Zaznacz stronę

Regulacje finansowe, compliance i AML

Wspieramy wszystkie podmioty z sektora finansowego, banki oraz uczestników rynku kapitałowego w weryfikacji zgodności ich działalności biznesowej oraz regulacji wewnętrznych z przepisami prawa i wytycznymi organów nadzoru.

Pomagamy klientom w analizie przepisów takich jak MiFID, CRD/CRR, PSD II, AMLD, MAR, RODO i innych regulacji sektora finansowego oraz zapewnieniu przestrzegania wymogów w nich określonych. Zapewniamy wsparcie w dostosowaniu się do rekomendacji krajowych i zagranicznych organów nadzoru takich jak Komisja Nadzoru Finansowego, ESMA czy EBA. Oferujemy usługi badania zgodności działalności z obowiązującymi regulacjami krajowymi i europejskimi także domom maklerskim, funduszom inwestycyjnym, instytucjom płatniczym, firmom leasingowym, spółkom publicznym czy firmom inwestycyjnym.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed organami nadzoru – KNF, UOKiK, UODO oraz Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF).

Przygotowujemy, opiniujemy i wdrażamy wewnętrzną dokumentację naszych klientów weryfikując ją pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i rekomendacjami organów nadzoru. Oferujemy także szkolenia z zakresu regulacji krajowych i europejskich.

Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie w obszarze regulacji technologicznych oraz w prawnej asyście we wdrażaniu najnowszych produktów i rozwiązań biznesowych dla sektora finansowego. Oferujemy opiniowanie oraz tworzenie strategii prawnych związanych z nowymi usługami finansowymi oraz platformami cyfrowymi.

Mamy doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów obowiązanych w kontekście regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML). Doradzamy w zakresie zgodności działania podmiotów oraz dokumentacji z regulacjami AML. Świadczymy usługi opracowywania i wdrażania procedur AML w działalności instytucji obowiązanych, a także przygotowywania projektów ocen ryzyka. Poza całościowym doradztwem przy bieżącej działalności instytucji obowiązanych, zapewniamy także wsparcie w postępowaniach kontrolnych i przy wdrażaniu zaleceń pokontrolnych oraz prowadzimy szkolenia w zakresie AML.