Zaznacz stronę

Krajowy System e-Faktur | Tax Focus

25 kwietnia 2023 | Aktualności, Tax Focus, The Right Focus, Wiedza

15 marca br. Stały Komitet Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował projekt ustawy dotyczący zmian ustawy o VAT i niektórych innych ustaw w związku z wprowadzeniem obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF). Obecnie trwają nad nim prace w komisji prawniczej Rządowego Centrum Legislacji.

Nowy projekt zakłada przesunięcie wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r. Analogicznie, wydłużeniu o dodatkowe pół roku uległ termin na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT – KSeF będzie dla nich obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.

Projektowane zmiany mają wprowadzić powszechny obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, dodatkowo modyfikując niektóre rozwiązania i dodając inne, m.in. elektronizację wiążących informacji (e-WIS).

Katalog najważniejszych rozwiązań podatkowych przewidzianych w projekcie:

Faktury z kas rejestrujących i Paragony z NIP

W swojej obecnej formie faktury z kas rejestrujących będą mogły być wystawiane do 31 grudnia 2024 r., podobnie jak paragony z NIP, które będą do tego czasu uznawane jako faktury uproszczone.

Kary za nieprzestrzeganie KSeF – odroczone i złagodzone

Nowy projekt ustawy przewiduje również łagodniejszy wymiar sankcji dla podatników, którzy nie wykonają obowiązków związanych z KSeF. Zgodnie z brzmieniem projektu na podatników, którzy:

  • Nie wystawią faktury przy użyciu KSeF
  • Wystawią fakturę niezgodnie z udostępnionym wzorem
  • Nie prześlą w terminie faktury do KSeF

– może zostać nałożona kara pieniężna do 100 proc. kwoty podatku wykazanego na fakturze wystawionej poza systemem, a w przypadku faktury bez wykazanego podatku – kara pieniężna wynosząca do 18,7 proc. kwoty należności ogółem wykazanej na fakturze wystawionej poza KSeF.

Nowe sankcje będą obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

Faktury wyłączone z systemu KSeF

Nie wszystkie faktury będą podlegały pod reżim KSeF. Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych nie będzie dotyczył:

  • Faktur wystawianych przez podmioty zagraniczne (nieposiadające siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski)
  • Faktur wystawianych przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę
  • Faktur dokumentujących czynności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. faktury konsumenckie B2C)
  • Faktur wystawianych w procedurach OSS i IOSS
  • Biletów spełniających funkcję faktury (w tym paragonów na autostradach płatnych)

Rozwiązania na wypadek awarii KSeF

Projektowane zmiany przewidują nowe rozwiązania umożliwiające wystawienie faktury podczas problemów z dostępnością do KSeF leżących po stronie podatnika lub serwisu systemu.

Faktury wystawione w tym okresie podatnik jest zobowiązany przesłać lub udostępnić odbiorcy w sposób z nim uzgodniony, co oznacza przekazanie nabywcy faktury w postaci papierowej lub elektronicznej, w zależności od preferencji nabywcy (który może również wybrać otrzymanie faktury w KSeF).

Faktury, które zostały wystawione w trybie offline, podatnik jest zobowiązany przesłać do KSeF nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu ich wystawienia, w celu przydzielenia numeru KSeF. Faktury wystawione w trakcie trwania awarii podatnik oznacza w sposób umożliwiający weryfikację danych w nich zawartych.

W przypadku faktury wystawionej w czasie awarii za datę jej wystawienia uznaje się datę wskazaną na niej przez podatnika, natomiast za datę otrzymania faktury uznaje się datę faktycznego jej otrzymania przez nabywcę.

Weryfikacja faktur przez kod QR

Podatnik będzie zobowiązany oznaczać każdą e-fakturę kodem weryfikującym – QR. Poprzez ten kod KSeF zapewni natomiast funkcjonalność umożliwiającą weryfikację, czy dana faktura została wystawiona w KSeF oraz czy dane w niej zawarte są poprawne.

Oznaczenie e-faktury kodem weryfikującym QR powinno następować każdorazowo po jej zwizualizowaniu.

Po zeskanowaniu kodu QR podatnik będzie miał możliwość szybkiej i uproszczonej weryfikacji zgodności faktury z jej oryginalnymi danymi zawartymi w KSeF.

Szybszy zwrot VAT

Projektowane rozwiązanie zakłada likwidację terminu 60-dniowego zwrotu VAT i wprowadzenie w to miejsce podstawowego terminu zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym skróconego do 40 dni.

Elektronizacja wiążących informacji (e-WIS)

Pełnej elektronizacji ulegnie WIS, czyli wiążąca informacja stawkowa, wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dotycząca określenia właściwej stawki VAT według klasyfikacji CN (Nomenklatura Scalona) dla towarów lub PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) dla usług, zobowiązująca urząd skarbowy do jej respektowania przez okres 5 lat od wydania.

Projekt przewiduje także wprowadzenie wyłącznie elektronicznej obsługi wiążących informacji, takich jak WIT (wiążąca informacja taryfowa), WIP (wiążąca informacja o pochodzeniu), WIA (wiążąca informacja akcyzowa) oraz WIS (wiążąca informacja stawkowa) – poprzez rozbudowę i dostosowanie funkcjonujących już systemów informatycznych KAS (e-Urząd Skarbowy, Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC).

Proponowane rozwiązania bazują na rozszerzeniu potencjału już funkcjonujących narzędzi KAS i nie wymagają technologicznego wdrożenia u podatników.

Nowe terminy

Termin przymusowej implementacji KSeF w przedsiębiorstwach został wydłużony. Ministerstwo Finansów przesunęło termin wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur elektronicznych do 1 lipca 2024 r., natomiast dla podatników zwolnionych z podatku VAT – do 1 stycznia 2025 r.

Pozostałe zmiany

Zlikwidowane zostaną noty korygujące (wystawiane w stosunku do faktur ustrukturyzowanych, jak i w innych formach).

Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych oraz zasady ich wystawiania wprowadzane w przepisach ustawy o VAT dla dostawcy lub usługodawcy, przyjmuje się również do faktur wystawianych w imieniu i na rzecz tego podatnika. Dotyczy to tzw. samofakturowania oraz fakturowania na zlecenie, np. w ramach zawartej umowy na świadczenie usług fakturowania. Możliwość samofakturowania nadal powinna być potwierdzona w umowie zawartej pomiędzy dwoma podmiotami.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Wiktoria Tracichleb

Jakub Dittmer


Zobacz inne publikacje Tax Focus
Slim VAT 3.0 | Tax Focus

Najnowsza Wiedza

Projekt ustawy o sygnalistach znów w Sejmie

23 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Podsumowujemy, co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jakie poprawki wprowadził Senat.

Sztuczna inteligencja w Polsce 2024

Dla tych, którzy interesują się prawnymi aspektami sztucznej inteligencji i chcą dokładnie wiedzieć, co w najbliższym czasie czeka polski rynek technologiczny.

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu:

Agata Dziwisz-Moshe

Agata Dziwisz-Moshe

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego

+48 668 886 370

a.dziwisz@kochanski.pl

Wojciech Śliż

Wojciech Śliż

Doradca podatkowy, Partner

+48 539 110 037

w.sliz@kochanski.pl