Zaznacz stronę

Usługi zapewniania zgodności w zakresie poszczególnych sektorów (Sector Compliance)

Oferowany przez Kochański & Partners zakres compliance dotyczy dziesięciu kluczowych sektorów, w ramach których Kochański & Partners świadczy kompleksową obsługę prawną:

 • Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny;
 • FMCG Handel Detaliczny i Motoryzacja;
 • Infrastruktura i Budownictwo;
 • Nieruchomości;
 • Nowe Technologie i Telekomunikacja;
 • Media;
 • Przemysł Farmaceutyczny i Ochrona Zdrowia;
 • Przemysł Obronny i Lotnictwo;
 • Sektor Usług Finansowych
 • Private Equity.

W każdym z powyższych sektorów oferujemy naszym Klientom pełne wsparcie compliance, na które składa się:

Analiza compliance, w tym m.in.:

 • identyfikacja obszarów ryzyka prawnego;
 • analiza związku między ryzykami, a celami i procesami biznesowymi organizacji;
 • zdefiniowanie środków zaradczych, jakie należy podjąć, aby w przyszłości wyeliminować lub ograniczyć możliwość wystąpienia określonych ryzyk czy nieprawidłowości;
 • ocena, czy procedury funkcjonujące w organizacji, zarówno na poziomie formalnym, jak i operacyjnym, są właściwe;
 • analiza i poprawa środowiska etycznego w organizacji.

Budowa systemów compliance polegająca na:

 • wdrażaniu systemów compliance;
 • stworzeniu, aktualizacji lub uzupełnieniu procedur wewnętrznych;
 • zdefiniowaniu zadań poszczególnych członków organizacji poprzez odpowiednie dostosowanie struktury organizacyjnej;
 • zbudowaniu odpowiednich mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom i ograniczenia ryzyk niezgodności;
 • skonstruowaniu dedykowanych kanałów do zgłaszania podejrzeń nadużyć, pytań i wątpliwości w zakresie zapewnienia zgodności (whistleblowing).

Budowanie relacji z kontrahentami/partnerami biznesowymi:

 • opracowanie zasad dotyczących kontaktów z kontrahentami/partnerami biznesowymi;
 • opracowanie zasad wręczania materiałów marketingowych oraz promocyjnych, a także prezentów związanych z daną branżą;
 • uregulowanie zasad związanych z odwiedzinami ww. osób;
 • doradztwo związane z zawieraniem umów oraz ich konstrukcją.

Edukacja i prewencja:

 • doradztwo compliance „day-by-day”;
 • opracowanie modelu okresowych szkoleń w zakresie compliance oraz prowadzenie szkoleń i warsztatów w zakresie zwiększania świadomości potencjalnych nieprawidłowości, sposobów zapewniania zgodności z przepisami i komunikacji.

Ponadto naszym doradztwem obejmujemy następujące obszary działania Klientów:

 • przeprowadzanie due dilligence podmiotów trzecich współpracujących z podmiotami z branży, w której działa Klient;
 • opracowanie zasad zachowania podczas niespodziewanych kontroli (dawn raids) oraz przeszukania pomieszczeń podczas kontroli;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących naruszeń kodeksu etycznego oraz kodeksu dobrych praktyk;
 • wdrażanie efektywnego modelu komunikowania informacji z zakresu compliance, pozwalającego na natychmiastową reakcję na wykryte problemy oraz podjęcie działań naprawczych;
 • opracowanie schematu działalności „compliance oficera” na poziomie lokalnym oraz międzynarodowym;
 • tworzenie standardów postępowania związanych z przetargami;
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach dotyczących obszaru compliance.