Zaznacz stronę

Charakter prawny NFT, a konsekwencje jego zbycia na gruncie VAT | Tax Focus

25 października 2022 | Aktualności, Tax Focus, Wiedza

Starając się określić konsekwencje podatkowe zbycia NFT w VAT należy najpierw odpowiedzieć na pytanie: z jakim typem NFT mamy do czynienia.

Inne skutki podatkowe powstaną w przypadku przeniesienia NFT będącego swoistym certyfikatem „własności” lub NFT zawierającego w sobie określone dobro cyfrowe, a inne w przypadku przeniesienia NFT będącego uprawnieniem do skorzystania z jakiegoś świadczenia.

Niezależnie od występujących różnic uznajemy jednak, iż odpłatne zbycie NFT dokonywane przez podatnika VAT będzie objęte tym podatkiem (nawet gdyby oznaczało to sprzedaż zwolnioną).

Szerzej na ten temat piszemy w Raporcie „Opodatkowanie kryptowalut, NFT i wyzwania w Metaverse” przygotowanym przez nasz Zespół Podatkowy, którego premiera odbyła się 27 października.

NFT pytania o VAT

Najnowsze stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wyrażone w Indywidualnej interpretacji podatkowej z 23 września 2022 r. (nr 0114-KDIP4-2.4012.315.2022.1.KS), wskazuje jednak, że nie każde zbycie NFT w zamian za otrzymane świadczenie pieniężne należy tak traktować.

O wydanie interpretacji podatkowej wystąpiła w tej sprawie fundacja, będąca podatnikiem VAT, prowadząca działalność pożytku publicznego, której zasadniczym celem jest niesienie pomocy osobom dotkniętym chorobą nowotworową. Fundacja zorganizowała tzw. akcję fundrasingową, z której zebrane środki przeznaczane są na działalność dobroczynną. W ramach akcji przeprowadzono licytację darowizn, a potwierdzeniem wygranej było otrzymanie przez zwycięzcę tokenu NFT powiązanego z utworzoną specjalnie na tę okazję grafiką. W zamyśle fundacji wręczane NFT miały stanowić wyłącznie rodzaj cyfrowego dyplomu, potwierdzającego wygranie aukcji, a przeniesienie NFT nie było związane z jednoczesnym przeniesieniem majątkowych praw autorskich do grafiki (związanej z NFT) na uczestnika licytacji.

Czy świadczenie usług zawsze podlega podatkowi VAT

Pytania zadane przez wnioskodawcę dotyczyły trzech kwestii, tj.:

  • Czy przeniesienie przez fundację praw do NFT na zwycięzcę licytacji stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu VAT?
  • Czy działalność fundacji, polegająca na zorganizowaniu licytacji, w ramach której za odpłatnością w formie darowizny będzie przekazywać NFT, stanowi działalność gospodarczą, w rozumieniu VAT?
  • Czy przeniesienie praw do NFT na zwycięzcę licytacji powinno zostać udokumentowane fakturą?

Organ w swoim stanowisku wskazał, że działania podejmowane przez fundację nie będą opodatkowane VAT, argumentując, że świadczenie usług podlega opodatkowaniu VAT tylko wtedy, gdy ma charakter odpłatny. Przy czym „odpłatność” należy rozumieć jako ekonomiczną korzyść dla sprzedającego: „Świadczenie usług jest czynnością opodatkowaną podatkiem VAT, jeżeli następuje za wynagrodzeniem oraz gdy pomiędzy świadczącym usługę i jej beneficjentem (odbiorcą) istnieje jawny lub dorozumiany stosunek prawny (umowa), w ramach którego spełniane są świadczenia wzajemne. O opodatkowaniu podatkiem VAT czynności polegającej na świadczeniu usług decyduje zatem jej odpłatność”.

Zdaniem organu, w przypadku, gdy mamy do czynienia z przekazaniem NFT w ramach licytacji charytatywnej, warunek odpłatności świadczonej usługi nie jest spełniony. Wpłacona, w ramach licytacji, kwota darowizny ma na celu sfinansowanie działalności fundacji, a nie wynagrodzenie za świadczoną przez nią usługę (sprzedaż NFT).

Z perspektywy licytującego prawa do NFT, nabywane w ramach podziękowań, mają znaczenie drugorzędne – nie mają one bowiem dla niego realnej wartości ekonomicznej, a jedynie wartość emocjonalną lub symboliczną. Dodatkowo, co zdaniem organu jest istotne, darowizna nie jest przekazywana przez uczestnika aukcji „w zamian” za usługi. Nabywcę praw do NFT należy zatem postrzegać jako darczyńcę, z kolei fundację jako podmiot obdarowany.

Takie rozumowanie oznacza, że przeniesienie praw do NFT na licytującego, w ramach organizowanej aukcji charytatywnej, nie będzie stanowić odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT. Zdaniem organu działalność fundacji w tym zakresie nie wypełnia także definicji działalności gospodarczej na gruncie VAT, gdyż celem działań fundacji w tym wypadku nie jest uzyskanie obrotu z tytułu odpłatnego świadczenia usług, lecz pozyskanie finansowania na działalność charytatywną.

W rezultacie, skoro fundacja nie dokonuje odpłatnego świadczenia usług oraz nie wykonuje swoich czynności w ramach działalności gospodarczej na gruncie VAT, nie będzie także mieć obowiązku wystawienia faktury VAT z tytułu przekazania NFT zwycięzcy licytacji.

Podkreślić należy, że w przypadku „standardowej” sprzedaży czy przekazania NFT wraz z prawem autorskim do związanego z nim aktywa w zamian za świadczenie pieniężne, fundacja, będąca podatnikiem VAT, byłaby zobowiązana do zakwalifikowania tego typu działania jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu 23 proc. stawką VAT.

Omawiane rozstrzygnięcie pokazuje na niezwykłą „elastyczność” NFT pod względem jego konstrukcji prawnej. Nadanie tokenowi odpowiednich właściwości, takich jak np. pełnienie wyłącznie funkcji dowodu udziału w wydarzeniu charytatywnym, czy dowodu przekazania darowizny, może skutkować zmianą jego postrzegania na gruncie podatkowym.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorami

Wojciech Śliż

Sławomir Wnuczek

 


Zobacz inne publikacje Tax Focus

Polski Ład 3.0 uchwalony przez Sejm | Tax Focus

Najnowsza Wiedza

Błąd, jako wada oświadczenia woli

Kodeks cywilny przewiduje szereg sytuacji, w których wadliwe oświadczenie woli jest nieważne lub można uchylić się od jego skutków.

Finansowanie sporów po stronie pozwanej

Finansowanie sporów przez podmioty trzecie (tzw. third party funding; TPF) od lat z powodzeniem funkcjonuje w postępowaniach arbitrażowych i sądowych. Jak pokazuje nasze doświadczenie w ostatnim czasie coraz częściej sięgają po nie także polscy przedsiębiorcy.

Zapraszamy do kontaktu: