Zaznacz stronę

Polski Ład 3.0 – CIT i PIT | Tax Focus

25 stycznia 2023 | Aktualności, Tax Focus, The Right Focus, Wiedza

Z nowym 2023 rokiem prezentujemy zestawienie najważniejszych rozwiązań podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2023 roku.

Zmiany dotyczące opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, czyli tzw. CIT estońskim

 • Zmodyfikowano przepisy dotyczące warunków zatrudnienia. Po nowelizacji spełnienie wymogu minimalnego zatrudnienia będzie również uznane w sytuacjach, w których podatnik zatrudnia osoby korzystające ze zwolnienia z w PIT (np. osoby do 26 roku życia) lub zwolnienia ze składek ZUS (np. studenci).
 • Doprecyzowano również termin, w którym podatnik należy złożyć zawiadomienie ZAW-RD (zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych), jeżeli zmiana jest wykonywana w ciągu trwania roku podatkowego.
 • Dookreślono, że zobowiązanie podatkowe z tytułu tzw. korekty wstępnej wygasa w całości również po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem, tj. 4 lat podatkowych.
 • Po nowelizacji za wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, uznaje się wydatki związane z używaniem samochodów osobowych (w tym również odpisy amortyzacyjne), jeżeli samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą, lecz również na cele prywatne.
 • Zmiany dotyczą wyłącznie Ustawy o CIT.

Zmiany dotyczące oświadczeń w podatku u źródła (WHT)

 • Wydłużono termin do złożenia tzw. oświadczenia pierwotnego płatnika o dochowaniu należytej staranności w weryfikacji warunków stosowania preferencji podatkowych w poborze WHT (w ramach tzw. procedury pay and refund) – do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu przekroczenia wspomnianej kwoty 2 000 000 złotych.
 • Zmiany dotyczą zarówno Ustawy o CIT oraz Ustawy o PIT.

Zmiany i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym

 • Z podatku minimalnego zwolniono podatników w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 • Podwyższono wskaźnik rentowności z 1 proc. do 2 proc. poniżej którego podatnicy mają obowiązek rozliczać podatek minimalny, a także zmodyfikowano metodologię jego wyliczania poprzez wyłączenie z ujęcia w kalkulacji wskaźnika:
   • opłat ustalonych w umowie leasingu zaliczonych do koszów podatkowych;
   • przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z tymi przychodami z tytułu zbycia wierzytelności na rzecz instytucji finansowej zajmującej się działalnością faktoringową;
   • wzrostu wartości energii elektrycznej, cieplnej i gazu przewodowego w odstępach rocznych,
   • wartości podatku akcyzowego (przy uwzględnieniu także obrotu wyrobami akcyzowymi), podatku od sprzedaży detalicznej, podatku od gier, opłaty paliwowej oraz opłaty emisyjnej.
   • 20 proc. kosztów z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne oraz wpłat do pracowniczych planów kapitałowych;
 • Zmodyfikowano metodę ustalania podstawy opodatkowania, gdzie podstawa opodatkowania to suma: 1,5 proc. (zamiast dotychczasowych 4 proc.) przychodów operacyjnych (czyli przychodów innych niż przychody o charakterze kapitałowym), nadmiarowych kosztów pasywnych, tj. kosztów finansowania dłużnego poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych, nadmiarowych kosztów usług niematerialnych.
 • Wprowadzono możliwość wyboru alternatywnej metody podstawy opodatkowania, gdzie podstawa opodatkowania to 3 proc. wartości osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, przy czym o wyborze takiego sposobu ustalania podstawy opodatkowania podatnik informuje w zeznaniu składanym za rok podatkowy, za który dokonał takiego wyboru.
 • Dodano szereg dodatkowych wyłączeń z minimalnego podatku dochodowego, m.in. dla:
   • podatników, których większość przychodów innych niż z zysków kapitałowych została osiągnięta w działalności leczniczej;
   • podatników których przychody w większości związane są z transakcjami, w których cena lub sposób ustalenia ceny wynika z ustaw lub innych aktów normatywnych;
   • podatników CIT, których roczne przychody nie przekraczają 2.000.000 euro (tj. tzw. małych podatników);
   • spółki komunalne;
   • podatników, których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych wynosiła co najmniej 2 proc.;
   • podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjny;
   • stron umowy o współdziałanie;
   • instytucji finansowych zajmujących się działalnością faktoringową;
   • przedsiębiorstw górniczych otrzymujących pomoc publiczną.
 • Zmiany dotyczą wyłącznie Ustawy o CIT.

Zmiany przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych

 • Uzupełniono definicję jednostki zależnej;
 • Doprecyzowano przesłankę dotyczącą wysokiej rentowności zagranicznej jednostki ustalanej na podstawie stosunku przychodów do wartości aktywów – w zakresie posiadanych aktywów, w przypadku potencjalnego zbycia aktywów w trakcie roku;
 • Wyłączono możliwość stosowania ulg przewidzianych przez ustawę CIT.
 • Zmiany dotyczą zarówno Ustawy o CIT oraz Ustawy o PIT.

Nowe warunki korzystania z preferencji przez Polską Spółkę Holdingową

 • Z definicji spółki holdingowej wykreślono warunek niekorzystania ze zwolnień podatkowych z art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 ustawy CIT;
 • Z definicji spółki zależnej wykreślono warunek braku:
   • posiadania więcej niż 5 proc. udziałów lub akcji w innych spółkach;
   • posiadania ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną;
   • korzystania ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy CIT, tj. w ramach specjalnej strefy ekonomicznej lub tzw. Polskiej Strefy Inwestycji;
 • Całkowicie zwolniono z podatku dochodowego dywidendę uzyskaną przez spółki holdingowe (wcześniej zwolnione było 95 proc. uzyskanych dywidend).
 • Zmiany dotyczą wyłącznie Ustawy o CIT.

Uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”

 • W związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi uchylono przepisy o „ukrytej dywidendzie” mające na celu przeciwdziałanie transferom zysków przedsiębiorstw.

Zmiany w podatku od przerzuconych dochodów

 • Wprowadzono szereg zmian dotyczących kalkulacji podatku od przerzuconych dochodów, w tym w szczególności objęto tym podatkiem jedynie koszty zaliczone do kosztów uzyskania przychodów; a ponadto doprecyzowano szereg warunków dotyczących podmiotów powiązanych:
   • podmiot powiązany na rzecz którego ponoszone są koszty, nie ma siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   • uproszczono warunek dotyczący preferencyjnego opodatkowania w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia podmiotu powiązanego poprzez zmianę warunku faktycznej zapłaty podatku przez podmiot powiązany w wysokości niższej o co najmniej 25 proc. od podstawowej stawki CIT obowiązującej w Polsce (co dawało 14,25 proc.) na warunek podlegania przez podmiot powiązany podatkowi według stawki niższej niż 14,25 proc. (z podaniem algorytmu wyliczania tej stawki);
   • doprecyzowano warunek 50 proc. przychodów z tytułu należności pasywnych;
   • doprecyzowano, że podmiot powiązany przekazuje przychody uzyskane
    od polskiej spółki w wysokości co najmniej 10 proc.;
 • Uproszczono warunek dotyczący preferencyjnego opodatkowania w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia podmiotu powiązanego.
 • Ciężar dowodu przy uzasadnieniu kosztów spoczywa na podatniku.
 • Zmiany dotyczą wyłącznie Ustawy o CIT.

Nowe zasady składania płatnikom przez podatników wniosków i oświadczeń oraz obowiązków płatników

 • Wprowadzenie możliwości składania rozliczenia kwoty wolnej od podatku u kilku pracodawców.
 • Dodanie nowego wzoru PIT-2, który stanowi kompleksowe oświadczenie podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Wprowadzenie możliwości rezygnacji przez podatnika ze stosowania podwyższonych miesięcznych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.
 • Doprecyzowanie zasad pobierania zaliczek przed płatników.
 • Zmiany dotyczą wyłącznie Ustawy o PIT.

Szczególne zasady przy zmianie formy opodatkowania za 2022

 • Nowy termin składania deklaracji PIT-28 i PIT-28S będzie ujednolicony i przypadnie na 30 kwietnia 2023 roku.
 • Przedsiębiorcy, którzy przed 1 lipca 2022 roku, stosowali podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mieli prawo zmienić opodatkowanie na zasady ogólne według skali podatkowej za cały 2022 rok. W przypadku retrospektywnego opodatkowania skalą podatkową przychodów za 2022 rok, wybór ten nie będzie dotyczył lat następnych.
 • Zmiany dotyczą Ustawy o PIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Jakub Dittmer

 


Zobacz inne publikacje Tax Focus

Kłopotliwe zwolnienie z podatku u źródła | Tax Focus

Najnowsza Wiedza

Błąd, jako wada oświadczenia woli

Kodeks cywilny przewiduje szereg sytuacji, w których wadliwe oświadczenie woli jest nieważne lub można uchylić się od jego skutków.

Finansowanie sporów po stronie pozwanej

Finansowanie sporów przez podmioty trzecie (tzw. third party funding; TPF) od lat z powodzeniem funkcjonuje w postępowaniach arbitrażowych i sądowych. Jak pokazuje nasze doświadczenie w ostatnim czasie coraz częściej sięgają po nie także polscy przedsiębiorcy.

Zapraszamy do kontaktu:

Agata Dziwisz-Moshe

Agata Dziwisz-Moshe

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego

+48 668 886 370

a.dziwisz@kochanski.pl

Wojciech Śliż

Wojciech Śliż

Doradca podatkowy, Partner

+48 539 110 037

w.sliz@kochanski.pl