Zaznacz stronę

Pamiętaj o terminach zgłoszeń i aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

18 marca 2024 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) nakłada obowiązek zgłaszania i aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek osobowych i kapitałowych (oraz innych podmiotów wymienionych w art. 58 AML) do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

W zgłoszeniu, jako beneficjent rzeczywisty, powinna zostać wskazana każda osoba fizyczna sprawująca (bezpośrednio lub pośrednio) kontrolę nad spółką, którą dają jej uprawnienia umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez ten podmiot tj. osoba:

  • Będąca udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji
  • Dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki
  • Sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej
  • Sprawująca kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 i 295)

W wyjątkowych (choć spotykanych w praktyce) sytuacjach, gdy identyfikacja beneficjentów rzeczywistych jest niemożliwa lub istnieją wątpliwości w zakresie ich tożsamości, w zgłoszeniu należy wskazać osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze (czyli np. członka zarządu) jako tzw. zastępczego beneficjenta.

Termin na zgłoszenie do CRBR

W przypadku nowych spółek, informacje do CRBR powinny zostać zgłoszone nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpisu spółki do KRS. Dla kolejnych zgłoszeń termin obliczany jest od faktycznej daty wystąpienia zdarzenia, które spowodowało konieczność przesłania zgłoszenia do CRBR.

W zależności od tego, czy dla skuteczności zmiany danych wymagany jest wpis w KRS (zmiany o charakterze konstytutywnym, jak np. podwyższenie kapitału zakładowego spółki i objęcie nowych udziałów), czy czynność jest skuteczna z chwilą jej dokonania (np. zmiany w zarządzie, sprzedaż udziałów) różne będą daty wystąpienia zdarzenia. W pierwszym przypadku będzie to wpis do KRS, w drugim data konkretnej czynności. Termin na dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego wynosi 14 dni od takiej daty.

Kary za brak zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Za naruszenie obowiązków w zakresie zgłoszeń do CRBR Ustawodawca przewidział dotkliwe sankcje.

Kara pieniężna do wysokości 1.000.000 złotych może zostać nałożona w przypadku:

  • Niedopełnienia obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji w terminie lub
  • Podania informacji niezgodnych ze stanem faktycznym

Zgłoszenia (zarówno pierwszego, jak i kolejnych, aktualizacyjnych) dokonuje się w formie elektronicznej na stronie www.crbr.podatki.gov.pl.

Zgłoszenie powinno zostać podpisane podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym, przez osobę uprawnioną do reprezentacji danej spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Adam Czarnota

 

Najnowsza Wiedza

Wakacje od ZUSu

7 czerwca Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że wkrótce sporą część przedsiębiorców obejmą korzystne zmiany w zakresie opłacania składek na ZUS.

EURO 2024- święto sportu oraz zabezpieczenia praw IP UEFA

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to nie tylko przykład znakomitej organizacji imprezy sportowej, lecz również przemyślanej i długofalowej ochrony praw własności intelektualnej organizatora. I to na wielu płaszczyznach.

Projekt ustawy o sygnalistach znów w Sejmie

23 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Podsumowujemy, co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jakie poprawki wprowadził Senat.

Zapraszamy do kontaktu:

Adam Czarnota

Adam Czarnota

Adwokat, Starszy Prawnik

+48 22 326 9600

a.czarnota@kochanski.pl