Zaznacz stronę

Wchodzi w życie Dyrektywa o raportowaniu ESG

9 stycznia 2023 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

5 stycznia 2023 r. weszła w życie długo oczekiwana unijna dyrektywa CSRD, która rozszerzyła obowiązki sprawozdawcze dotyczące wpływu przedsiębiorstw na ludzi i środowisko.

Europejski Zielony Ład

16 grudnia 2022 r., po ponad półtorarocznych konsultacjach publicznych i uzgodnieniach międzyinstytucjonalnych, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowany został tekst dyrektywy 2022/2464 w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD). Wprowadzone w niej przepisy zastąpią szereg dotychczasowych rozwiązań odnoszących się do tzw. sprawozdawczości niefinansowej, zawartych m.in. w dyrektywie 2014/95/EU (Non-Financial Reporting Directive – NFRD). Regulacja CSRD wpisuje się w plan działań, których ramy wyznacza Europejski Zielony Ład.

Kogo dotyczy nowa dyrektywa ESG

W pierwszej kolejności nowe obowiązki w zakresie raportowania ESG zostaną nałożone na największe podmioty, które już wcześniej, na podstawie przepisów dyrektywy NFRD i implementującej je ustawy o rachunkowości, były zobowiązane do składania sprawozdań niefinansowych.

Kolejno, obowiązki informacyjne obejmą wszystkie pozostałe duże jednostki (w tym jednostki dominujące dużych grup kapitałowych), czyli takie, które spełniają przynajmniej dwa z następujących warunków:

  • Zatrudniają ponad 250 pracowników
  • Generują 40 mln EUR obrotów, lub
  • Mają 20 mln EUR całkowitych aktywów.

Na końcu dyrektywa CSRD zobowiąże do sprawozdawczości w obszarze ESG małe i średnie spółki giełdowe.

Raportować w tym zakresie będą musiały także niektóre podmioty spoza Unii Europejskiej – dyrektywa nałoży ten obowiązek na jednostki z państw trzecich, które:

  • Generują w UE obrót przekraczający 150 mln EUR oraz
  • Posiadają oddział na terytorium UE.

Corporate Sustainability Reporting Directive – co jeszcze się zmieni

Jedną z najistotniejszych zmian – zarówno z perspektywy zobowiązanych podmiotów, jak i beneficjentów tej sprawozdawczości, czyli inwestorów i konsumentów – jest fakt wprowadzenia jednolitego standardu raportowania ESG.

Przypomnijmy, że dotychczas, na gruncie dyrektywy NFRD, wybór standardu raportowania leżał po stronie raportujących, co sprawiało, że niejednokrotnie nie było możliwe porównanie między sobą informacji przedstawianych przez poszczególne podmioty.

Pomijanie niektórych danych oraz brak zaufania do nich po stronie rynków powodowały, że dotychczasowe sprawozdania były niskiej jakości.

Ma się to zmienić na gruncie dyrektywy CSRD.

Do 30 czerwca 2023 r. Komisja Europejska ma przedstawić akty delegowane do dyrektywy, na mocy których zostaną wprowadzone jednolite unijne standardy raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju (European Sustainability Reporting Standards – ESRS). Ich projekty opracowała już i przedstawiła w listopadzie ub.r. działająca przy Europejskiej Grupie Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG) Rada ds. Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Reporting Board). Sprawozdania będą musiały być przekazywane w jednolitym formacie cyfrowym.

Nowe obowiązki w zakresie raportowania ESG – tak, ale nie od razu

Chociaż dyrektywa CSRD weszła w życie 5 stycznia 2023 r. nie oznacza to jednak, że zobowiązane podmioty już w tym roku będą musiały zacząć wypełniać zawarte w niej obowiązki.

Akt prawny przewiduje stosunkowo dużo czasu na przygotowanie się do zmian, wskazując że pierwsza grupa podmiotów zobowiązanych będzie musiała złożyć swoje pierwsze raporty w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodne z CSRD dopiero za 2024 rok (kolejne duże jednostki – za 2025 rok; a notowane na giełdzie MŚP – za 2026 rok).

Nie oznacza to jednak, że do tego czasu można ignorować kwestie ESG.

Należy bowiem pamiętać, że do właściwego sporządzenia sprawozdań w zakresie zrównoważonego rozwoju konieczne będzie zbieranie i odpowiednie analizowanie dodatkowych (być może obecnie niegromadzonych) informacji na temat prowadzonej działalności.

Co więcej, część wymaganych informacji będzie dotyczyć nie tylko samego podmiotu składającego sprawozdanie, ale także podmiotów z jego grupy kapitałowej oraz łańcucha wartości. Dodając do tego fakt, że sprawozdania będą dostępne dla kontrahentów, klientów i inwestorów, warto już wcześniej dowiedzieć się, jakie informacje należy zacząć zbierać i podjąć odpowiednie kroki, by wykazywały one rzeczywistą dbałość o pracowników, społeczności i środowisko w działalności przedsiębiorstwa.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Wojciech Wrochna


Zobacz też:

Przyczyny obecnej rewolucji ESG w biznesie

Najnowsza Wiedza

Projekt ustawy o sygnalistach znów w Sejmie

23 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Podsumowujemy, co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jakie poprawki wprowadził Senat.

Sztuczna inteligencja w Polsce 2024

Dla tych, którzy interesują się prawnymi aspektami sztucznej inteligencji i chcą dokładnie wiedzieć, co w najbliższym czasie czeka polski rynek technologiczny.

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu:

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Grupy Praktyk Energetyka, Infrastruktura i Środowisko

+48 734 189 743

w.wrochna@kochanski.pl