Zaznacz stronę

Banking dziś i jutro | Przegląd sektora bankowego | Styczeń 2023

10 stycznia 2023 | Aktualności, Banking dziś i jutro, Wiedza

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości. Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest w I kw. 2023 r.

Regulacja ma na celu wzmocnienie ochrony przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych osobowych i w szczególności dotyczy ograniczenia nieuprawnionego zaciągania zobowiązań finansowych i majątkowych.

W sytuacji nieuprawnionego wejścia w posiadanie numeru PESEL (np. fizycznej kradzieży dokumentów, wycieku danych w serwisach internetowych) informacja ta, w połączeniu z imieniem i nazwiskiem (ewentualnie danymi dotyczącymi wydanego dokumentu tożsamości), może być wykorzystywana do zawierania m.in. umów kredytów i pożyczek, otwierania rachunków rozliczeniowych, sprzedaży nieruchomości bez zgody właściciela, zakładania na dane fikcyjnej działalności gospodarczej.

Źródło: ZBP

WIRON zastąpi WIBOR. Kredytobiorcy nie zapłacą jednak mniejszych rat

Dla wszystkich, którzy mają kredyty oparte o WIBOR to będzie ważny dzień. Minister finansów wyda rozporządzenie, w którym nakaże zamianę kredytów oprocentowanych według stopy WIBOR na kredyty oprocentowane według wskaźnika WIRON.

Zamiana nastąpi w wyznaczonym przez ministra terminie i z mocy prawa. „Zamiana wskaźnika WIBOR na WIRON nastąpi automatycznie, z mocy prawa, będzie określona data, spread korygujący” – mówił na niedawnej konferencji Związku Banków Polskich wiceprezes Tadeusz Białek.

Źródło: Interia

Polska gospodarka w lepszej kondycji niż można się było spodziewać. Ale hamowanie i tak będzie silne

Opublikowane dane z realnej sfery gospodarki, obejmujące listopad, okazały się lepsze od oczekiwań. W niektórych przypadkach nastąpiła nawet poprawa względem października. Oczekiwane hamowanie aktywności gospodarczej nie przebiega w sposób gwałtowny, co jest dobrym prognostykiem, ale nie zmienia faktu, że skala spowolnienia w 2023 r. będzie odczuwalna.

Źródło: Business Insider

Rząd chce dopłacać do kredytów mieszkaniowych

Rząd zapowiada nowy program mający na celu ułatwienie dostępu do kredytów hipotecznych. Oferta ma ruszyć od lipca, nie poprawi jednak zdolności kredytowej tych wszystkich, których dziś nie stać na żaden kredyt. Same mieszkania mogą trochę tanieć, tak przynajmniej uważają ekonomiści z PKO BP.

Źródło: Business Insider

Prezes Banku Pekao: Niekorzystne dla banków rozstrzygnięcie TSUE ws. kredytów walutowych byłoby groźne dla całej gospodarki

Zdaniem Leszka Skiby wśród kluczowych zagadnień, jakie będą miały wpływ na sektor bankowy w 2023 roku znajdą się:

  • wyrok TSUE w sprawie walutowych kredytów hipotecznych;
  • wyzwania wynikające ze spowolnienia gospodarczego oraz wysokiej inflacji;
  • ogólna sytuacja geopolityczna.

Najważniejszą sprawą, która może bardzo mocno wpłynąć na funkcjonowanie nie tylko sektora bankowego, ale i całej gospodarki jest kwestia kredytów frankowych. Spodziewany wyrok TSUE, poprzedzony opinią Rzecznika Generalnego, może być niekorzystny dla sektora bankowego, co spowoduje, że potencjalne straty niektórych banków mogą być bardzo duże, KNF w skali całego sektora szacował je nawet na 100 mld zł. Rezerwy na sprawy frankowe wynoszą tymczasem obecnie około 40 mld zł” – powiedział w rozmowie z PAP Biznes Leszek Skiba.

Źródło:  Bankier.pl

To było rewolucyjne orzeczenie sądu ws. WIBOR-u. Teraz jest nagły zwrot akcji

 Na początku listopada Sąd Okręgowy w Katowicach wydał przełomowe postanowienie w sprawie kredytu w złotówce. Zgodnie z nim bank nie miał prawa obliczać oprocentowania kredytu z zastosowaniem wskaźnika WIBOR. Dzięki temu rata tego zobowiązania mogła zmniejszyć się z blisko 6,7 tys. zł do około 1,7 tys. zł.

Teraz jednak mamy do czynienia ze sporym zwrotem akcji. Okazuje się bowiem, że po zażaleniu złożonym przez bank w tej sprawie Sąd Okręgowy decyzją z 22 grudnia 2022 r. cofnął zabezpieczenie z początku listopada. Informuje o tym Związek Banków Polskich.

Sąd zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddalił wniosek powodów o zabezpieczenie roszczenia. Powyższe oznacza, że postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia nie istnieje w obrocie prawnym i nie wywiera skutków” — czytamy w komunikacie.

Źródło: Business Insider

Skarga na SARON odrzucona – TSUE orzekł prawomocnie

Pod koniec listopada 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w sprawie o sygnaturze C-236/22 odrzucił w drodze postanowienia – jako oczywiście niedopuszczalne – odwołanie Pani Beaty Sołowicz od postanowienia Sądu UE w I instancji w sprawie skargi na rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1847 z 14 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia ustawowego zamiennika dla niektórych terminów zapadalności stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego (CHF LIBOR) (Dz.U. 2021, L 374, s. 1).

Trybunał uznał, że odwołanie ogranicza się jedynie do stwierdzenia, że zaskarżone postanowienie jest „błędne” i że Sąd nie wypowiedział się w przedmiocie zarzutów podniesionych w skardze, nie przedstawiając jednak żadnej okoliczności mogącej wykazać, że Sąd naruszył prawo lub przeinaczył przedstawione dowody. Co za tym idzie, w ocenie Trybunału, argumenty przedstawione w odwołaniu były zbyt „ogólne i nieprecyzyjne, aby umożliwić Trybunałowi orzekanie w przedmiocie odwołania.”

Z uwagi na powyższe Trybunał na podstawie art. 181 regulaminu postępowania stanowiącego, że jeżeli odwołanie jest w całości lub w części oczywiście niedopuszczalne lub oczywiście bezzasadne, Trybunał może w każdej chwili, na wniosek sędziego sprawozdawcy i po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzecznika generalnego, odpowiednio odrzucić lub oddalić to odwołanie w całości lub w części w drodze postanowienia z uzasadnieniem – Trybunał postanowił odwołanie odrzucić jako oczywiście niedopuszczalne.

Postanowienie to jest niewzruszalne i zamyka możliwość zaskarżenia rozporządzenia dot. zamiennika dla LIBOR CHF. W związku z tym ustaje ryzyko prawne związane z możliwością uchylenia przez TSUE rzeczonego rozporządzenia wykonawczego w trybie skargi bezpośredniej określonej w art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Źródło: ZBP

Wzrośnie dostępność kredytów hipotecznych? KNF szykuje zmiany

Seria podwyżek stóp procentowych i rekomendacja KNF, która poleciła bankom, by wyliczając zdolność kredytową klientów doliczała do obowiązującej stopy 5 proc. sprawiły, że wielu Polaków straciło dostęp do kredytu hipotecznego. Sytuacja może się jednak niebawem zmienić, bo KNF pracuje nad modyfikacją Rekomendacji S i poluzowaniem warunków wyliczania zdolności kredytowej.

Nowelizacja miałaby dotyczyć wyłącznie kredytów opartych o stałą lub okresowo stałą stopę oprocentowania, a przez to niezagrożonych podwyżką rat po wzroście stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

W takich przypadkach bufor, który banki doliczają do aktualnej stopy przy wyliczaniu zdolności kredytowej wynosiłby 2,5 proc., czyli dokładnie tyle, ile wynosiło zalecenie KNF przed rozpoczęciem cyklu podwyżek stóp NBP.

Zdaniem analityka Jarosława Sadowskiego z Expander Advisors obniżenie bufora podwyższy dostępną kwotę kredytu o ok. 18 proc.

Źródło: Wprost

Windykacja w legislacyjnej niepewności

 Dyrektywa NPL, której celem jest sprofesjonalizowanie rynku wierzytelności, to priorytetowy dla branży windykacyjnej akt prawny, który w Polsce powinien być wdrożony do 29 grudnia 2023 r.

Mają na tym skorzystać wszyscy – firmy windykacyjne, dłużnicy, banki, a także ich klienci.

Aby dyrektywa NPL spełniała założenia jej twórców, tj. wspierała sektor bankowy w dopływie kapitału i zdjęła z banków problem nieobsługiwanych kredytów, musi jednak zostać prawidłowo wdrożona. A branża nie ma pewności, czy tak się stanie. Tym bardziej że na horyzoncie pojawił się projekt ustawy windykacyjnej autorstwa Marcina Warchoła, wiceministra sprawiedliwości.

Jak podkreśla Krzysztof Borusowski, prezes jednego z liderów branży, największą niewiadomą jest kształt ustawy regulującej działalność firm windykacyjnych i windykatorów, nad którą toczą się prace. Obawy dotyczą jej spójności z dyrektywą NPL.

Źródło: Puls Biznesu

Czy projekt resortu sprawiedliwości, zamiast pomóc, zaszkodzi dłużnikom

Związek Banków Polskich wskazuje, iż projekt ustawy Ministerstwa Sprawiedliwości o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora jest szkodliwy zarówno dla konsumentów jak i dla wierzycieli. W swoich uwagach bankowcy stwierdzają między innymi, że „projekt ustawy wprowadza niejasne definicje legalne, które bez dopracowania i dalszej dyskusji nad ich kształtem, a także dopuszczenia wyłączeń spod tej ustawy wprowadzą jedynie chaos w obrocie prawnym i gospodarczym.”

Zdaniem ekspertów z ZBP projektowana ustawa pośrednio dotknie również banki. W wielu miejscach przewiduje bowiem zbyt daleko idące, radykalne lub nadmiarowe rozwiązania i zmiany, które spowodują znaczny wzrost kosztów obsługi po stronie banków, za co ostatecznie (wbrew intencjom projektodawców) zapłacą ich klienci – albo przez obciążenie tymi kosztami albo przez wzrost cen i/lub marży nowych kredytów. A to dlatego, że banki często sprzedają swoje wierzytelności lub korzystają z usług wyspecjalizowanych podmiotów, jakimi są właśnie firmy windykacyjne.

Ponadto, jeżeli projekt ustawy zostałby przyjęty w obecnym kształcie, dochodzenie wierzytelności za pośrednictwem firm windykacyjnych stanie się skrajnie nieefektywne, gdyż wierzyciele zostaną zmuszeni do kierowania wszystkich spraw dotyczących windykacji do sądów, co również może mieć realny wpływ na koszt obsługi kredytów.

Źródło: Bank.pl

Ulga podatkowa dla frankowiczów przedłużona na kolejne dwa lata

Do końca 2022 roku obowiązywało rozporządzenie z 11 marca br. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. – Dostrzegając potrzebę dalszego wsparcia kredytobiorców walutowych, Minister Finansów przedłużył wygasające z końcem 2022 r. rozporządzenie dot. ulgi podatkowej dla frankowiczów. Oznacza to, że zwolnienie z podatku PIT i CIT zostanie utrzymanie w dotychczasowym kształcie do 31 grudnia 2024 r.

Źródło: Prawo.pl

Kadencja ma wzmocnić niezależność prezesa UOKiK

Rząd ma przyjąć projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dostosowujący polskie prawo do prawa UE. Projekt przewiduje m.in. 5-letnią kadencję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego wcześniejsze odwołanie będzie możliwe tylko w określonych przypadkach. Wymaga tego unijna dyrektywa, która już prawie dwa lata temu powinna być wprowadzona do polskiego prawa.

Źródło: Prawo.pl

Polski konsument jako niebyt

Ustawodawca powinien wprowadzać przepisy unijne dostosowując ich strukturę i terminologię do przepisów prawa krajowego, tak, aby umożliwić ich skuteczne stosowanie.

Organy administracji publicznej powinny w praktyce kształtować standardy, ponieważ dysponują sankcjami o odpowiednim (odstraszającym) charakterze.

Sądy natomiast, działając w sprawach indywidualnych, powinny doprowadzać sytuację konkretnych konsumentów do standardu rynkowego.

Szczególną rolę w systemach krajowych skonstruowanych tak jak polski pełnią ponadto sądy najwyższe.

Ze względu na to, jak skomplikowane jest prawo europejskie (zwłaszcza w zbiegu z prawem krajowym) i jak dynamicznie się rozwija – Sąd Najwyższy powinien wyjaśniać, jak stosować prawo krajowe, aby zapewnić skuteczność prawa EU, w dialogu z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej ustalać treść prawa europejskiego, a w dialogu z legislatorem oraz władzą wykonawczą na bieżąco korygować interpretację przepisów krajowych.

Źródło: Rzeczpospolita

Masz pytania? Sprawdź, jak wspieramy banki i instytucje finansowe.


Zobacz też

Przegląd legislacyjny z sektora bankowego | Banking dziś i jutro | Grudzień 2022

Najnowsza Wiedza

Projekt ustawy o sygnalistach znów w Sejmie

23 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Podsumowujemy, co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jakie poprawki wprowadził Senat.

Sztuczna inteligencja w Polsce 2024

Dla tych, którzy interesują się prawnymi aspektami sztucznej inteligencji i chcą dokładnie wiedzieć, co w najbliższym czasie czeka polski rynek technologiczny.

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu: