
  • Podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowić będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

  Masz pytania? Skontaktuj się z autorką

  Agata Dziwisz, Partner

Najnowsza Wiedza

Błąd, jako wada oświadczenia woli

Kodeks cywilny przewiduje szereg sytuacji, w których wadliwe oświadczenie woli jest nieważne lub można uchylić się od jego skutków.

Finansowanie sporów po stronie pozwanej

Finansowanie sporów przez podmioty trzecie (tzw. third party funding; TPF) od lat z powodzeniem funkcjonuje w postępowaniach arbitrażowych i sądowych. Jak pokazuje nasze doświadczenie w ostatnim czasie coraz częściej sięgają po nie także polscy przedsiębiorcy.

Stany Zjednoczone z pierwszą regulacją dotyczącą AI

Prezydent Joe Biden podpisał bowiem rozporządzenie wykonawcze w sprawie bezpiecznej i godnej zaufania sztucznej inteligencji, tym samym nakładając na sektor technologiczny z obszaru AI szereg obowiązków opartych na fundamencie przejrzystego i odpowiedzialnego rozwoju maszyn.

Zapraszamy do kontaktu:

Agata Dziwisz-Moshe

Agata Dziwisz-Moshe

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego

+48 668 886 370

a.dziwisz@kochanski.pl