Zaznacz stronę

Program wsparcia dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej

16 sierpnia 2023 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

W sierpniu br. zostanie uruchomiony program wsparcia przemysłowych przedsiębiorstw energochłonnych. Budżet programu wynosi 5,5 mld zł. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie nawet do 40 mln EUR.

Przedsiębiorstwa uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej

Przedsiębiorcy prowadzący energochłonną działalność przemysłową w Polsce, spełniający dwa podstawowe warunki:

  • Ponoszący koszty zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego w 2021 r., stanowiące łącznie co najmniej 3 proc. wartości produkcji sprzedanej
  • Prowadzący w ostatnim zamkniętym roku obrotowym przeważającą działalność (stanowiącą co najmniej 50 proc. przychodów), w co najmniej jednej podklasie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zawartej w sekcjach „B” (górnictwo i wydobywanie) lub „C” (przetwórstwo przemysłowe)

Wysokość i warunki uzyskania dofinansowania

Program zakłada wsparcie w formie podstawowej i zwiększonej.

Pomoc podstawową będzie mogło uzyskać przemysłowe przedsiębiorstwo energochłonne, którego przeważająca działalność znajduje się w katalogu „B” lub „C” PKD, a koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły co najmniej 3 proc. wartości produkcji

Przez wartość produkcji sprzedanej należy rozumieć przychód uzyskany ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług (bez podatku VAT), pomniejszony o podatek akcyzowy i powiększony o dotacje otrzymane do produktu. Wartość ta nie obejmuje wartości produktów i usług sprzedanych, które nie były wytworzone przez przedsiębiorcę, lecz zostały zakupione od dostawców zewnętrznych w celu odsprzedaży.

Wysokość wsparcia przewidziano na poziomie 50 proc. kosztów kwalifikowanych do 4 mln EUR, liczonych łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych zarejestrowanych w Polsce.

Pomoc zwiększoną będzie mogło uzyskać przedsiębiorstwo spełniające także poniższe dodatkowe warunki:

  • Prowadzi przeważającą działalność w branżach określonych przez Komisję Europejską jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności (m.in. działalność wydobywcza, górnicza, energochłonna produkcja przemysłowa)
  • W 2023 r. odnotowało ujemny wynik finansowy EBITDA lub spadek tego wskaźnika o 40 proc. względem 2021 r.
  • Do końca I kwartału 2024 r. przedstawi plan zwiększenia efektywności energetycznej, którego koszty realizacji wyniosą co najmniej 30 proc. otrzymanej pomocy

Ograniczenia i wyłączenia

Przedsiębiorcy uprawnieni (w okresie wnioskowanym) do zakupu energii elektrycznej po ustalonej cenie maksymalnej na podstawie ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, będą mogli wnioskować o pomoc jedynie z tytułu kosztów zakupu gazu ziemnego. Wsparcia nie będą mogli uzyskać przedsiębiorcy, którzy zalegają z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa i składek na ubezpieczenia społeczne oraz przedsiębiorcy objęci sankcjami nałożonymi w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Termin i tryb złożenia wniosku

Termin na złożenie wniosku będzie wynosił 14 dni. Wnioski będą składane elektronicznie w dwóch turach (w sierpniu i lutym 2024 r.) za pośrednictwem strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wypłata środków ma nastąpić w okresie dwóch miesięcy od rozpoczęcia naboru w dwóch turach – za pierwsze i za drugie półrocze 2023 r. w formie refundacji, zaś pomoc zwiększona w formie zaliczki za cały 2023 r.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorami

Wojciech Wrochna

Jacek Kozikowski

Aleksandra Pinkas

 

Najnowsza Wiedza

Zapraszamy do kontaktu:

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Grupy Praktyk Energetyka, Infrastruktura i Środowisko

+48 734 189 743

w.wrochna@kochanski.pl

Dr Jacek Kozikowski, LL.M.

Dr Jacek Kozikowski, LL.M.

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Infrastruktura, Koordynator Asian Desk

+48 660 765 914

j.kozikowski@kochanski.pl