Zaznacz stronę

Polski Ład 3.0 – CIT i PIT | Tax Focus

25 stycznia 2023 | Aktualności, Tax Focus, The Right Focus, Wiedza

Z nowym 2023 rokiem prezentujemy zestawienie najważniejszych rozwiązań podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2023 roku.

Zmiany dotyczące opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, czyli tzw. CIT estońskim

 • Zmodyfikowano przepisy dotyczące warunków zatrudnienia. Po nowelizacji spełnienie wymogu minimalnego zatrudnienia będzie również uznane w sytuacjach, w których podatnik zatrudnia osoby korzystające ze zwolnienia z w PIT (np. osoby do 26 roku życia) lub zwolnienia ze składek ZUS (np. studenci).
 • Doprecyzowano również termin, w którym podatnik należy złożyć zawiadomienie ZAW-RD (zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych), jeżeli zmiana jest wykonywana w ciągu trwania roku podatkowego.
 • Dookreślono, że zobowiązanie podatkowe z tytułu tzw. korekty wstępnej wygasa w całości również po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem, tj. 4 lat podatkowych.
 • Po nowelizacji za wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, uznaje się wydatki związane z używaniem samochodów osobowych (w tym również odpisy amortyzacyjne), jeżeli samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą, lecz również na cele prywatne.
 • Zmiany dotyczą wyłącznie Ustawy o CIT.

Zmiany dotyczące oświadczeń w podatku u źródła (WHT)

 • Wydłużono termin do złożenia tzw. oświadczenia pierwotnego płatnika o dochowaniu należytej staranności w weryfikacji warunków stosowania preferencji podatkowych w poborze WHT (w ramach tzw. procedury pay and refund) – do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu przekroczenia wspomnianej kwoty 2 000 000 złotych.
 • Zmiany dotyczą zarówno Ustawy o CIT oraz Ustawy o PIT.

Zmiany i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym

 • Z podatku minimalnego zwolniono podatników w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 • Podwyższono wskaźnik rentowności z 1 proc. do 2 proc. poniżej którego podatnicy mają obowiązek rozliczać podatek minimalny, a także zmodyfikowano metodologię jego wyliczania poprzez wyłączenie z ujęcia w kalkulacji wskaźnika:
   • opłat ustalonych w umowie leasingu zaliczonych do koszów podatkowych;
   • przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z tymi przychodami z tytułu zbycia wierzytelności na rzecz instytucji finansowej zajmującej się działalnością faktoringową;
   • wzrostu wartości energii elektrycznej, cieplnej i gazu przewodowego w odstępach rocznych,
   • wartości podatku akcyzowego (przy uwzględnieniu także obrotu wyrobami akcyzowymi), podatku od sprzedaży detalicznej, podatku od gier, opłaty paliwowej oraz opłaty emisyjnej.
   • 20 proc. kosztów z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne oraz wpłat do pracowniczych planów kapitałowych;
 • Zmodyfikowano metodę ustalania podstawy opodatkowania, gdzie podstawa opodatkowania to suma: 1,5 proc. (zamiast dotychczasowych 4 proc.) przychodów operacyjnych (czyli przychodów innych niż przychody o charakterze kapitałowym), nadmiarowych kosztów pasywnych, tj. kosztów finansowania dłużnego poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych, nadmiarowych kosztów usług niematerialnych.
 • Wprowadzono możliwość wyboru alternatywnej metody podstawy opodatkowania, gdzie podstawa opodatkowania to 3 proc. wartości osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, przy czym o wyborze takiego sposobu ustalania podstawy opodatkowania podatnik informuje w zeznaniu składanym za rok podatkowy, za który dokonał takiego wyboru.
 • Dodano szereg dodatkowych wyłączeń z minimalnego podatku dochodowego, m.in. dla:
   • podatników, których większość przychodów innych niż z zysków kapitałowych została osiągnięta w działalności leczniczej;
   • podatników których przychody w większości związane są z transakcjami, w których cena lub sposób ustalenia ceny wynika z ustaw lub innych aktów normatywnych;
   • podatników CIT, których roczne przychody nie przekraczają 2.000.000 euro (tj. tzw. małych podatników);
   • spółki komunalne;
   • podatników, których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych wynosiła co najmniej 2 proc.;
   • podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjny;
   • stron umowy o współdziałanie;
   • instytucji finansowych zajmujących się działalnością faktoringową;
   • przedsiębiorstw górniczych otrzymujących pomoc publiczną.
 • Zmiany dotyczą wyłącznie Ustawy o CIT.

Zmiany przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych

 • Uzupełniono definicję jednostki zależnej;
 • Doprecyzowano przesłankę dotyczącą wysokiej rentowności zagranicznej jednostki ustalanej na podstawie stosunku przychodów do wartości aktywów – w zakresie posiadanych aktywów, w przypadku potencjalnego zbycia aktywów w trakcie roku;
 • Wyłączono możliwość stosowania ulg przewidzianych przez ustawę CIT.
 • Zmiany dotyczą zarówno Ustawy o CIT oraz Ustawy o PIT.

Nowe warunki korzystania z preferencji przez Polską Spółkę Holdingową

 • Z definicji spółki holdingowej wykreślono warunek niekorzystania ze zwolnień podatkowych z art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 ustawy CIT;
 • Z definicji spółki zależnej wykreślono warunek braku:
   • posiadania więcej niż 5 proc. udziałów lub akcji w innych spółkach;
   • posiadania ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną;
   • korzystania ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy CIT, tj. w ramach specjalnej strefy ekonomicznej lub tzw. Polskiej Strefy Inwestycji;
 • Całkowicie zwolniono z podatku dochodowego dywidendę uzyskaną przez spółki holdingowe (wcześniej zwolnione było 95 proc. uzyskanych dywidend).
 • Zmiany dotyczą wyłącznie Ustawy o CIT.

Uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”

 • W związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi uchylono przepisy o „ukrytej dywidendzie” mające na celu przeciwdziałanie transferom zysków przedsiębiorstw.

Zmiany w podatku od przerzuconych dochodów

 • Wprowadzono szereg zmian dotyczących kalkulacji podatku od przerzuconych dochodów, w tym w szczególności objęto tym podatkiem jedynie koszty zaliczone do kosztów uzyskania przychodów; a ponadto doprecyzowano szereg warunków dotyczących podmiotów powiązanych:
   • podmiot powiązany na rzecz którego ponoszone są koszty, nie ma siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   • uproszczono warunek dotyczący preferencyjnego opodatkowania w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia podmiotu powiązanego poprzez zmianę warunku faktycznej zapłaty podatku przez podmiot powiązany w wysokości niższej o co najmniej 25 proc. od podstawowej stawki CIT obowiązującej w Polsce (co dawało 14,25 proc.) na warunek podlegania przez podmiot powiązany podatkowi według stawki niższej niż 14,25 proc. (z podaniem algorytmu wyliczania tej stawki);
   • doprecyzowano warunek 50 proc. przychodów z tytułu należności pasywnych;
   • doprecyzowano, że podmiot powiązany przekazuje przychody uzyskane
    od polskiej spółki w wysokości co najmniej 10 proc.;
 • Uproszczono warunek dotyczący preferencyjnego opodatkowania w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia podmiotu powiązanego.
 • Ciężar dowodu przy uzasadnieniu kosztów spoczywa na podatniku.
 • Zmiany dotyczą wyłącznie Ustawy o CIT.

Nowe zasady składania płatnikom przez podatników wniosków i oświadczeń oraz obowiązków płatników

 • Wprowadzenie możliwości składania rozliczenia kwoty wolnej od podatku u kilku pracodawców.
 • Dodanie nowego wzoru PIT-2, który stanowi kompleksowe oświadczenie podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Wprowadzenie możliwości rezygnacji przez podatnika ze stosowania podwyższonych miesięcznych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.
 • Doprecyzowanie zasad pobierania zaliczek przed płatników.
 • Zmiany dotyczą wyłącznie Ustawy o PIT.

Szczególne zasady przy zmianie formy opodatkowania za 2022

 • Nowy termin składania deklaracji PIT-28 i PIT-28S będzie ujednolicony i przypadnie na 30 kwietnia 2023 roku.
 • Przedsiębiorcy, którzy przed 1 lipca 2022 roku, stosowali podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mieli prawo zmienić opodatkowanie na zasady ogólne według skali podatkowej za cały 2022 rok. W przypadku retrospektywnego opodatkowania skalą podatkową przychodów za 2022 rok, wybór ten nie będzie dotyczył lat następnych.
 • Zmiany dotyczą Ustawy o PIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Jakub Dittmer

 


Zobacz inne publikacje Tax Focus

Kłopotliwe zwolnienie z podatku u źródła | Tax Focus

Najnowsza Wiedza

Projekt ustawy o sygnalistach znów w Sejmie

23 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Podsumowujemy, co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jakie poprawki wprowadził Senat.

Sztuczna inteligencja w Polsce 2024

Dla tych, którzy interesują się prawnymi aspektami sztucznej inteligencji i chcą dokładnie wiedzieć, co w najbliższym czasie czeka polski rynek technologiczny.

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu:

Agata Dziwisz-Moshe

Agata Dziwisz-Moshe

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego

+48 668 886 370

a.dziwisz@kochanski.pl

Wojciech Śliż

Wojciech Śliż

Doradca podatkowy, Partner

+48 539 110 037

w.sliz@kochanski.pl