Zaznacz stronę

Wysokie kary za zanieczyszczanie środowiska

28 września 2022 | Aktualności, Wiedza

Od początku września obowiązują  przepisy znacznie zaostrzające kary za zanieczyszczanie środowiska. 1 września br., po krótkim, czternastodniowym vacatio legis weszła w życie ustawa z 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (Dz. U. poz. 1726).

Nowa ustawa pomoże chronić przyrodę

Na podstawie nowelizacji wprowadzono zmiany do Kodeksu karnego, Kodeksu wykroczeń, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o ochronie przyrody. Znowelizowane przepisy zwiększą wymiar kar za zanieczyszczanie środowiska, o których mowa w ww. kodeksach i ustawach.

Najważniejsze zmiany obejmują zaostrzenie kar za przestępstwa:

  • Powodowania zniszczeń w przyrodzie takie jak np. uszkadzanie roślin, zwierząt, siedlisk przyrodniczych – podniesiono minimalną wysokość kary pozbawienia wolności do 3 miesięcy oraz maksymalną z 2 do 5 lat,
  • Zanieczyszczania środowiska (powietrza, wody, powierzchni ziemi) w znacznych rozmiarach – podniesiono minimalne wysokości kar pozbawienia wolności oraz maksymalne z 5 do 8 lat, a w przypadku szkód wywołanych przez instalację, której eksploatacja w zakładzie przemysłowym wymaga uzyskania pozwolenia – do 10 lat,
  • Nieodpowiedniego postępowania z odpadami (składowanie, usuwanie, przetwarzanie, zbieranie, transportowanie, recyklingowanie) zagrażające ludziom lub środowisku – podniesiono maksymalną wysokość kary pozbawienia wolności z 5 do 10 lat, a w przypadku transgranicznego przywozu lub wywozu odpadów – do 12 lat,
  • Braku dbałości o urządzenia zabezpieczające przyrodę (wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi) przed zanieczyszczeniem lub skażeniem – podniesiono minimalną wysokość kary pozbawienia wolności do 3 miesięcy a maksymalną z 2 do 5 lat.

Ostrzejsze kary za przestępstwa wobec środowiska, jeśli ucierpieli też ludzie

Dodatkowo zaostrzono kary za ww. przestępstwa, jeśli ich następstwem byłoby zanieczyszczenie środowiska w znacznych rozmiarach, ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka lub wielu osób albo śmierć człowieka.

Ponadto:

  • Ustalono wysokości kar pieniężnych dla podmiotów zbiorowych, których kierownictwo dopuści się przestępstwa przeciwko środowisku – od 10 tys. do 5 mln PLN oraz zlikwidowano uzależnienie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego od wcześniejszego skazania prawomocnym wyrokiem osoby z kierownictwa,
  • Określono wysokości kwot nawiązki na rzecz NFOŚiGW od 10 tys. do 10 mln PLN, którą sąd może orzec (a w niektórych przypadkach nawet musi) w przypadku skazania za przestępstwo przeciwko środowisku,
  • Objęto sankcjami także usiłowanie i podżeganie w przypadku niektórych wykroczeń (zaśmiecanie miejsc publicznych, wyrzucanie gruzu, odpadów czy złomu na gruntach leśnych lub rolnych, zanieczyszczanie lasu),
  • Znacznie zaostrzono karę za wypalanie roślinności – obecnie wysokość grzywny to 30 tys. PLN,
  • Dodano możliwość orzeczenia obowiązku przywrócenia do stanu poprzedniego,
  • Dodano skazanie za przestępstwo przeciwko środowisku jako podstawę do wykluczenia wykonawcy z postępowania o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane.

W jaki sposób zapewnić w swoim zakładzie pełną zgodność z wymogami środowiskowymi i uniknąć wysokich kar? Zapraszamy do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z prawem ochrony środowiska.

Katarzyna Ziółkowska

Najnowsza Wiedza

Nowe zasady odpowiedzialności za sztuczną inteligencję w Unii Europejskiej

Sztuczna inteligencja (AI) zajmuje centralne miejsce w unijnej strategii tworzenia jednolitego rynku cyfrowego. W związku z tym od kilku lat pojawia się wiele unijnych dokumentów prawnych, jak Biała Księga AI z lutego 2020 r. czy rezolucje Parlamentu UE dotyczące etyki, odpowiedzialności i praw własności intelektualnej z października 2020 r.

Kontrowersyjna nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

13 października 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”). Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany w nowym prawie i wskazujemy na ich możliwe konsekwencje. W naszej opinii część nowych postanowień może być problematyczna np. dla zarządów spółek zależnych.

Przyczyny obecnej rewolucji ESG w biznesie

ESG, jako nowy trend biznesowo-marketingowy, cieszy się z rosnącym zainteresowaniem kolejnych rynków i ich uczestników. Coraz więcej firm publikuje swoje strategie ESG lub stara się wykazać, że ich działalność jest zgodna z założeniami właściwymi dla ESG. I nie bez powodu. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych w 2021 r. przez PwC, 83 proc. konsumentów wskazało, że biznes powinien implementować najlepsze praktyki z obszaru ESG w swojej działalności, a 86 proc. pracowników chciałoby pracować w firmach, które to robią.

Kryptowaluty wciąż kuszą inwestorów

Chociaż obecne notowania kryptowalut nie są najlepsze, zwłaszcza w porównaniu z listopadem 2021 r. kiedy krypto sięgały najwyższych poziomów w historii – prawie 3 bilionów dolarów  –  ten rynek jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów. Świadczyć o tym może m. in. liczba kryptowalutowych milionerów, która w chwili obecnej wynosi prawie 80 000.

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców – ma być łatwiej i szybciej

13 września w wykazie prac legislacyjnych został opublikowany projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Obecnie projektowana ustawa jest na etapie konsultacji międzyresortowych i ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Nowa ustawa zasadniczo opiera się na tych samych podstawowych założeniach dotyczących zatrudniania cudzoziemców, wprowadza również nowe rozwiązania.

Banki | Jesteśmy u progu milowego kroku ponad usługami online

Metaverse to znacznie więcej niż technologia. To symbiotyczne środowisko nowych możliwości i doświadczeń oraz dynamicznie zmieniających się systemów informatycznych podążających za potrzebami i pomysłami twórców i użytkowników. U podstawy Metaverse leży zbudowanie poczucia wzajemnego, płynnego przenikania się świata realnego, ze światem wirtualnym.

Zapraszamy do kontaktu: