Zaznacz stronę

Kłopotliwe zwolnienie z podatku u źródła | Tax Focus

29 listopada 2022 | Aktualności, Tax Focus, Wiedza

Zwolnienie z podatku u źródła od dywidend przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT niejednokrotnie wzbudzało wiele kontrowersji wśród podatników ze względu na niespójną linię interpretacyjną stosowaną przez organy podatkowe i sądy administracyjne.

Kontrowersje budziły w szczególności kwestie wypłat należności na rzecz spółek holdingowych, które nie prowadzą faktycznej działalności gospodarczej, a jedynie pobierają zysk z tytułu posiadanych udziałów i akcji.

Spółki holdingowe najpierw otrzymują dywidendę, która korzysta ze zwolnienia przewidzianego w polskich przepisach, a następnie transferują ją do innego podmiotu. Podatnicy mieli wątpliwości czy dla wypłat należności na rzecz podmiotu, który nie jest bezpośrednim odbiorcą dywidendy, ale jest jej rzeczywistym właścicielem, może mieć zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Ważna interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

W czerwcu 2022 roku, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną nr 0111-KDIB2-1.4010.128.2022.2.AR, w której zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że zwolnienie z podatku u źródła przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT może mieć zastosowanie do dywidendy wypłacanej na rzecz zagranicznej spółki holdingowej.

O wydanie interpretacji podatkowej wystąpiła w tej sprawie polska sp. z o.o., której 100 proc. udziałów posiada francuska spółka holdingowa (spółka matka). Spółka matka nie prowadzi faktycznej działalności gospodarczej, jednak jest właścicielem innych spółek należących do grupy.

Rola francuskiej spółki sprowadza się do zarządzania aktywami, w tym na wykonywaniu praw korporacyjnych w posiadanych spółkach. Francuski udziałowiec w spółce matce (spółka babka) również prowadzi działalność holdingową, świadczy usługi wsparcia na rzecz innych spółek w grupie, zatrudnia pracowników, wynajmuje powierzchnię biurową, posiada niezbędną infrastrukturę adekwatną do rozmiarów prowadzonej działalności. Środki pieniężne otrzymane z tytułu dywidendy spółka matka może przeznaczyć na dofinansowanie działalności jednej ze spółek, których jest właścicielem lub utworzenie/nabycie innej spółki, lub może wypłacić dywidendę zgodnie z decyzją spółki babki na jej rzecz.

Możliwość stosowania zasady „look-through approach” w odniesieniu do wypłaty dywidendy

Organ zgodził się ze stanowiskiem Spółki, zgodnie z którym warunki zwolnienia wynikającego z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, może spełnić podmiot, który nie jest bezpośrednim odbiorcą dywidendy, lecz jest jej rzeczywistym właścicielem.

Oznacza to, że należy przyjąć, że m.in. warunek posiadania co najmniej 10 proc. udziałów (akcji) nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata, może zostać spełniony, jeżeli rzeczywisty właściciel spełnia te warunki w odniesieniu do spółki pośredniczącej, a ta względem spółki wypłacającej dywidendy.

Tym samym Spółka będzie uprawniona na podstawie koncepcji „look-through approach” do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT i niepobrania podatku przy wypłacie dywidendy bezpośrednio na rachunek spółki matki, o ile spółka babka będzie spełniała warunki do zastosowania tego zwolnienia wynikające z polskich regulacji podatkowych.

Wydana interpretacja ma znamienne znaczenie dla podatników, umożliwia bowiem stosowanie  koncepcji „look-through approach” w odniesieniu do dywidend.

Do tej pory stosowanie takiego zwolnienia było akceptowane przez organy jedynie dla należności o charakterze odsetkowym lub licencyjnym. Z drugiej strony organ w omawianej interpretacji podkreślił, że płatnik w celu zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT jest zobowiązany do przeprowadzenia pełnej weryfikacji warunków umożliwiających skorzystanie z tego zwolnienia, zachowując przy tym należytą staranność, bowiem w ramach należytej staranności mieści się weryfikacja statusu rzeczywistego właściciela w stosunku do otrzymanej należności, co stanowi podtrzymanie negatywnej linii interpretacyjnej w tym zakresie, która wymaga od płatników badania statusu rzeczywistego właściciela przy stosowaniu zwolnienia przewidzianego w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Podsumowanie

Powyższe może stanowić początek tworzenia się pozytywnej linii interpretacyjnej, która będzie pozwalać na stosowanie koncepcji „look through approach” w stosunku do wypłat dywidendy. Z drugiej jednak strony, chociaż interpretacja jest precedensowa, to na razie należy trzymać rękę na pulsie i przyglądać się kolejnym interpretacjom indywidualnym w tej materii. Dopóki bowiem nie ukształtuje się ugruntowane podejście organów do koncepcji „look-through approach” w odniesieniu do dywidend, jej stosowanie będzie dla podatników ryzykowne i może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorem

Agata Dziwisz-Moshe

Jakub Dittmer


Zobacz inne publikacje Tax Focus

Charakter prawny NFT, a konsekwencje jego zbycia na gruncie VAT | Tax Focus

 

Najnowsza Wiedza

Projekt ustawy o sygnalistach znów w Sejmie

23 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Podsumowujemy, co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jakie poprawki wprowadził Senat.

Sztuczna inteligencja w Polsce 2024

Dla tych, którzy interesują się prawnymi aspektami sztucznej inteligencji i chcą dokładnie wiedzieć, co w najbliższym czasie czeka polski rynek technologiczny.

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu:

Agata Dziwisz-Moshe

Agata Dziwisz-Moshe

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego

+48 668 886 370

a.dziwisz@kochanski.pl