Zaznacz stronę

Kary umowne a poprawne wypełnienie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

29 listopada 2022 | Aktualności, Wiedza

Urząd Zamówień Publicznych opublikował opinię prawną, w której przybliżył zasady prawidłowego wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie przesłanki wykluczenia z postępowania na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Urząd stwierdził, że wykonawca nie ma obowiązku informowania zamawiającego o każdej karze umownej naliczonej mu w przeszłości. O jakich karach wykonawca musi wspomnieć w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, a które może pominąć?

Kary umowne – jaki mają związek z ubieganiem się o zamówienia publiczne

Wykonawcy zainteresowani udziałem w przetargach są między innymi zobowiązani do wykazania, że nie podlegają przesłankom wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przesłanki te można podzielić na obligatoryjne, czyli takie, które wynikają z ustawy (a zamawiający nie ma wpływu na ich stosowanie w postępowaniu) oraz fakultatywne, czyli zależne od decyzji zamawiającego.

Opinia Urzędu Zamówień Publicznych odnosi się do jednej z fakultatywnych przesłanek wykluczenia, która nakazuje odrzucić z postępowania ofertę wykonawcy, który „w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady”. Urząd rozważał, czy przytoczony przepis obejmuje także kary umowne, a jeśli tak, to w jakich sytuacjach wykonawca powinien ujawnić w dokumencie JEDZ fakt ich naliczenia.

Ujawnienie faktu naliczenia kar umownych – tylko w przypadku kar, które mając charakter odszkodowawczy

Urząd potwierdził, że wspomniane powyższe odszkodowanie obejmuje także kary umowne naliczone w przeszłości na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia publicznego lub koncesji. Zaznaczył jednak, że kary te mogą pełnić różne funkcje, nie tylko funkcję odszkodowawczą (kompensacyjną).

Zdaniem Urzędu, wykonawca powinien ujawnić w druku JEDZ wyłącznie kary, które mają charakter odszkodowawczy. Czyli takie, których celem jest naprawienie szkody powstałej na skutek naruszenia obowiązków umownych przez wykonawcę.

Jak uzupełnić Jednolity Europejski Dokument Zamówienia i nie narazić się na wykluczenie

Opinia Urzędu Zamówień Publicznych rodzi wiele wątpliwości. Zastosowanie jej w praktyce będzie wymagało od wykonawców przeanalizowania każdego przypadku, w którym doszło do naliczenia przez zamawiającego kar umownych i dokonania oceny, czy kary te miały charakter odszkodowawczy.

Sprawa jest tym bardziej skomplikowana, gdyż w wielu przypadkach kary te stanowią surogat odszkodowania, mimo że ich wysokość może nie mieć związku z rzeczywistymi rozmiarami szkody poniesionej przez zamawiającego. Urząd nie wskazał jednak kryteriów, które pozwalałyby na odróżnienie kary umownej o charakterze kompensacyjnym od kary umownej o innym charakterze.

Jak pomagamy przy składaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  • Wspieramy w uzupełnieniu dokumentów przetargowych, w tym Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
  • Pomagamy w procedurze self-cleaning
  • Reprezentujemy wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą w razie odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawcy.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorami

dr Jakub Krysa

Michał Waraksa


Zobacz też

Odstąpienie od umowy oraz wypowiedzenie umowy – najnowsze rekomendacje Prokuratorii Generalnej

Najnowsza Wiedza

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu:

Dr Jakub Krysa

Dr Jakub Krysa

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych oraz Spanish Desk

+48 784 084 522

j.krysa@kochanski.pl

Michał Waraksa

Michał Waraksa

Adwokat, Starszy Prawnik

+48 882 087 919

m.waraksa@kochanski.pl