Zaznacz stronę

Legal Project Management, czyli dlaczego Twój spór potrzebuje managera

16 października 2023 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

Globalizacja usług prawnych, zmieniające się z dnia na dzień realia rynkowe i rosnąca konkurencja sprawiły, że projektowe podejście do świadczonych usług prawnych, czyli Legal Project Management staje się standardem w kancelariach na całym świecie. Dobrze widać to zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. LPM zyskuje też coraz więcej zwolenników w Europie kontynentalnej.

Zarządzanie projektami prawnymi

Legal Project Management polega na zastosowaniu zasad i praktyk zarządzania projektami w celu usprawnienia świadczenia usług prawnych.[1]

LPM to konieczna odpowiedź nowoczesnych kancelarii na zmieniające się oczekiwania biznesowe klientów, zwłaszcza w wielowątkowych postępowaniach spornych, w tym w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych. Dlaczego?

Odpowiedź jest prosta, Legal Project Management niesie ze sobą wymierne korzyści dla klientów.

Legal Project Management – korzyści dla klienta w postępowaniach spornych

Usługi prawne kreują realną wartość, kiedy spełniają oczekiwania co do ceny, czasu i jakości wykonanej pracy, a klient otrzymuje stałe informacje o progresie prac i wykorzystaniu budżetu. Współczesny biznes dąży do ograniczania ryzyka ponoszenia wysokich wydatków na kancelarie i bardziej świadomego decydowania o tym, czy wybrać drogę prawną czy też z niej zrezygnować. W dobie kryzysu i rosnącej inflacji LPM zapewnia stabilność i przewidywalności kosztów obsługi prawnej o wysokiej jakości.

W postępowanie sporne zaangażowany jest profesjonalny ekspert, legal project manager, który łączy wiedzę i doświadczenie merytoryczne w danej dziedzinie prawa z innowacyjnymi technikami zarządzania projektami, często wykorzystując nowoczesne narzędzia technologiczne.

Taka osoba pracuje w ramach lub obok zespołów prowadzących sprawę, zapewniając adaptowanie przez nie najlepszych praktyk zarządzania, w sposób maksymalizujący ich efektywność i produktywność.

Menedżerowie projektów prawnych zmniejszają obciążenie administracyjne swoich zespołów,  dokładnie planują i monitorują harmonogramy, kamienie milowe i ryzyka oraz dbają o wydajność operacyjną.

Legal Project Management umożliwia prawnikom pracę nad najbardziej strategicznymi aspektami sprawy i skupienie się na elementach, które kreują realną wartość dla klienta i firmy.

Legal Project Manager po stronie klienta i jego sprawy

Zaangażowanie legal project managera gwarantuje proaktywne podejście do prowadzonej sprawy i potrzeb klienta, który ustala z nim cele biznesowe postępowania, a te są monitorowane w toku całego sporu. To nie wynik postępowania, a uzasadnienie biznesowe i znaczenie sprawy dla klienta i jego interesów gospodarczych ma największą wartość z perspektywy legal project managera. Dlatego też w projekcie duży nacisk kładzie się na transparentność i jakość komunikacji.

Kolejnym plusem jest wspomniana już przejrzystość budżetowa. Korzystanie z technik Legal Project Management pozwala precyzyjniej określić zakres prac i niezbędny budżet oraz zaplanować procesy umożliwiające sprawną zmianę tego zakresu w miarę postępu projektu i ewoluujących oczekiwań stron.

Legal Project Management gwarantuje klientowi stały monitoring wykorzystania budżetu i zasobów w cyklu realizacji projektu (postępowania) oraz wpływ na wszelkie modyfikacje zakresu prac i alokację ryzyka. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do postępowań spornych mających adaptacyjny charakter. Takich jak międzynarodowe postępowania arbitrażowe, w których niejednokrotnie dochodzi do zmian pierwotnie ustalonego zakresu prac czy nawet ustalonych z klientem głównych założeń, co wynika z elastyczności proceduralnej i wiodącej roli jaką ma wola stron postępowania.

Podobne korzyści LPM widać w każdym złożonym postępowaniu spornym, które ma transgraniczną naturę, angażuje szereg interesariuszy (często z różnych jurysdykcji) czy wymaga aktywnego udziału klienta i jego firmy lub współpracy pełnomocników z różnych kancelarii.

Ponadto, znajomość tych samych metod i technik projektowych ułatwia wzajemną komunikację i zwiększa wydajność współpracy z klientem czy inną organizacją. Doceniają to zwłaszcza ci klienci, dla których standardem organizacyjnym jest praca projektowa.

Każde postępowanie sporne, w tym arbitraż międzynarodowy, należy postrzegać jako projekt, który wymaga pełnej oceny oczekiwań i celów stron oraz innych interesariuszy, a właściwe nim zarządzanie, w tym odpowiednie kierowanie zespołem projektowym, umożliwia najbardziej efektywne osiągnięcie tych celów.

Legal Project Management w Kochański & Partners

Wykorzystanie technik i metod z zakresu LPM w postępowaniach spornych pozwala na realną oszczędność czasu i kosztów w trakcie procesu (czy to sądowego czy arbitrażowego). Zapewnia również realizację celów postępowania i oczekiwań klienta, który jest stroną postępowania.

Jako jedni z pierwszych na rynku, w ramach Praktyki Rozwiązywania Sporów, oferujemy kompleksowe zarządzanie prowadzonymi postępowaniami sądowymi i arbitrażowymi w sposób projektowy. Członkiem zespołu jest adwokat i certyfikowany legal project manager Magdalena Papiernik-König, posiadająca akredytację Legal Project PractitionerTM wydaną przez International Institute of Legal Project Management.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Magdalena Papiernik-König

 

[1] Definicja, do której najczęściej odwołuje się Międzynarodowy Instytut Zarządzania Projektami Prawnymi (ang. International Institute of Legal Project Management; „IILPM”)

Najnowsza Wiedza

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu:

Magdalena Papiernik-König

Magdalena Papiernik-König

Adwokat / Partner / Certified Legal Project Manager / Praktyka Rozwiązywania Sporów

+48 883 323 470

m.papiernik@kochanski.pl