Zaznacz stronę
2

Komitet ESG w Kochański & Partners

Wysoko zawiesiliśmy sobie poprzeczkę deklarując, że zmiana świata na lepszy to najważniejszy element naszej wizji przyszłości. Uważnie obserwujemy otaczający nas świat, chcąc być motorem i promotorem pozytywnych zmian. Wciąż i na wiele sposobów szukamy najlepszych rozwiązań.

Dlatego powołujemy Komitet Zrównoważonego Prowadzenia Biznesu (ESG), który będzie odpowiedzialny za wyznaczanie oraz wdrażanie kluczowych kierunków zrównoważonego rozwoju i ESG oraz za kreowanie środowiska, w którym ESG stanie się ważnym, trwałym, konsekwentnie wdrażanym oraz spójnym z naszą tożsamością elementem działalności całej organizacji.

Cele i najważniejsze zadania Komitetu ESG

Komitet będzie pełnił funkcję konsultacyjno-doradczą wobec Zarządu, będzie sprawował nadzór nad naszymi działaniami w obszarze ESG i stanowił platformę wewnętrznego dialogu na temat zrównoważonego rozwoju.

Będzie odpowiadał m.in. za:

 • Sprawowanie nadzoru nad realizacją strategicznych celów i kluczowych działań w obszarze ESG
 • Udział w przygotowaniu i wdrożeniu strategii ESG
 • Zatwierdzenie i weryfikację polityki i zobowiązań dotyczących ESG oraz ich wdrożenie we wszystkich jednostkach biznesowych i działach Spółki
 • Kontrolowanie i monitorowanie realizacji wdrożonych polityk i zobowiązań ESG
 • Wspieranie dyskusji i wymiany myśli o ESG
 • Wzmacnianie zaangażowania pracowników i współpracowników
 • Opracowywanie programu szkoleń i inicjatyw społecznych, a także nadzór nad ich realizacją
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej Spółki zgodnie z przyjętymi zasadami i Polityką ds. ESG

Komitet ESG nowa jakość w zakresie zrównoważonego podejścia do biznesu

W gronie Komitetu znaleźli się ludzie, których wiedza, doświadczenie, umiejętności oraz cechy charakteru gwarantują, że każda z ważnych dla naszej firmy kwestii środowiskowych, społecznych, pracowniczych czy w końcu ekonomiczno-gospodarczych zostanie zidentyfikowana i właściwie zaadresowana.

Są to zarówno prawnicy, jak i specjaliści z działów odpowiadających za HR, komunikację, IT i cyberbezpieczeństwo, administrację oraz zarządzanie przestrzenią biurową.

Po to by, zgodnie z naszą misją, zmieniać świat na lepszy w naszej kancelarii pojawiły się stanowiska, które do tej pory nie funkcjonowały i są nowymi elementami w naszej organizacji. Co więcej, nie są standardem wśród innych polskich firm prawniczych, dlatego z dumą nazywamy się pionierami w wyznaczaniu nowej jakości w zakresie zrównoważonego biznesu.

Są to: Chief Sustainability Officer, Chief Human Rights Officer, Labour Relations Executive oraz Anti-bribery and Corruption Officer.

W skład Komitetu ESG wchodzą:

 • Chief Sustainability Officer – Joanna Barbrich
 • Labour Relations Executive – Anna Gwiazda
 • Anti-bribery and Corruption Officer – Mateusz Ostrowski
 • People & Culture Executive / HR Director – Daria Matyja
 • Head of Energy and Natural Resources – Wojciech Wrochna
 • Chief Operations Officer – Marcin Dyński
 • Chief Technology Officer – Michał Walczak
 • Przewodnicząca – Diana Tavera

Chief Sustainability Officer

Joanna Barbrich jako Chief Sustainability Officer będzie m.in odpowiedzialna za współtworzenie strategii ESG, nadzór nad realizacją celów i strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, budowanie kultury pracy opartej na różnorodności i inkluzywności, propagowanie zrównoważonych praktyk w biznesie, a także popularyzowanie idei prośrodowiskowych i prospołecznych w naszej działalności

Labour Relations Executive

Anna Gwiazda będzie przede wszystkim budować przyjazne miejsce pracy, wolne od wszelkich form uprzedzeń i prześladowania w związku z rasą, religią, płcią, wiekiem czy niepełnosprawnością, w którym obowiązują zasady równych szans zatrudnienia i równego traktowania.

Anti-bribery and Corruption Officer

Mateusz Ostrowski będzie odpowiadał m.in. za współtworzenie systemowych rozwiązań, których celem jest wykrywanie zdarzeń o charakterze korupcyjnym i nadużyć finansowych, skuteczne im zapobieganie oraz podejmowanie działań pozwalających minimalizować ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Będzie też nadzorował realizację obowiązków nałożonych na pracowników i współpracowników, a wynikających z naszych polityk i procedur.

Prawa człowieka, szczególny obszar troski w Kochański & Partners

Ze względu na unikalne doświadczenie w monitorowaniu i badaniu przypadków naruszeń praw człowieka oraz zaangażowanie na arenie międzynarodowej stanowisko Chief Human Rights Officer piastuje Parasto Yari.

Szczególnym obszarem zainteresowania i aktywności Parasto jest budowanie powszechnej świadomości w zakresie  wolności słowa, prawa do wyrażania własnych opinii i samostanowienia.

Działania Parasto w ramach Komitetu ESG koncentrują się także wokół zagadnień związanych z równością płci oraz prawami kobiet. Skutecznie wspiera też uchodźców oraz inne osoby potrzebujące pomocy.

Interdyscyplinarna Grupa Robocza ds. ESG

Przy Komitecie działa Grupa Robocza, która opracowuje kierunki działań w obszarze zrównoważonego rozwoju i ESG, odpowiadając za kierowanie i prowadzenie projektów oraz zapewnienie ich zgodności z naszymi celami operacyjnymi. Koordynuje współpracę z innymi działami naszej firmy oraz prowadzi sprawozdania na temat postępów prac.

ESG i zrównoważony rozwój to niekończące się zobowiązanie

Prowadzenie biznesu w sposób, który uwzględnia potrzeby środowiska i reaguje na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, opiera się na poszanowaniu różnorodności oraz stosowaniu najwyższych standardów zarządzania to nieustający proces i zobowiązanie do stałego podnoszenia poprzeczki.

Dlatego Działa-MY!


Zapraszamy do kontaktu:

Joanna Barbrich

Joanna Barbrich

Prawnik / Chief Sustainability Officer

+48 662 664 266

j.barbrich@kochanski.pl