Zaznacz stronę

Audit & Risk Assessment

Niezależnie od usług compliance sektorowych Kochanski & Partners oferuje:

  • wykrywanie nieprawidłowych zachowań, nieuczciwości i nadużyć;
  • wsparcie działalności interim manager w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego;
  • przeprowadzanie audytów dochodzeniowych dotyczących podejrzewanych nadużyć gospodarczych, nieuczciwości pracowników, menedżerów czy kontrahentów firmy;
  • weryfikacja nieprawidłowości związanych z działaniem rynku finansowego (np. pranie pieniędzy, manipulacje instrumentami finansowymi, wykorzystywanie informacji poufnych, konflikt interesów);
  • postępowania wyjaśniające dotyczące naruszenia kodeksu etycznego oraz kodeksu dobrych praktyk;
  • badanie dokumentacji finansowej i dokumentów źródłowych pod kątem np. fałszowania danych finansowych, manipulacji księgach rachunkowych, sprzeniewierzenia majątku oraz korupcji;
  • przeprowadzanie dochodzeń dotyczących nadużyć związanych z upadłością i bankructwem;
  • badanie powiązań i działalności pracowników oraz kontrahentów handlowych;
  • weryfikowanie podejrzanych wyników finansowych raportowanych przez oddziały, spółki zależne oraz spółki typu joint-venture;
  • badanie naruszenia praw własności intelektualnej, tajemnicy handlowej, tajemnicy przedsiębiorstwa.