Zaznacz stronę

Kary umowne a poprawne wypełnienie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

29 listopada 2022 | Aktualności, Wiedza

Urząd Zamówień Publicznych opublikował opinię prawną, w której przybliżył zasady prawidłowego wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie przesłanki wykluczenia z postępowania na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Urząd stwierdził, że wykonawca nie ma obowiązku informowania zamawiającego o każdej karze umownej naliczonej mu w przeszłości. O jakich karach wykonawca musi wspomnieć w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, a które może pominąć?

Kary umowne – jaki mają związek z ubieganiem się o zamówienia publiczne

Wykonawcy zainteresowani udziałem w przetargach są między innymi zobowiązani do wykazania, że nie podlegają przesłankom wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przesłanki te można podzielić na obligatoryjne, czyli takie, które wynikają z ustawy (a zamawiający nie ma wpływu na ich stosowanie w postępowaniu) oraz fakultatywne, czyli zależne od decyzji zamawiającego.

Opinia Urzędu Zamówień Publicznych odnosi się do jednej z fakultatywnych przesłanek wykluczenia, która nakazuje odrzucić z postępowania ofertę wykonawcy, który „w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady”. Urząd rozważał, czy przytoczony przepis obejmuje także kary umowne, a jeśli tak, to w jakich sytuacjach wykonawca powinien ujawnić w dokumencie JEDZ fakt ich naliczenia.

Ujawnienie faktu naliczenia kar umownych – tylko w przypadku kar, które mając charakter odszkodowawczy

Urząd potwierdził, że wspomniane powyższe odszkodowanie obejmuje także kary umowne naliczone w przeszłości na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia publicznego lub koncesji. Zaznaczył jednak, że kary te mogą pełnić różne funkcje, nie tylko funkcję odszkodowawczą (kompensacyjną).

Zdaniem Urzędu, wykonawca powinien ujawnić w druku JEDZ wyłącznie kary, które mają charakter odszkodowawczy. Czyli takie, których celem jest naprawienie szkody powstałej na skutek naruszenia obowiązków umownych przez wykonawcę.

Jak uzupełnić Jednolity Europejski Dokument Zamówienia i nie narazić się na wykluczenie

Opinia Urzędu Zamówień Publicznych rodzi wiele wątpliwości. Zastosowanie jej w praktyce będzie wymagało od wykonawców przeanalizowania każdego przypadku, w którym doszło do naliczenia przez zamawiającego kar umownych i dokonania oceny, czy kary te miały charakter odszkodowawczy.

Sprawa jest tym bardziej skomplikowana, gdyż w wielu przypadkach kary te stanowią surogat odszkodowania, mimo że ich wysokość może nie mieć związku z rzeczywistymi rozmiarami szkody poniesionej przez zamawiającego. Urząd nie wskazał jednak kryteriów, które pozwalałyby na odróżnienie kary umownej o charakterze kompensacyjnym od kary umownej o innym charakterze.

Jak pomagamy przy składaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  • Wspieramy w uzupełnieniu dokumentów przetargowych, w tym Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
  • Pomagamy w procedurze self-cleaning
  • Reprezentujemy wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą w razie odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawcy.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorami

dr Jakub Krysa

Michał Waraksa


Zobacz też

Odstąpienie od umowy oraz wypowiedzenie umowy – najnowsze rekomendacje Prokuratorii Generalnej

Najnowsza Wiedza

Błąd, jako wada oświadczenia woli

Kodeks cywilny przewiduje szereg sytuacji, w których wadliwe oświadczenie woli jest nieważne lub można uchylić się od jego skutków.

Finansowanie sporów po stronie pozwanej

Finansowanie sporów przez podmioty trzecie (tzw. third party funding; TPF) od lat z powodzeniem funkcjonuje w postępowaniach arbitrażowych i sądowych. Jak pokazuje nasze doświadczenie w ostatnim czasie coraz częściej sięgają po nie także polscy przedsiębiorcy.

Stany Zjednoczone z pierwszą regulacją dotyczącą AI

Prezydent Joe Biden podpisał bowiem rozporządzenie wykonawcze w sprawie bezpiecznej i godnej zaufania sztucznej inteligencji, tym samym nakładając na sektor technologiczny z obszaru AI szereg obowiązków opartych na fundamencie przejrzystego i odpowiedzialnego rozwoju maszyn.

Zapraszamy do kontaktu:

Dr Jakub Krysa

Dr Jakub Krysa

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych oraz Spanish Desk

+48 784 084 522

j.krysa@kochanski.pl

Michał Waraksa

Michał Waraksa

Adwokat, Starszy Prawnik

+48 882 087 919

m.waraksa@kochanski.pl