Zaznacz stronę

Program wsparcia dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej

16 sierpnia 2023 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

W sierpniu br. zostanie uruchomiony program wsparcia przemysłowych przedsiębiorstw energochłonnych. Budżet programu wynosi 5,5 mld zł. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie nawet do 40 mln EUR.

Przedsiębiorstwa uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej

Przedsiębiorcy prowadzący energochłonną działalność przemysłową w Polsce, spełniający dwa podstawowe warunki:

  • Ponoszący koszty zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego w 2021 r., stanowiące łącznie co najmniej 3 proc. wartości produkcji sprzedanej
  • Prowadzący w ostatnim zamkniętym roku obrotowym przeważającą działalność (stanowiącą co najmniej 50 proc. przychodów), w co najmniej jednej podklasie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zawartej w sekcjach „B” (górnictwo i wydobywanie) lub „C” (przetwórstwo przemysłowe)

Wysokość i warunki uzyskania dofinansowania

Program zakłada wsparcie w formie podstawowej i zwiększonej.

Pomoc podstawową będzie mogło uzyskać przemysłowe przedsiębiorstwo energochłonne, którego przeważająca działalność znajduje się w katalogu „B” lub „C” PKD, a koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły co najmniej 3 proc. wartości produkcji

Przez wartość produkcji sprzedanej należy rozumieć przychód uzyskany ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług (bez podatku VAT), pomniejszony o podatek akcyzowy i powiększony o dotacje otrzymane do produktu. Wartość ta nie obejmuje wartości produktów i usług sprzedanych, które nie były wytworzone przez przedsiębiorcę, lecz zostały zakupione od dostawców zewnętrznych w celu odsprzedaży.

Wysokość wsparcia przewidziano na poziomie 50 proc. kosztów kwalifikowanych do 4 mln EUR, liczonych łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych zarejestrowanych w Polsce.

Pomoc zwiększoną będzie mogło uzyskać przedsiębiorstwo spełniające także poniższe dodatkowe warunki:

  • Prowadzi przeważającą działalność w branżach określonych przez Komisję Europejską jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności (m.in. działalność wydobywcza, górnicza, energochłonna produkcja przemysłowa)
  • W 2023 r. odnotowało ujemny wynik finansowy EBITDA lub spadek tego wskaźnika o 40 proc. względem 2021 r.
  • Do końca I kwartału 2024 r. przedstawi plan zwiększenia efektywności energetycznej, którego koszty realizacji wyniosą co najmniej 30 proc. otrzymanej pomocy

Ograniczenia i wyłączenia

Przedsiębiorcy uprawnieni (w okresie wnioskowanym) do zakupu energii elektrycznej po ustalonej cenie maksymalnej na podstawie ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, będą mogli wnioskować o pomoc jedynie z tytułu kosztów zakupu gazu ziemnego. Wsparcia nie będą mogli uzyskać przedsiębiorcy, którzy zalegają z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa i składek na ubezpieczenia społeczne oraz przedsiębiorcy objęci sankcjami nałożonymi w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Termin i tryb złożenia wniosku

Termin na złożenie wniosku będzie wynosił 14 dni. Wnioski będą składane elektronicznie w dwóch turach (w sierpniu i lutym 2024 r.) za pośrednictwem strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wypłata środków ma nastąpić w okresie dwóch miesięcy od rozpoczęcia naboru w dwóch turach – za pierwsze i za drugie półrocze 2023 r. w formie refundacji, zaś pomoc zwiększona w formie zaliczki za cały 2023 r.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorami

Wojciech Wrochna

Jacek Kozikowski

Aleksandra Pinkas

 

Najnowsza Wiedza

Projekt ustawy o sygnalistach znów w Sejmie

23 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Podsumowujemy, co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jakie poprawki wprowadził Senat.

Sztuczna inteligencja w Polsce 2024

Dla tych, którzy interesują się prawnymi aspektami sztucznej inteligencji i chcą dokładnie wiedzieć, co w najbliższym czasie czeka polski rynek technologiczny.

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu:

Wojciech Wrochna, LL.M.

Wojciech Wrochna, LL.M.

Partner, Szef Grupy Praktyk Energetyka, Infrastruktura i Środowisko

+48 734 189 743

w.wrochna@kochanski.pl

Dr Jacek Kozikowski, LL.M.

Dr Jacek Kozikowski, LL.M.

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Infrastruktura, Koordynator Asian Desk

+48 660 765 914

j.kozikowski@kochanski.pl