Zaznacz stronę

Rok 2024 pod znakiem ESG – Taksonomia i jej akty delegowane

18 marca 2024 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

2024 upłynie pod znakiem wzmożonego przygotowania się przedsiębiorstw do raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Obok głośno omawianych wymagań wynikających z Dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) i obowiązujących do niej Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS), nie można zapominać o obowiązkach wynikających z Rozporządzenia EU 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (Taksonomia).

Taksonomia – jakie obowiązki i wyzwania czekają przedsiębiorców

Rozporządzenie zostało opracowane w ramach Zielonego Ładu UE, po to, aby pokierować działalność oraz inwestycje przedsiębiorstw w stronę bardziej zrównoważonych środowiskowo, dostosowując je do celów UE w zakresie klimatu i energii na 2030 r.

Zgodnie z Taksonomią, aby działalność została sklasyfikowana jako zrównoważona pod względem środowiskowym, musi:

Tabelka Pl

Szczegółowe oceny, czy dana działalność przyczynia się do osiągnięcia celów środowiskowych lub im szkodzi, dokonywane są zgodnie z technicznymi kryteriami kwalifikacji określonymi w Aktach Delegowanych, które były opracowywane i wdrażane w ostatnich latach.

M.in. w 2022 r. wszedł w życie akt, który objął pierwsze dwa cele środowiskowe, tj. łagodzenie zmian klimatu i adaptację do zmian klimatu.

Z kolei od 1 stycznia 2024 obowiązują akty ustanawiające dodatkowe techniczne kryteria kwalifikacji dla pozostałych 4 celów środowiskowych (Rozporządzenie 2023/2486), a także rozszerzające listę działalności taksonomicznych (Rozporządzenie nr 2023/2485).

Kogo obejmuje Taksonomia UE

Do raportowania są zobowiązane:

  • Podlegające pod obowiązek ujawniania danych niefinansowych zgodnie z wymogami Dyrektywy 2014/95/UE6 (NFRD) duże jednostki zainteresowania publicznego takie jak spółki giełdowe, banki, zakłady ubezpieczeń lub spółki dominujące dużej grupy zatrudniającej ponad 500 pracowników (Dyrektywa NFRD została implementowana do polskiego prawa w 2017 r. w ramach nowelizacji Ustawy o rachunkowości)
  • Podmioty należące do sektora finansowego, które oferują produkty inwestycyjne, określając je jako zrównoważone
  • Od roku finansowego 2024 spółki zobowiązane do przekazywania informacji na temat zrównoważonego rozwoju zgodnie z zaktualizowaną Dyrektywą CSRD

Zgodnie z Dyrektywą CSRD, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i spełnienia określonych kryteriów, już od 2025 roku część firm (a kolejne w następnych latach) będzie musiała przystąpić do raportowania. I chodzi nie tylko o kwestie taksonomiczne, ale także bardziej szczegółowe ujawnienia w zakresie zrównoważonego rozwoju uwzględniające aspekty klimatyczne i wątki, które do tej pory nie były wymagane jak np.:

  • Przedstawienie planów transformacji i przejścia organizacji w kierunku niskoemisyjnym,
  • Zaprezentowanie mechanizmów due diligence wpływu organizacji na otoczenie,
  • Raportowanie podwójnej istotności – wpływu zmian klimatycznych oraz ryzyk fizycznych na wyniki finansowe i sytuację organizacji,
  • Raportowanie wpływu organizacji na jej otoczenie.

Oznacza to, że przygotowanie i wypracowanie niezbędnych rozwiązań powinno nastąpić niezwłocznie.

Jednocześnie, wraz z przyjęciem nowych aktów delegowanych rozszerzył się zakres możliwych do zaraportowania działalności. Taksonomia UE oraz akty delegowane w obszarze celów środowiskowych obejmują kilkadziesiąt podejmowanych przez przedsiębiorstwa aktywności, czy rodzajów inwestycji, które mają największy wpływ na zmiany klimatu, między innymi w sektorach energetyki, produkcji, leśnictwa czy transportu. Ponadto raportowanie taksonomiczne obejmuje obowiązek podania, jaki odsetek przychodów, nakładów inwestycyjnych (CAPEX) i wydatków operacyjnych (OPEX) jest związany z produktami i usługami zrównoważonymi środowiskowo.

W praktyce obowiązki wynikające z dyrektywy CSRD obejmą również raportowanie taksonomiczne. Oba filary „zazieleniania” biznesu – Taksonomia i raportowanie ESG – spotkają się więc w jednym miejscu. Sprawozdania taksonomiczne, przygotowane na podstawie aktów delegowanych, staną się częścią raportowania CSRD, a ich zakres będzie rozszerzał się na kolejne grupy stopniowo obejmowane dyrektywą.

Ponadto instytucje finansowe składają sprawozdania dotyczące udziału swoich portfeli inwestycyjnych kwalifikujących się do Taksonomii UE (Taxonomy-eligible) oraz z nią zgodnych (Taxonomy-aligned). Portfele te obejmują zarówno firmy zobowiązane do raportowania taksonomicznego, jak i te, które nie podlegają temu obowiązkowi. Instytucje finansowe mogą zatem pytać przedsiębiorstwa nieraportujące o ich kwalifikowalność oraz zgodność w zakresie Taksonomii, niezależnie od wymogu publicznego zgłaszania tych informacji. Dobrowolne przygotowanie sprawozdania może sprawić, że dana firma będzie konkurencyjna dla inwestorów.

Korzyści płynące z raportowania

Rozszerzający się zakres działalności raportowanych pod kątem Taksonomii oraz oczekiwania rynkowe powodują, że dostosowanie się do wymogów regulacyjnych, i to z odpowiednim wyprzedzeniem, jest koniecznością.

Efektem raportowania taksonomicznego jest dostęp otoczenia biznesowego (klientów, dostawców, inwestorów) do usystematyzowanych danych przedstawionych przez przedsiębiorstwo według ujednoliconych kryteriów i określających zrównoważone działania. Raportowanie taksonomiczne nie tylko wskazuje, jakie zrównoważone działania są obecnie prowadzone przez przedsiębiorstwo, ale także jak planuje ono zwiększyć zrównoważoną działalność w przyszłości.

Mając to na względzie, firmy powinny już teraz podjąć niezbędne działania w celu ulepszenia lub dostosowania swoich procesów do wymogów raportowych związanych z Taksonomią UE.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Kamila Jachnik-Czarnecka

Najnowsza Wiedza

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu: