Zaznacz stronę

Usługi świadczone przez członków zarządu pod lupą fiskusa

20 września 2023 | Aktualności, Tax Focus, The Right Focus, Wiedza

Członkowie zarządu, którzy jednocześnie świadczą usługi na rzecz spółek, muszą uważać, fiskus zmienił bowiem swoje dotychczasowe pozytywne podejście i coraz częściej odmawia wydawania interpretacji dla tego rodzaju rozliczeń.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawia wydawania interpretacji podatkowych, których przedmiotem jest opodatkowanie świadczenia na rzecz spółki przez członków zarządu usług innych niż zarządcze w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

Podatnicy zaskarżają wydane odmowy, w efekcie czego sprawy trafiają do sądów administracyjnych. A te, ku zaskoczeniu wnioskodawców, utrzymują decyzje Dyrektora KIS[1]. Sprawdzamy, jakie potencjalne skutki dla podatników może nieść za sobą tak przyjęta „linia orzecznicza”.

Zmiana w podejściu Krajowej Informacji Skarbowej

Po pierwsze należy zastanowić się, kogo może dotyczy opisana sytuacja. Stany faktyczne, w których Dyrektor KIS odmawia wydania interpretacji, wykazują pewne wspólne elementy, tj.:

  • Wnioskodawcy są osobami fizycznymi, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze
  • Wnioskodawcy chcą zmienić formę opodatkowania swoich działalności na ryczałt ewidencjonowany
  • Wnioskodawcy są wspólnikami oraz członkami zarządu spółek kapitałowych, na rzecz których będą świadczyć usługi w ramach jednoosobowych działalności gospodarczych

Rodzi się więc pytanie, dlaczego KIS odmawia wydania interpretacji w tak wyraźnie sprecyzowanych stanach faktycznych. Wydaje się, że przede wszystkim dlatego, że wskazany schemat działania prowadzi do osiągnięcia korzyści podatkowych zarówno przez członków zarządu, jak i przez samą spółkę.

Organy wskazują, iż pomniejszeniu ulega kwota faktycznej dywidendy podlegająca opodatkowaniu 19 proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

W zamian ta „pomniejszona część” podlega wypłacie na rzecz wnioskodawcy w formie wynagrodzenia za świadczenie usług na podstawie umowy B2B, które są opodatkowane w drodze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawką podatkową w każdym wypadku niższą niż wspomniane 19 proc. (np. 15 proc. z tytułu usług doradczych, lub 8,5 proc. z tytułu działalności usługowej, pośrednictwa sprzedaży itp.).

Osiągnięcie korzyści podatkowej powstanie również na poziomie samej spółki. Skoro ta będzie korzystać z usług świadczonych przez wnioskodawcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, wypłacając mu z tego tytułu wynagrodzenie, to będzie ono stanowiło koszt uzyskania przychodu.

Podsumowując powyższe, przyczyną odmowy wydawania interpretacji jest podejrzenie, że wskazane czynności mogą mieć na celu unikanie opodatkowania.

Procedura odmowy

Odmowa wydania interpretacji na podstawie uzasadnionego podejrzenia unikania opodatkowania wymaga uprzedniego zwrócenia się do Szefa KAS o wydanie opinii w tym przedmiocie. Co istotne, dyrektor KIS jest związany taką opinią i nie może wydać interpretacji, jeżeli szef KAS potwierdzi, że podjęte lub planowane czynności mogą mieć na celu unikanie opodatkowania (co miało miejsce w sprawach będących przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji).

Z tego również względu sądy aprobują postępowanie Dyrektora KIS, podkreślając, że przepisy dotyczące wydawania interpretacji są skonstruowane w taki sposób, że opinia Szefa KAS jest dla organu interpretacyjnego wiążąca i nie może on postąpić inaczej niż odmówić wydania interpretacji indywidualnej.

Co to oznacza dla podatników

Warto zaznaczyć, że ze wskazanych orzeczeń nie należy wyciągać pochopnych wniosków. Przede wszystkim nadal możliwe jest świadczenie przez członków zarządu na rzecz spółki, w której pełnią swoje funkcje, usług innych niż zarządcze na podstawie umowy B2B zawartej w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, a otrzymane dotychczas w tym zakresie interpretacje podatkowe zachowują swoją moc. Co więcej, można również nadal składać wnioski o wydanie interpretacji podatkowej celem potwierdzenia zasad opodatkowania takiego modelu współpracy.

Uwagę powinni jednak zwrócić podatnicy, którzy są członkami zarządu i równocześnie wspólnikami spółki, w szczególności, jeżeli świadczą na jej rzecz usługi opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W ich przypadku świadczenie usług innych niż zarządcze na podstawie umowy B2B jest również zasadniczo dopuszczalne, jeżeli jest ku temu przeważające uzasadnienie gospodarcze lub ekonomiczne. Jednak nie będą oni mogli, tak jak to było praktykowane dotychczas, zabezpieczyć zastosowanego sposobu opodatkowania w drodze interpretacji podatkowej.

W celu wyeliminowania możliwości zastosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania podatnicy powinni rozważyć wystąpienie do szefa KAS z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej, która jest procedurą bardziej czasochłonną i kosztowną od standardowego wniosku o interpretację podatkową (czas wydania opinii wynosi do 6 miesięcy, a opłata od wniosku o jej wydanie – 20.000 zł).

Bez tej opinii istnieje jednak ryzyko, że zastosowany model świadczenia usług zostanie w przyszłości zakwestionowany w oparciu o klauzulę o unikaniu opodatkowania (GAAR). Ponadto, w zależności od spełnienia pozostałych przesłanek (poza korzyścią podatkową, która jest niewątpliwa), podatnicy ci mogą być również zobowiązani do zgłoszenia modelu współpracy jako schematu MDR.

Podsumowanie

Podsumowując, wskazana powyżej sytuacja nie powinna generalnie wzbudzać powodów do obaw wśród członków zarządu lub menedżerów niebędących jednocześnie wspólnikami w spółce, na rzecz której świadczą usługi na podstawie umowy B2B.

Pokazuje jednak, że coraz większej liczbie menedżerów przechodzących na formę świadczenia usług w ramach kontraktów B2B odpowiada również większe zainteresowanie organów podatkowych zasadnością stosowania tej formy współpracy.

Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na uzasadnienie takiego przejścia, prawidłowość wyodrębnienia usług świadczonych na tej podstawie od usług zarządczych oraz ich dokumentowanie. Ponadto należy pamiętać, że w przypadku podmiotów powiązanych ze spółką (np. członków zarządu) wartość świadczonych usług powinna odpowiadać cenie rynkowej.

Natomiast członkowie zarządu, będący jednocześnie wspólnikami, świadczący na rzecz spółki usługi B2B, w szczególności opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, powinni dokonać weryfikacji uzasadnienia gospodarczego/ekonomicznego takiego wyodrębnienia usług ze struktur spółki, zweryfikować obowiązki w zakresie MDR oraz rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej przez szefa KAS. W określonych sytuacjach zasadna może się również okazać zmiana dotychczasowego modelu współpracy.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Mirosław Malczeski

Jan Janukowicz

 

[1] Zob. np. WSA w Poznaniu z 30.05.2023 r., I SA/Po 6/23, WSA w Gdańsku z 6.06.2023 r., I SA/Gd 283/23, WSA w Kielcach z 22.06.2023 r., I SA/Ke 174/23, WSA w Gliwicach z 1.03.2023 r., I SA/Gl 1420/22.

 


Zobacz inne publikacje Tax Focus

Najnowsza Wiedza

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu:

Wojciech Śliż

Wojciech Śliż

Doradca podatkowy, Partner

+48 539 110 037

w.sliz@kochanski.pl

Mirosław Malczeski

Mirosław Malczeski

Radca prawny / Counsel / Prawo Podatkowe

+48 608 593 450

m.malczeski@kochanski.pl