Zaznacz stronę

Ważny krok w stronę równości płci, czyli kilka słów o dyrektywie w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorek i dyrektorów spółek giełdowych

18 marca 2024 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

Dyrektywa 2022/2381 w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków została sporządzona pod koniec 2022 r., jednak prace nad nią trwały bardzo długo, bo od listopada 2012 r.

Na poziomie europejskim Dyrektywa 2022/2381 jest kluczowym aktem prawnym, będącym pierwszym krokiem do zapewnienia równości szans kobiet i mężczyzn oraz zrównoważonej, pod względem płci, reprezentacji na najwyższych stanowiskach kierowniczych.

Państwa członkowskie są zobowiązane przyjąć i opublikować przepisy ustawowe, wykonawcze oraz administracyjne niezbędne do wykonania jej postanowień do 28 grudnia 2024 r.

Sprawdzamy, jakie najistotniejsze zmiany czekają przedsiębiorców w związku z implementacją przepisów Dyrektywy 2022/2381.

Zakres zastosowania Dyrektywy 2022/2381

Nowe przepisy unijne obejmą wyłącznie spółki giełdowe, a więc takie, które spełniają łącznie dwa warunki:

  • Mają siedzibę w jednym z państw członkowskich oraz
  • Ich akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 21 dyrektywy 2014/65/UE w co najmniej jednym z tych państw.

Z obowiązku stosowania tych rozwiązań wyłączone są mikrofirmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Cele Dyrektywy 2022/2381

Najpóźniej do 30 czerwca 2026 r. państwa członkowskie, w tym Polska, są zobowiązane do wyegzekwowania od spółek giełdowych któregokolwiek z poniższych celów:

  • Zagwarantowania, że kobiety będą zajmować co najmniej 40 proc. stanowisk dyrektorów nie- wykonawczych, albo
  • Zagwarantowania, że kobiety zajmą co najmniej 33 proc. wszystkich stanowisk dyrektorskich, w tym zarówno dyrektorów wykonawczych, jak i nie wykonawczych.

Spółki giełdowe, na które nie nałożono obowiązku osiągnięcia progu 33 proc. będą musiały ustalić indywidualne cele ilościowe z myślą o poprawie równowagi płci wśród dyrektorów wykonawczych i zmierzać do ich osiągnięcia do 30 czerwca 2026 r.

Docelowe liczby stanowisk dyrektorskich zajmowanych przez kobiety, wskazane w załączniku do Dyrektywy 2022/2381, zostały uzależnione od ogólnej liczby stanowisk w danej spółce giełdowej.

Jednoznaczne kryteria w porównywaniu kandydatów

Spółki giełdowe, które nie osiągną celu Dyrektywy 2022/2381, będą zobowiązane wdrożyć specjalny proces selekcji kandydatów na stanowiska dyrektorskie.

Zgodnie z nowymi przepisami kluczowym elementem tego procesu będzie ocena porównawcza kwalifikacji każdego z kandydatów, w oparciu o jasne, neutralne i jednoznaczne kryteria, sformułowane w sposób niedyskryminacyjny.

Ponadto, w przypadku wyboru między kandydatami posiadającymi równorzędne kwalifikacje pod względem odpowiedniości, kompetencji i wyników w pracy – pierwszeństwo przyznawane będzie na ogół kandydatowi należącemu do niedostatecznie reprezentowanej płci (czyli kobiecie).

Raportowanie wyników i kary za niezrealizowane cele

Raz w roku spółki giełdowe będą zobowiązane do przekazywania informacji na temat reprezentacji płci w ich organach, z rozróżnieniem na dyrektorów wykonawczych i niewykonawczych, oraz środków podjętych z myślą o osiągnięciu równościowych celów Dyrektywy 2022/2381.

Z kolei obowiązek ustanowienia sankcji za naruszenie krajowych przepisów przyjętych na podstawie Dyrektywy 2022/ 2381 ciążyć będzie na państwach członkowskich.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Urszula Wójcik

Najnowsza Wiedza

Zapraszamy do kontaktu:

Anna Gwiazda

Anna Gwiazda

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy

+48 660 765 903

a.gwiazda@kochanski.pl