Zaznacz stronę

Przyczyny obecnej rewolucji ESG w biznesie

2 listopada 2022 | Aktualności, Wiedza

ESG, jako nowy trend biznesowo-marketingowy, cieszy się z rosnącym zainteresowaniem kolejnych rynków i ich uczestników. Coraz więcej firm publikuje swoje strategie ESG lub stara się wykazać, że ich działalność jest zgodna z założeniami właściwymi dla ESG. I nie bez powodu. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych w 2021 r. przez PwC, 83 proc. konsumentów wskazało, że biznes powinien implementować najlepsze praktyki z obszaru ESG w swojej działalności, a 86 proc. pracowników chciałoby pracować w firmach, które to robią[1].

Czym jest ESG?

ESG to akronim słów Environmental, Social and Corporate Governance oznaczających Środowisko, Społeczeństwo oraz Ład Korporacyjny.

Każde z tych trzech określeń oznacza jedną z grup czynników, które powinny być uwzględniane w prowadzonej działalności biznesowej, tak aby była ona zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Za prekursora obecnych standardów ESG uważa się koncepcję CSR (ang. Corporate Social Responsibility), czyli społeczną odpowiedzialność biznesu. Jednakże, czynniki ESG nie tylko dotyczą  obszerniejszej sfery prowadzenia biznesu niż CSR, ale także – przynajmniej docelowo – mają pozwalać w bardziej rzeczowy sposób określić wartość firmy w oczekiwanym przez rynek zrównoważonym ujęciu.

ESG jako droga do zrównoważonego rozwoju firm

Filarami koncepcji ESG są trzy obszary:

  • Ochrona i przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego – wiąże się z przyjęciem polityki prośrodowiskowej, która pozwala w mierzalny sposób weryfikować przyjęte założenia, czyli opartej o konkretny plan i wskaźniki pozwalające na określenie ryzyka wynikającego ze zmian klimatycznych. Firmy powinny zwrócić szczególną uwagę na zużycie energii, emisję zanieczyszczeń, zaopatrzenie w surowce, gospodarkę wodną i energię odnawialną.
  • Odpowiedzialność społeczna i prawa człowieka (social responsibility) – są to czynniki określające wpływ biznesu na ludzi w jego otoczeniu, zarówno wewnętrznie (pracownicy, dostawcy), jak i na zewnątrz (społeczności, na które firma może – nawet niezamierzenie – wpływać poprzez swoją działalność). Są to kwestie np. równości płac na tych samych stanowiskach bez względu na płeć, przestrzeganie praw pracowniczych, bezpieczeństwo i ochrona danych, zwalczanie nierówności, czy prowadzenie odpowiedzialnej polityki dla dostawców.
  • Ład korporacyjny (corporate governance) – wiąże się z transparentnym i odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu i obejmuje nadzór nad firmą, strukturę zarządu, a także respektowanie obowiązków informacyjnych względem udziałowców, w skład której wchodzą choćby wynagrodzenia kadry kierowniczej, przejrzystość podatkowa czy przeciwdziałanie korupcji.

Tak rozumiana koncepcja ESG zdaje się przenikać niemal każdy aspekt biznesu, ale poszczególne jej elementy nie są żadną nowością. Dbałość o środowisko czy obowiązek respektowania praw pracowniczych i udziałowych przepisy prawa oraz kodeksy etyczne narzucają firmom już od dawna.

Skąd zatem wzięła się obecna popularność ESG w biznesie?

Sprawozdania przyczyną popularności ESG

Istotną nowością dla prowadzenia zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu, którą niesie za sobą ESG, jest jego rozliczalność.

ESG ma zachęcić firmy do większej dbałości o środowisko i ludzi wokół siebie, wprowadzając mechanizmy tzw. raportowania niefinansowego. Oznacza to, że do tradycyjnych sprawozdań finansowych, które firmy mają obowiązek sporządzać, dochodzi także komponent niefinansowy, czyli ESG. Obejmuje on dane o firmie i prowadzonej przez nią działalność z perspektywy wyżej omówionych szczegółowych kryteriów ESG.

Póki co, bardzo niewiele firm jest jednak zobowiązanych do raportowania niefinansowego. A te, które są, mogą wybierać spomiędzy kilkudziesięciu dostępnych na rynku mniej lub bardziej szczegółowych standardów sprawozdawczych opracowanych przez bardziej lub mniej prestiżowe organizacje.

To się jednak ma zmienić za sprawą nowej dyrektywy unijnej.

Projekt dyrektywy CSRD i jego skutki dla przedsiębiorstw

Chodzi o Dyrektywę CSRD (Corporate Sustanbility Reporting Directive), której projekt został opublikowany w kwietniu 2022 r.

Zgodnie  z tym projektem krąg podmiotów gospodarczych zobowiązanych do przygotowywania raportów ESG ma się znacznie poszerzyć. Co więcej, dyrektywa ma wprowadzić jednolity standard raportowania. Oznacza to, że konsumenci i inwestorzy będą mogli nie tylko dowiedzieć się jak bardzo odpowiedzialna jest dana firma, ale także porównać ją względem innych, w tym jej konkurentów.

Oddolny wpływ projektu dyrektywy, która jeszcze nawet nie weszła w życie, już jest zauważalny. Firmy bowiem zaczynają przygotowywać się do nowych obowiązków sprawozdawczych już teraz, co wiąże się ze zbieraniem nowych danych z działalności gospodarczej, ich rejestracją i analizą na potrzeby późniejszego sprawozdania.

Wpływ jest także odgórny – wiele dużych firm, aby poprawić swoje wyniki niefinansowe i móc wykazać zgodność z ESG całych swoich łańcuchów dostaw już dziś zaczyna wywierać wpływ na swoich mniejszych kontrahentów i dostawców, aby również oni zaczęli uwzględniać ESG w swojej działalności.

Biorąc pod uwagę to, że dyrektywa CSRD nie została jeszcze nawet uchwalona oraz to, że większość postulatów Europejskiego Zielonego Ładu wciąż jeszcze czeka na implementację, możemy spodziewać się dalszego dynamicznego wzrostu znaczenia ESG w biznesie.

Jeśli potrzebujecie wsparcia w obszarze ESG zapraszamy do kontaktu

Wojciech Wrochna

[1] https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/consumer-intelligence-series/consumer-and-employee-esg-expectations.html


Zobacz też

Wysokie kary za zanieczyszczanie środowiska

Wyższe kary za zanieczyszczanie środowiska

Najnowsza Wiedza

Zapraszamy do kontaktu:

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Grupy Praktyk Energetyka, Infrastruktura i Środowisko

+48 734 189 743

w.wrochna@kochanski.pl