Zaznacz stronę

Legal Project Management, czyli dlaczego Twój spór potrzebuje managera

16 października 2023 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

Globalizacja usług prawnych, zmieniające się z dnia na dzień realia rynkowe i rosnąca konkurencja sprawiły, że projektowe podejście do świadczonych usług prawnych, czyli Legal Project Management staje się standardem w kancelariach na całym świecie. Dobrze widać to zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. LPM zyskuje też coraz więcej zwolenników w Europie kontynentalnej.

Zarządzanie projektami prawnymi

Legal Project Management polega na zastosowaniu zasad i praktyk zarządzania projektami w celu usprawnienia świadczenia usług prawnych.[1]

LPM to konieczna odpowiedź nowoczesnych kancelarii na zmieniające się oczekiwania biznesowe klientów, zwłaszcza w wielowątkowych postępowaniach spornych, w tym w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych. Dlaczego?

Odpowiedź jest prosta, Legal Project Management niesie ze sobą wymierne korzyści dla klientów.

Legal Project Management – korzyści dla klienta w postępowaniach spornych

Usługi prawne kreują realną wartość, kiedy spełniają oczekiwania co do ceny, czasu i jakości wykonanej pracy, a klient otrzymuje stałe informacje o progresie prac i wykorzystaniu budżetu. Współczesny biznes dąży do ograniczania ryzyka ponoszenia wysokich wydatków na kancelarie i bardziej świadomego decydowania o tym, czy wybrać drogę prawną czy też z niej zrezygnować. W dobie kryzysu i rosnącej inflacji LPM zapewnia stabilność i przewidywalności kosztów obsługi prawnej o wysokiej jakości.

W postępowanie sporne zaangażowany jest profesjonalny ekspert, legal project manager, który łączy wiedzę i doświadczenie merytoryczne w danej dziedzinie prawa z innowacyjnymi technikami zarządzania projektami, często wykorzystując nowoczesne narzędzia technologiczne.

Taka osoba pracuje w ramach lub obok zespołów prowadzących sprawę, zapewniając adaptowanie przez nie najlepszych praktyk zarządzania, w sposób maksymalizujący ich efektywność i produktywność.

Menedżerowie projektów prawnych zmniejszają obciążenie administracyjne swoich zespołów,  dokładnie planują i monitorują harmonogramy, kamienie milowe i ryzyka oraz dbają o wydajność operacyjną.

Legal Project Management umożliwia prawnikom pracę nad najbardziej strategicznymi aspektami sprawy i skupienie się na elementach, które kreują realną wartość dla klienta i firmy.

Legal Project Manager po stronie klienta i jego sprawy

Zaangażowanie legal project managera gwarantuje proaktywne podejście do prowadzonej sprawy i potrzeb klienta, który ustala z nim cele biznesowe postępowania, a te są monitorowane w toku całego sporu. To nie wynik postępowania, a uzasadnienie biznesowe i znaczenie sprawy dla klienta i jego interesów gospodarczych ma największą wartość z perspektywy legal project managera. Dlatego też w projekcie duży nacisk kładzie się na transparentność i jakość komunikacji.

Kolejnym plusem jest wspomniana już przejrzystość budżetowa. Korzystanie z technik Legal Project Management pozwala precyzyjniej określić zakres prac i niezbędny budżet oraz zaplanować procesy umożliwiające sprawną zmianę tego zakresu w miarę postępu projektu i ewoluujących oczekiwań stron.

Legal Project Management gwarantuje klientowi stały monitoring wykorzystania budżetu i zasobów w cyklu realizacji projektu (postępowania) oraz wpływ na wszelkie modyfikacje zakresu prac i alokację ryzyka. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do postępowań spornych mających adaptacyjny charakter. Takich jak międzynarodowe postępowania arbitrażowe, w których niejednokrotnie dochodzi do zmian pierwotnie ustalonego zakresu prac czy nawet ustalonych z klientem głównych założeń, co wynika z elastyczności proceduralnej i wiodącej roli jaką ma wola stron postępowania.

Podobne korzyści LPM widać w każdym złożonym postępowaniu spornym, które ma transgraniczną naturę, angażuje szereg interesariuszy (często z różnych jurysdykcji) czy wymaga aktywnego udziału klienta i jego firmy lub współpracy pełnomocników z różnych kancelarii.

Ponadto, znajomość tych samych metod i technik projektowych ułatwia wzajemną komunikację i zwiększa wydajność współpracy z klientem czy inną organizacją. Doceniają to zwłaszcza ci klienci, dla których standardem organizacyjnym jest praca projektowa.

Każde postępowanie sporne, w tym arbitraż międzynarodowy, należy postrzegać jako projekt, który wymaga pełnej oceny oczekiwań i celów stron oraz innych interesariuszy, a właściwe nim zarządzanie, w tym odpowiednie kierowanie zespołem projektowym, umożliwia najbardziej efektywne osiągnięcie tych celów.

Legal Project Management w Kochański & Partners

Wykorzystanie technik i metod z zakresu LPM w postępowaniach spornych pozwala na realną oszczędność czasu i kosztów w trakcie procesu (czy to sądowego czy arbitrażowego). Zapewnia również realizację celów postępowania i oczekiwań klienta, który jest stroną postępowania.

Jako jedni z pierwszych na rynku, w ramach Praktyki Rozwiązywania Sporów, oferujemy kompleksowe zarządzanie prowadzonymi postępowaniami sądowymi i arbitrażowymi w sposób projektowy. Członkiem zespołu jest adwokat i certyfikowany legal project manager Magdalena Papiernik-König, posiadająca akredytację Legal Project PractitionerTM wydaną przez International Institute of Legal Project Management.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Magdalena Papiernik-König

 

[1] Definicja, do której najczęściej odwołuje się Międzynarodowy Instytut Zarządzania Projektami Prawnymi (ang. International Institute of Legal Project Management; „IILPM”)

Najnowsza Wiedza

Błąd, jako wada oświadczenia woli

Kodeks cywilny przewiduje szereg sytuacji, w których wadliwe oświadczenie woli jest nieważne lub można uchylić się od jego skutków.

Finansowanie sporów po stronie pozwanej

Finansowanie sporów przez podmioty trzecie (tzw. third party funding; TPF) od lat z powodzeniem funkcjonuje w postępowaniach arbitrażowych i sądowych. Jak pokazuje nasze doświadczenie w ostatnim czasie coraz częściej sięgają po nie także polscy przedsiębiorcy.

Stany Zjednoczone z pierwszą regulacją dotyczącą AI

Prezydent Joe Biden podpisał bowiem rozporządzenie wykonawcze w sprawie bezpiecznej i godnej zaufania sztucznej inteligencji, tym samym nakładając na sektor technologiczny z obszaru AI szereg obowiązków opartych na fundamencie przejrzystego i odpowiedzialnego rozwoju maszyn.

Zapraszamy do kontaktu:

Magdalena Papiernik-König

Magdalena Papiernik-König

Adwokat / Counsel / Certified Legal Project Manager / Praktyka Rozwiązywania Sporów

+48 883 323 470

m.papiernik@kochanski.pl