Zaznacz stronę

Slim VAT 3.0 | Tax Focus

23 marca 2023 | Aktualności, Tax Focus, The Right Focus, Wiedza

8 marca br. odbyło się I czytanie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 (druk nr 3025). Zakłada się, że projektowana ustawa wejdzie w życie 1 kwietnia 2023 r. poza zmianami w zakresie sankcji VAT, których wejście nastąpi z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Poniżej prezentujemy katalog najważniejszych rozwiązań podatkowych przewidzianych w projekcie.

Podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro

 • Zmianie ulegnie limit rocznego obrotu uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika z 1 200 000 € do 2 000 000 € (wraz z kwotą podatku)
 • Dzięki temu większa ilość podatników będzie mogła korzystać z metody kasowej oraz kwartalnego rozliczenia w VAT.

Doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących faktury pierwotne wystawione w walucie obcej

 • Podczas przeliczania kursu waluty obcej w wystawianych fakturach korygujących in plus oraz in minus zostanie wprowadzona generalna zasada, według której przeliczenie kwoty korekty podstawy opodatkowania dokonane będzie według kursu danej waluty obcej obowiązującego przed jej zmianą.
 • W przypadku wprowadzenia opustu lub obniżki ceny na fakturze korygującej dotyczącej dostaw towarów lub świadczenia usług z podstawą opodatkowania wyrażoną w walucie obcej, podatnik będzie miał możliwość przeliczenia według:
   • kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej
   • kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień przed dniem wystawienia faktury korygującej, z tymże waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem ich kursu względem euro.
 • To rozwiązanie ma sprostować dotychczasową zasadę przeliczania kursu waluty obcej w fakturach korygujących.

Konsolidacja wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP oraz likwidacja opłaty

 • Organem właściwym do wydawania oraz zmiany i uchylania WIS, WIA, WIT oraz WIP w ramach I instancji oraz rozpatrywania spraw odwoławczych w ramach II instancji będzie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
 • Rozszerzony zostanie katalog osób uprawnionych do złożenia wniosku o Wiążącą Informację Stawkową o podmiot publiczny w zakresie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz o podmiot zamawiający w zakresie umowy koncesji na roboty budowalne lub usługi
 • Zostanie przygotowany wzór wniosku o WIS w celu ujednolicenia wniosków i usprawnienia ich obsługi
 • Usunięta zostanie opłata związana ze złożeniem wniosku o wydanie WIS
 • Organ wydający WIS w razie konieczności będzie mógł wezwać do dostarczenia dokumentów odnoszących się do towaru albo usługi składających się na czynność podlegającą opodatkowaniu. Niedostarczenie wymaganych dokumentów w terminie będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia z możliwością złożenia zażalenia. Podobna sankcja nastąpi również w przypadku niedostarczenia próbek towarów lub braku uiszczenia zaliczki na wymagane badania lub analizy na wezwanie organu
 • W efekcie proces wydawania tzw. wiążących informacji stawkowych ulegnie ujednoliceniu i usprawnieniu w skali kraju.

Rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu VAT naliczonego z tego tytułu

 • Projektowane zmiany przewidują brak obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT naliczonego
 • Podatek naliczony i należny z tytułu WNT będzie zawsze rozliczany dokładnie w tym samym okresie rozliczeniowym, w konsekwencji czego VAT od WNT będzie mógł być w pełni neutralny dla podatnika
 • W praktyce zmiana zlikwiduje konieczność monitorowania przez podatników czy przekroczony został 3 miesięczny termin na otrzymanie faktury.

Liberalizacja warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych oraz wzmocnienie ram proceduralnych tego zwrotu

 • Obniżeniu ulegnie:
   • Okres, który jest badany dla ustalenia warunku: z 12 do 6 miesięcy
    • osiągania przez podatnika łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących online lub wirtualnych, za każdy okres rozliczeniowy; oraz
    • prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas (tzw. kasy online lub wirtualne)
   • Próg łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących online lub wirtualnych, za każdy okres rozliczeniowy: z 50 do 40 tys.
 • Dodatkowo w okresie dwóch lat od wejścia w życie zmienionych przepisów podatnik będzie miał możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków zwrotu VAT pod warunkiem, że:
   • udział procentowy łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących (online lub wirtualnych), w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży wraz z podatkiem dokonanej przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 70 proc. (po okresie dwóch lat warunek wzrośnie do wymaganych 80 proc.)
   • udział procentowy otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu, z tytułu sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących (online lub wirtualnych), dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub usługi polecenia przelewu, zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 55 proc. (po okresie dwóch lat warunek wzrośnie do wymaganych 80 proc.)
 • Dzięki projektowanym zmianom więcej podatników zyska możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków zwrotu VAT.

Odformalizowanie procedur dotyczących proporcji do obliczenia i odliczenia kwoty podatku naliczonego

 • Zlikwidowany zostanie obowiązek uzgadniania prognozy proporcji lub prewspółczynnika w formie protokołu dla podatników rozpoczynających działalność w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego oraz dla podatników rozpoczynających działalność lub których obrót we wcześniejszym roku podatkowym będzie niższy niż 30 000 zł w celu odliczenia podatku naliczonego
 • W zamian zostanie wprowadzone zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej szacunkowo proporcji
 • Na skutek tego procedura ustalania proporcji wstępnej ulegnie znacznemu uproszczeniu.

Zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100 proc.

 • Kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, która pozwala na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100 proc. w sytuacji, gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98 proc., ulegnie zwiększeniu z obecnych 500 zł do 10 000 zł
 • W konsekwencji zmniejszy się ilość wykazywanych przed podatników korekt w deklaracji VAT.

Wprowadzenie opcji rezygnacji z dokonania korekty rocznej odliczonego podatku, jeżeli różnica pomiędzy wstępnie ustaloną proporcją a proporcją ostateczną nie przekroczy 2 punktów procentowych

 • Zostanie wprowadzona dla podatników możliwość rezygnacji z dokonania korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekroczy 2 punktów procentowych oraz gdy proporcja ostateczna będzie mniejsza niż proporcja wstępna. Dodatkowo podatek naliczony niepodlegający odliczeniu, który wynika z różnicy między tymi proporcjami oraz tzw. korekty wieloletniej (korekta 5- lub 10-letnia), nie może przekroczyć 10 000 zł
 • Dzięki temu rozwiązaniu uproszczeniu ulegną rozliczenia podatników z niewielkimi różnicami między proporcjami.

Wprowadzenie nowej, dodatkowej możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej w sytuacji zmiany faktora

 • Faktorzy uzyskają nową możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności w sytuacji zmiany faktora poprzez przekazanie kwot VAT bezpośrednio na rachunek VAT nowego faktora
 • W efekcie angażowanie dostawy nie będzie dłużej konieczne w proces zmiany faktora.

Wprowadzenie możliwości rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących

 • Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zyskają możliwość  rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów wystawianych przy ich wykorzystaniu, tj.: raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych.
 • Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie tylko do kas online, w tym kas wirtualnych
 • Powyższe pozwoli podatnikom na wybór, czy decydują się na przechowywanie raportów fiskalnych oraz innych dokumentów niefiskalnych w postaci papierowej, czy też wyłącznie elektronicznej
 • Chociaż wprowadzane rozwiązanie oznacza, że podatnicy nie będą mieli obowiązku drukowania tych dokumentów, nadal będą one wystawiane w postaci elektronicznej
 • W praktyce oznacza to ułatwienie oraz zmniejszenie kosztów wywiązywania się z obowiązków ewidencyjnych.

Zmiany w zakresie sankcji VAT

 • Obecne dodatkowe zobowiązania podatkowe w wysokości 15 proc., 20 proc. i 30 proc. staną się wartościami maksymalnymi – oznacza to, że będą one mogły zostać wymierzone w niższej wysokości
 • Wysokość sankcji będzie ustalana przez organ podatkowy uwzględniając rodzaj i stopień naruszenia obowiązku skutkującego postaniem nieprawidłowości jak również ich okoliczności, rodzaj, stopnień, kwotę i częstotliwość oraz działania podjęte przez podatnika w celu ich usunięcia
 • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100 proc. będzie wymierzane jedynie w przypadku podatnika, który celowo i świadomie uczestniczył w oszustwie dotyczącym podatku VAT
 • W konsekwencji sankcje wyznaczane przez organ będą łagodniejsze i powstanie możliwość odstąpienia od wymierzenia kary.

Rozszerzenie katalogu należności, jakie mogą być regulowane środkami z rachunku VAT

 • Rozszerzenie dotyczy podatku od wydobycia niektórych kopalin,  podatku od sprzedaży detalicznej, opłaty od środków spożywczych,  zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji, podatku tonażowego oraz tzw. podatku od małpek i ich odsetek
 • Zostanie wprowadzona zmiana w zakresie grupy VAT, dzięki której członkowie tej grupy będą mogli przekazać środki z rachunków VAT na rachunek VAT przedstawiciela tej grupy
 • W praktyce zmniejszy się ewentualne ryzyko pogorszenia się płynności finansowej podatników wynikające z ograniczonej dyspozycyjności środków zgromadzonych na rachunku VAT.

Wcześniej postulowane zmiany w projekcie ustawy

 • Wprowadzenie możliwości rezygnacji z obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej i ograniczenia się do wystawienia faktury rozliczeniowej zostało przeniesione do projektu ustawy wprowadzającego Krajowy System e-Faktur (tzw. KSeF)
 • Usunięto projekt rozszerzenia zwolnienia od VAT na usługi zarządzania specjalnymi funduszami inwestycyjnymi (tzw. SFI)

Masz pytania? Skontaktuj się z autorami

Wojciech Śliż

Jerzy Cyran

 


Zobacz inne publikacje Tax Focus
Podatek u źródła i przepisy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Najnowsza Wiedza

Zapraszamy do kontaktu:

Agata Dziwisz-Moshe

Agata Dziwisz-Moshe

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego

+48 668 886 370

a.dziwisz@kochanski.pl

Wojciech Śliż

Wojciech Śliż

Doradca podatkowy, Partner

+48 539 110 037

w.sliz@kochanski.pl