Zaznacz stronę

Ponad 600 mld euro – rośnie wartość strat wojennych w Ukrainie

28 lipca 2022 | Aktualności, Wiedza

Od 24 lutego, czyli od dnia, w którym rozpoczęła się rosyjska agresja, w Ukrainie zginęło prawie 50.000 ludzi. Ponad 15 milionów musiało ratować swoje życie i uciekać z kraju. Aktualnie straty materialne szacuje się na ponad 600 mld euro. I chociaż wojna jeszcze się nie skończyła te bilanse i szacunki pozwalają już dziś budować plany i strategie odbudowy kraju.

A ponieważ Polska jest nie tylko sąsiadem i przyjacielem, ale również głównym partnerem biznesowym Ukrainy, to tu znajduje się jeden z centralnych punktów tego długofalowego planowania. I tu trwa najgłośniejsza dyskusja o kluczowych potrzebach, strategicznych kierunkach, najbardziej palących problemach i możliwych rozwiązaniach. Jako kancelaria prawna, od początku angażujemy się w pomoc Ukrainie, dlatego też jesteśmy aktywnym inicjatorem i moderatorem tych rozmów.

Anna Yurchenko, wiceminister infrastruktury o potrzebach, zagrożeniach i reparacjach wojennych

Trudno wyobrazić sobie ogrom zniszczeń, jakich doznała Ukraina w związku rosyjską napaścią. Jeszcze trudniej oszacować ich wartość. Zwłaszcza, że niemal wszystkie liczby, które znamy dzisiaj, szybko przestają być aktualne. Dlatego też by zrozumieć na jakim poziomie są potrzeby finansowe w kontekście odbudowy Ukrainy, rozmawialiśmy z wiceminister infrastruktury tego kraju, Anną Yurchenko, która szacuje, że wartość zniszczonego mienia to już przeszło 600 mld euro.

Zrujnowana infrastruktura potrzebuje nie tylko pieniędzy

Jeśli chodzi o straty materialne, największe zniszczenia widać w sektorze infrastrukturalnym. Od początku agresji rosyjskiej zburzono setki mostów, zrujnowano dziesiątki tysięcy dróg, a także sieci kolejowe oraz lotniska cywilne. Znacznemu uszkodzeniu uległ sektor komunalny, czyli ulice miast, tabory komunikacji publicznej, budynki mieszkalne, obiekty infrastruktury gospodarczej i społecznej.

Jeśli przyjmiemy, że prowadzone aktualnie obliczenia szkód są precyzyjne, to kwota potrzebna na odbudowę samej infrastruktury Ukrainy sięga na dzisiaj kwoty niemal pół biliona złotych. Z tego prawie połowę należałoby przeznaczyć na samą infrastrukturę transportową. Trzeba też pamiętać, że kontekst odbudowy infrastrukturalnej Ukrainy nie ogranicza się jedynie do pozyskania niezbędnych środków finansowych.

„Mówiąc o odbudowie infrastruktury, z pewnością natkniemy się na problemy logistyczne (zerwane łańcuchy dostaw materiałów budowlanych, zwłaszcza bitumu), materialno-techniczne (zniszczeniu uległ sprzęt przeznaczony do budowy dróg), kadrowe (część specjalistów wyjechała za granicę, część wstąpiła w szeregi Ukraińskich Sił Zbrojnych) i pozostałe (konieczność rozminowywania, deficyt paliwa, ciągłe ostrzały itp.). Samo przywrócenie ruchu na autostradach i liniach kolejowych nie będzie wystarczającym krokiem w rozwiązaniu problemu eksportu produktów rolnych i przemysłowych. W kwestii zapewnienia krajowi prawidłowego importu krytycznie ważnych produktów niezbędnym krokiem będzie też odblokowanie portów Morza Czarnego” – podkreśla Anna Yurchenko, wiceminister infrastruktury Ukrainy.

Jak skutecznie zbierać i dokumentować dane o materialnych szkodach Ukrainy

Systematyczne i jak najbardziej dokładne zbieranie danych o zniszczeniach oraz wnikliwa analiza i dokumentowanie strat to dzisiaj jedne z najważniejszych zadań, jakie stoją przed administracją Ukrainy. Dzięki temu kraj ma szansę skutecznie domagać się zwrotu utraconego mienia państwowego i społecznego w kontekście wypłat reparacji przez stronę rosyjską. Dlatego też Ukraina robi wszystko, by monitorować poniesione straty materialne.

Jeszcze w marcu Rząd Ukrainy podjął decyzję zobowiązującą wszystkie resorty i urzędy do opracowania metod określenia ponoszonych strat w różnych sektorach gospodarki, w tym strat ekonomicznych. Pod koniec maja rząd wydał postanowienie, w którym powołał specjalną komisję do badania szkód wyrządzonych Ukrainie w wyniku zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej. Do głównych zadań Komisji należy przygotowywanie, przegląd i zatwierdzanie aktów normatywno-prawnych dotyczących audytu strat będących następstwem działań wojennych. W pracę Komisji zaangażowane są wiodące krajowe i zagraniczne instytucje eksperckie. Ponadto Ministerstwo Gospodarki opracowało już projekt metodologii określania zakresu i wysokości strat oraz szkód wyrządzonych przedsiębiorcom, instytucjom i organizacjom wszelkich form własności w związku ze zniszczeniem lub uszkodzeniem ich mienia w wyniku agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej, a także utraconych korzyści w następstwie niemożności lub utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej” – mówi Anna Yurchenko.

Nawet 1,3 bln euro strat z powodu rosyjskiej agresji

Zdaniem analityków i ekonomistów, Ukraina w latach 2014 – 2026 może ostatecznie ponieść straty w wysokości nawet do 1,3 bln euro. Zakładając korzystny scenariusz, w myśl którego Federacja Rosyjska wypłaciłaby reparacje wojenne, i tak nie będzie miała wystarczających możliwości finansowych, by pokryć choćby większą część tej kwoty. Dlatego też priorytetem dla Ukrainy powinny być strategiczne współprace ekonomiczne z państwami Unii Europejskiej.

By wyjść temu naprzeciw, już teraz wiele podmiotów zapowiada swoje wsparcie ekonomiczne. Jako firma prawnicza aktywnie uczestniczymy w tym procesie. Inicjujemy m. in. wydarzenia, spotkania i webinary podczas których prawnicy i międzynarodowi eksperci dyskutują o m. in. o możliwych kierunkach inwestycyjnych, źródłach finansowania i potencjalnych scenariuszach łagodzenia skutków wojny. Dajemy też merytoryczną wiedzę i wsparcie polskim i ukraińskim  przedsiębiorcom, którzy chcą aktywnie włączyć się w ten proces.

Materiał został przygotowany na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez Markiyana Malskyy’ego z Anną Yurchenko, wiceminister infrastruktury Ukrainy.

Źródło: Wirtualna Polska
Data:13 lipca 2022 r.

Dowiedz się, jakie są dziś główne kierunki odbudowy Ukrainy.

Dla Ukrainy odbudowa jest jednocześnie szansą na odejście od nieefektywnych postsowieckich rozwiązań oraz wprowadzenie nowoczesnych, ekologicznych technologii i know how – przeczytaj, co mówi Markiyan Malskyy, Partner i szef naszego Ukrainian Desku.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Markiyan Malskyy

Najnowsza Wiedza

Implementacja Dyrektyw dotyczących umów o dostarczanie treści cyfrowych oraz umów o sprzedaży towarów

W dniu 29 czerwca 2022 r. do Sejmu wpłynął projekt nowych przepisów wdrażających Dyrektywę 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz Dyrektywę 2019/771 w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów. Prawdopodobnie zmiany wejdą w życie spóźnione o prawie rok w stosunku do terminów wynikających z Dyrektyw – przepisy te powinny być bowiem zaimplementowane do polskiego porządku prawnego do dnia 1 lipca 2021 r., a obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r.

Brexit | Dotychczasowe skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE

Zaledwie kilka lat temu Europa spotkała się z poważnym zaburzeniem międzynarodowej gospodarki jakim był Brexit, tj. wyjście Zjednoczonego Królestwa ze struktur Unii Europejskiej. Wydarzenie to, tak jak wojna na Ukrainie czy pandemia COVID-19, niesie za sobą istotne konsekwencje dla światowej gospodarki, które przekładają się na jakość naszego codziennego życia.

Unia Europejska na wojnie z dezinformacją

Funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym generuje szereg wyzwań, z którymi muszą mierzyć się zarówno podmioty gospodarcze, jak i obywatele. Fundamentem zdrowego systemu jest oddzielenie informacji prawdziwych od fałszywych, co w dobie coraz bardziej skomplikowanego i technologicznego świata staje się coraz trudniejsze.

Polski Ład 3.0 – Ceny transferowe | Tax Focus

28 czerwca 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt kolejnych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw – tzw. Polski Ład 3.0 (numer z wykazu UD404).

Polski Ład 3.0 | Tax Focus

28 czerwca 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt kolejnych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw – tzw. Polski Ład 3.0 (numer z wykazu UD404).

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – Business Judgement Rule i interes grupy spółek

13 października 2022 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Spółki, zwłaszcza te działające w oparciu o umowę o zarządzenie pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną, będą musiały dokonać pewnej reorganizacji swoich struktur, aby dostosować się do nowych przepisów.

Odbudowa Ukrainy | Co można zrobić dziś i po zakończeniu wojny

Za główne obszary rozwoju nowej Ukrainy uważa się odbudowę zasobów mieszkaniowych i infrastruktury. Utraconych lub zburzonych zostało łącznie 33 700 m kw. nieruchomości mieszkalnych, 300 mostów i ponad 40 mostów kolejowych. Zniszczono lub zajęto też 640 placówek medycznych, 40 instytucji szkolnictwa średniego i wyższego oraz 620 przedszkoli.

Uchwały krajobrazowe – ulga dla krajobrazu a prawo własności

Mimo, że liczba uchwał krajobrazowych w skali całego kraju nadal pozostaje niewielka, to jednak coraz szersza grupa miast decyduje się na ich opracowanie i uchwalenie. Choć z jednej strony istnieje realna potrzeba uregulowania chaosu reklamowego panującego w Polsce, to nie należy przy tym pomijać interesów podmiotów świadczących usługi związane z reklamą. W procesie opracowania treści uchwał powinny być zatem brane pod uwagę postulaty m.in. biur, hoteli, galerii czy pasaży handlowych.

Przetargi dla Ukrainy | Stan aktualny, zasady udziału i perspektywy

Odbudowa infrastruktury i zaspokojenie bieżących potrzeb obywateli to jedne z najważniejszych zadań, jakie stoją obecnie przed Ukrainą. Do tego potrzeba nie tylko funduszy, ale przede wszystkim skutecznego planowania i egzekucji – czyli w praktyce przetargów i procedur zakupowych. W ciągu zaledwie kilku ostatnich tygodni odbyło się ponad 100 takich przetargów.

Zapraszamy do kontaktu:

Dr hab. Markiyan Malskyy

Dr hab. Markiyan Malskyy

Adwokat (UA), Partner, Szef Ukrainian Desk

+48 734 462 582

m.malskyy@kochanski.pl