Zaznacz stronę

Energetyczna transformacja w chmurze

25 września 2020 | Aktualności, Wiedza

Żeby sprostać ciągłym zmianom – regulacyjnym, politycznym, cenowym czy związanym z popytem konsumpcyjnym – energetyce potrzebna jest chmura obliczeniowa. Nowy projekt ustawy może znacznie przyspieszyć proces wdrażania rozwiązań cloud computing. Jakie zmiany przyniosą znowelizowane przepisy? – wyjaśnia Wojciech Wrochna, LL.M., Partner, Szef Sektora Energetycznego w kancelarii Kochański & Partners.

Energia w chmurach

Coraz więcej podmiotów z branży energetycznej zarządza swoimi zasobami przy wykorzystaniu chmury obliczeniowej. Szacuje się, że światowy rynek rozwiązań umożliwiających cyfryzację zarządzania wzrośnie do poziomu 64 mld USD w 2025 roku (w stosunku do 52 mld USD w 2018 roku).

Kluczową funkcją cloud computingu w energetyce jest centralizacja zarządzania infrastrukturą. Specjalne konsole zapewniają nie tylko wgląd w środowisko informatyczne i biznesowe, ale także dają możliwość sprawdzenia stanu i dostępności aplikacji oraz monitorowania ważnych zdarzeń. Dla podmiotów z sektora energetycznego szczególnie istotna jest szybkość wyciągania wniosków z analiz prowadzonych na infrastrukturze oraz generowania raportów.

Chmura w energetyce niesie za sobą też szereg innych korzyści. Przede wszystkim zapewnia optymalizację wydajności przedsiębiorstwa – pozwala na łączenie operacji fizycznych i infrastruktury IT oraz redukcję kosztów. Wprowadzenie rozwiązań chmurowych usprawnia również proces podejmowania decyzji w organizacji, dzięki czemu firmy mogą szybciej reagować na wahania rynku i zmiany zapotrzebowania na energię.

Co istotne, proces implementacji cloud computing w branży energetycznej nie wymaga inwestycji w infrastrukturę IT. Wdrożenia chmurowe mogą przebiec relatywnie szybko i bez utrudnień dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Szanse i wyzwania

Główną barierą w wykorzystaniu technologii chmurowej w energetyce na szeroką skalę są skomplikowane regulacje prawne lub wręcz przeciwnie – ich brak.

Rozwiązaniem może się okazać przygotowywana nowelizacja ustawy Prawo energetyczne z 1997 roku, która ma zawierać przepisy dotyczące m.in. inteligentnego opomiarowania oraz wprowadzać instytucję tzw. operatora informacji rynku energii.

„Projekt ustawy przewiduje nałożenie na operatora systemu dystrybucyjnego obowiązku  instalacji  liczników  zdalnego  odczytu, które będą skomunikowane z  systemem zdalnego  odczytu w punktach  pomiarowych. Instalacja powinna nastąpić do 31 grudnia 2028 roku. Nowelizacja reguluje też obowiązki operatorów systemów elektroenergetycznych oraz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem energią elektryczną względem operatora informacji rynku energii w zakresie przekazywania danych i informacji  pomiarowych. Taka zmiana umożliwi prawidłowe przyporządkowanie poszczególnych zdarzeń i informacji pomiarowych do konkretnych odbiorców” – komentuje Wojciech Wrochna.

Cyberbezpieczeństwo jest kluczowym wymogiem wszelkich projektów technologicznych. Dlatego operatorzy systemów elektroenergetycznych oraz operator informacji rynku energii będą musieli stosować takie środki techniczne i organizacyjne, które zapewnią ochronę przetwarzanych informacji pomiarowych. Operatorzy będą zobowiązani do zabezpieczenia ich przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub udostępnianiem osobom nieuprawnionym.

Nowe regulacje mają się przyczynić do dalszego rozwoju rynku energii elektrycznej oraz zapewnić niezakłócony dostęp do energii elektrycznej. Odbiorcy zyskają możliwość rozliczenia energii elektrycznej według rzeczywistego zużycia, a dane  pomiarowe będą należycie chronione. Pozytywnym skutkiem projektowanych rozwiązań będzie także poprawa efektywności zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych oraz docelowo zmniejszenie energochłonności gospodarki „– dodaje Wojciech Wrochna.

Najnowsza Wiedza

Implementacja Dyrektyw dotyczących umów o dostarczanie treści cyfrowych oraz umów o sprzedaży towarów

W dniu 29 czerwca 2022 r. do Sejmu wpłynął projekt nowych przepisów wdrażających Dyrektywę 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz Dyrektywę 2019/771 w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów. Prawdopodobnie zmiany wejdą w życie spóźnione o prawie rok w stosunku do terminów wynikających z Dyrektyw – przepisy te powinny być bowiem zaimplementowane do polskiego porządku prawnego do dnia 1 lipca 2021 r., a obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r.

Brexit | Dotychczasowe skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE

Zaledwie kilka lat temu Europa spotkała się z poważnym zaburzeniem międzynarodowej gospodarki jakim był Brexit, tj. wyjście Zjednoczonego Królestwa ze struktur Unii Europejskiej. Wydarzenie to, tak jak wojna na Ukrainie czy pandemia COVID-19, niesie za sobą istotne konsekwencje dla światowej gospodarki, które przekładają się na jakość naszego codziennego życia.

Unia Europejska na wojnie z dezinformacją

Funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym generuje szereg wyzwań, z którymi muszą mierzyć się zarówno podmioty gospodarcze, jak i obywatele. Fundamentem zdrowego systemu jest oddzielenie informacji prawdziwych od fałszywych, co w dobie coraz bardziej skomplikowanego i technologicznego świata staje się coraz trudniejsze.

Ponad 600 mld euro – rośnie wartość strat wojennych w Ukrainie

Zdaniem analityków i ekonomistów, Ukraina w latach 2014 – 2026 może ostatecznie ponieść straty w wysokości nawet do 1,3 bln euro. Zakładając korzystny scenariusz, w myśl którego Federacja Rosyjska wypłaciłaby reparacje wojenne, i tak nie będzie miała wystarczających możliwości finansowych, by pokryć choćby większą część tej kwoty. Dlatego też priorytetem dla Ukrainy powinny być strategiczne współprace ekonomiczne z państwami Unii Europejskiej.

Polski Ład 3.0 – Ceny transferowe | Tax Focus

28 czerwca 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt kolejnych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw – tzw. Polski Ład 3.0 (numer z wykazu UD404).

Polski Ład 3.0 | Tax Focus

28 czerwca 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt kolejnych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw – tzw. Polski Ład 3.0 (numer z wykazu UD404).

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – Business Judgement Rule i interes grupy spółek

13 października 2022 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Spółki, zwłaszcza te działające w oparciu o umowę o zarządzenie pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną, będą musiały dokonać pewnej reorganizacji swoich struktur, aby dostosować się do nowych przepisów.

Odbudowa Ukrainy | Co można zrobić dziś i po zakończeniu wojny

Za główne obszary rozwoju nowej Ukrainy uważa się odbudowę zasobów mieszkaniowych i infrastruktury. Utraconych lub zburzonych zostało łącznie 44,8 mln m kw. nieruchomości mieszkalnych, 300 mostów i ponad 40 mostów kolejowych. Zniszczono lub zajęto też 779 placówek medycznych, 1371 instytucji szkolnictwa średniego i wyższego oraz 690 przedszkoli.

Uchwały krajobrazowe – ulga dla krajobrazu a prawo własności

Mimo, że liczba uchwał krajobrazowych w skali całego kraju nadal pozostaje niewielka, to jednak coraz szersza grupa miast decyduje się na ich opracowanie i uchwalenie. Choć z jednej strony istnieje realna potrzeba uregulowania chaosu reklamowego panującego w Polsce, to nie należy przy tym pomijać interesów podmiotów świadczących usługi związane z reklamą. W procesie opracowania treści uchwał powinny być zatem brane pod uwagę postulaty m.in. biur, hoteli, galerii czy pasaży handlowych.

Zapraszamy do kontaktu:

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny

+48 734 189 743

w.wrochna@kochanski.pl