Zaznacz stronę

Energetyczne podsumowanie 2023 roku

15 grudnia 2023 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

U progu nowego roku, skłaniamy się ku podsumowaniu ostatnich dwunastu miesięcy, prowadząc bilans sukcesów i wyzwań. I sprawdzamy, które z wprowadzonych w 2023 r. regulacji prawnych mają szansę wspierać polską transformację energetyczną i tworzyć nowe przestrzenie inwestycyjne oraz punktujemy wyzwania stojące przed branżą w 2024 r.

Najważniejsze zmiany prawne 2023

 • Liberalizacja regulacji dotyczących linii bezpośredniej
  • Umożliwienie bezpośredniego połączenia jednostki wytwórczej energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym innym niż wytwórca energii w danej instalacji, sprzedającym energię, celem bezpośredniego dostarczenia energii elektrycznej do obiektów, urządzeń lub instalacji tego podmiotu, zamiast jak wcześniej możliwość połączenia pomiędzy jednostką wytwórczą a instalacjami danego przedsiębiorstwa energetycznego
  • Zastąpienie obowiązku uzyskania zgody Prezesa URE na budowę linii bezpośredniej przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz obowiązku zgłoszenia Prezesowi URE budowy lub dalszego korzystania z linii bezpośredniej
  • Wyłączenie z obowiązku sporządzenia ekspertyzy wpływu danej linii bezpośredniej lub urządzeń, instalacji lub sieci do niej przyłączonych na system elektroenergetyczny zostały jednostki wytwórcze o mocy zainstalowanej do 2MW
  • Natomiast odbiorcy energii dostarczanej linią bezpośrednią zostali obciążeni opłatą solidarnościową i opłatą na pokrycie kosztów utrzymywania systemowych standardów jakości i niezawodności bieżących dostaw energii elektrycznej

[art. 7aa ust. 4 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.)]

 • Rozszerzenie cable pooling
  • Usunięcie bowiązku przyłączenia instalacji współdzielących przyłącze (hybrydowa instalacja OZE) do tej samej sieci, jak i limit napięcia znamionowego tej sieci do 110 kV;
  • Usunięcie ograniczenia w lokalizacji hybrydowej instalacji OZE do obszaru jednego powiatu albo pięciu graniczących ze sobą gmin
  • Wprowadzenie obowiązku instalacji magazynu energii w ramach hybrydowej instalacji OZE
  • Wprowadzenie regulacji dotyczących przekroczenia mocy przyłączeniowej określonej dla danego punktu przyłączenia – wówczas operator sieci pobiera opłatę za przekroczenie mocy przyłączeniowej przez wytwórcę, w wysokości odpowiadającej opłacie za nielegalny pobór energii elektrycznej względem nadmiarowej energii elektrycznej, która została przez wytwórcę wprowadzona do sieci w wyniku przekroczenia, jak i operator może wprowadzić stosowne ograniczenia

[art. 2 pkt 11a ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 ze zm.)]

 • Tworzenie rynku dla odnawialnego wodoru
  • Wprowadzenie do ustawodawstwa definicja odnawialnego wodoru oznaczająca wodór wytworzony z OZE lub w procesie elektrolizy
  • Rozszerzenie systemu gwarancji pochodzenia o odnawialny wodór
  • Prowadzone były prace legislacyjne w zakresie umożliwienia przesyłu wodoru sieciami gazowymi poprzez zaproponowane rozwiązań w zakresie wprowadzenia operatorów wodorowych i prowadzenia działalności w zakresie wodoru – projekt dotąd nie stał się przedmiotem prac parlamentarnych

[art. 2 pkt 36a i art. 120 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 ze zm.), projekt nr UD382]

 • Tworzenie rynku dla biometanu
  • Wprowadzenie do ustawodawstwa definicja biometanu oznaczająca oczyszczony gaz uzyskany z biogazu, biogazu rolniczego lub wodoru odnawialnego, wprowadzany do sieci gazowej lub transportowany w postaci sprężonej albo skroplonej lub wykorzystany do tankowania pojazdów silnikowych
  • Rozszerzenie systemu gwarancji pochodzenia o biometan
  • Operator systemu dystrybucyjnego gazowego został zobowiązany do wskazania alternatywnej najbliższej lokalizacji dla instalacji biometanu w przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia
  • Zwiększenie zakresu dopuszczalnej różnicy średniej wartości ciepła spalania paliw gazowych dla danej doby od wartości ciepła spalania paliw gazowych określonej w którymkolwiek punkcie danego obszaru z 3 proc. do 4 proc. w przypadku zatłaczania biometanu do sieci gazowych
  • Wprowadzenie systemu wsparcia instalacji biometanu o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW – przy czym, w Polsce szacuje się wielkoskalowy potencjał dla rozwoju biometanu

[art. 2 pkt 3c w zw. z art. 120 i art. 83l ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 ze zm.), art. 7 ust. 1e ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), projekt nr 1090]

 • Rozwój energetyki rozproszonej i obywatelskiej
  • Wprowadzenie obowiązku udziału w porozumieniu w ramach klastra energii co najmniej jednostki samorządu terytorialnego (JST) lub spółki kapitałowej utworzonej przez JST z siedzibą na terenie klastra energii lub spółki kapitałowej, której udział w kapitale zakładowym w/w spółki jest większy niż 50% lub przekracza 50% liczby udziałów lub akcji
  • Umożliwienie tworzenia obywatelskich społeczności energetycznych, uprawnionych do działania w zakresie: wytwarzania, dystrybucji, sprzedaży, obrotu, agregacji, magazynowania energii, realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, świadczenia innych usług energetycznych (w tym usług elastyczności) lub wytwarzania, zużywania, magazynowania lub sprzedaży biogazu, biogazu rolniczego, biomasy i biomasy pochodzenia rolniczego – celem społeczności jest zapewnienie korzyści środowiskowych, gospodarczych lub społecznych dla swoich członków, udziałowców lub wspólników lub obszarów lokalnych, na których prowadzi działalność

[art. 2 pkt 15a ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 ze zm.) i art. 3 pkt 13f ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.)]

Wyzwania w polskiej energetyce na 2024 rok

Powyżej nakreślone regulacje prawne wdrożone dla polskiego systemu energetycznego to tylko część przyjętych zmian legislacyjnych w mijającym roku. Skuteczność nowych rozwiązań będziemy sprawdzać już w nowym, 2024 r.

Jednak rozpoczęte w 2023 r. prace legislacyjne w wielu obszarach nie zostały zakończone.

Wyzwaniem wciąż pozostaje powrócenie do rynkowych zasad funkcjonowania rynku energii, gazu i ciepła. Przyjęta nowelizacja ustaw szczególnych dla w/w rynków, wydłużająca obowiązywanie maksymalnych cen energii do 30 czerwca 2024 r. powinna być rozwiązaniem przejściowym, w tym w szczególności nie uniemożliwiając rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.

Z kolei branża wiatrowa wyczekuje liberalizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Projekt nowelizacji został zgłoszony w listopadzie, ale ostatecznie nie został przyjęty przez ustawodawcę i prawdopodobnie będzie przedmiotem odrębnego procesu legislacyjnego.

Pozytywnym skutkiem projektu jest powrócenie do debaty nad akceptowalnymi społecznie zasadami lokalizacji lądowych elektrowni wiatrowych. Zaproponowane w w/w projekcie przyjęcie minimalnej dopuszczalnej odległości na poziomie 300 m w przypadku elektrowni wiatrowej o najniższym poziomie hałasu będzie przedmiotem dalszych konsultacji.

Wyzwań stojących przed polską energetyką jest znacznie więcej.

Oczekiwana jest w aktualizacja PEP2040, zgodnie z kierunkiem prawodawczym UE, m.in.: zwiększenie ambicji w zakresie udziału poszczególnych OZE w miksie energetycznym, przyspieszenie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i energetyki jądrowej, określenie planu wygaszania lub przekształcania elektrowni wysokoemisyjnych, przyspieszenie modernizacji sieci elektroenergetycznych celem zwiększenia ich przepustowości. Jeśli postrzegamy polską transformację energetyczną jako konieczność dla ochrony planety i pobudzenia gospodarki, powyższe cele nie powinny być tylko życzeniami, lecz zdążmy jeszcze przed końcem udchodzącego roku zaplanować energetyczne kamienie milowe na nadchodzący 2024 rok.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Wojciech Wrochna

Jacek Kozikowski

Kamila Jachnik-Czarnecka

Aleksandra Pinkas

Najnowsza Wiedza

Zapraszamy do kontaktu:

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Grupy Praktyk Energetyka, Infrastruktura i Środowisko

+48 734 189 743

w.wrochna@kochanski.pl

Dr Jacek Kozikowski, LL.M.

Dr Jacek Kozikowski, LL.M.

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Infrastruktura, Koordynator Asian Desk

+48 660 765 914

j.kozikowski@kochanski.pl