Zaznacz stronę

Porozmawiajmy o prawach człowieka | Wolność słowa

Termin: 13 grudnia

Czas: 10:00-11:30

Miejsce: Wydarzenie zamknięte dla K&P

Eventy Banery

Wolność słowa to jedno z podstawowych praw człowieka, stanowiące fundament demokratycznych społeczeństw na całym świecie. Obejmuje swobodę wyrażania swoich myśli, opinii, poglądów i przekonań bez narażania się na cenzurę lub represje.

Prawo do wolności wyrażania opinii uważane jest za jeden z filarów demokracji, wobec czego zawarte zostało w różnych międzynarodowych dokumentach dotyczących praw człowieka, takich jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Zapewnienie wolności słowa jest warunkiem osiągnięcia równości płci, a oba te elementy są nierozerwalnie połączone.

Wolność wypowiedzi pozwala nam kwestionować poczynania władzy i ma fundamentalne znaczenie dla wyrażania sprzeciwu politycznego, różnorodnej ekspresji kulturowej, kreatywności i innowacyjności, a także rozwoju osobowości poprzez wyrażanie samych siebie.

Umożliwia dialog, buduje zrozumienie i zwiększa zakres wiedzy publicznej. Możliwość swobodnej wymiany poglądów i informacji poszerza naszą świadomość, co z kolei przynosi korzyści poszczególnym społecznościom i całemu społeczeństwu.

Punkty do dyskusji

  • Wolność słowa jako jedno z podstawowych praw człowieka
  • Opieka zdrowotna, edukacja dla dzieci, godna praca i sprawiedliwe wynagrodzenie
  • Wolność praktykowania wybranej przez nas wiary, wyboru partnerów i małżonków
  • Możliwość jawnego wspierania osób cierpiących
  • Równe traktowanie bogatych i biednych wobec prawa

Kto chroni nasze prawo do swobodnego wyrażania opinii?

Wolność wyrażania opinii jest chroniona na mocy prawa międzynarodowego (art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych).

Oznacza to, że prawie każde państwo na świecie jest zobowiązane do ochrony prawa do wolności wypowiedzi.

„Politycy i urzędnicy państwowi powinni tworzyć warunki sprzyjające wolności słowa, a nie ją ograniczać.”

Swoboda wypowiedzi jest jednak kwestią o tak fundamentalnym znaczeniu, że każdy z nas – od członków społeczeństwa obywatelskiego po dziennikarzy, nauczycieli, pisarzy, artystów, prawników i aktywistów – ma obowiązek zawsze i wszędzie to prawo chronić.

Prowadząca

Parasto Yari, Chief Human Rights Officer / Prawniczka Pro Bono

Działa-MY

Porozmawiajmy o prawach człowieka | Wolność słowa

13 grudnia

10:00-11:30

Wydarzenie zamknięte dla K&P


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kochański & Partners sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-078) przy Placu Piłsudskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000625481. Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się tutaj: https://www.kochanski.pl/pl/zgody-rodo-obowiazek-informacyjny/