Zaznacz stronę

Kluczowe zmiany Kodeksu spółek handlowych w zakresie transgranicznych procesów transformacyjnych i reorganizacyjnych spółek

15 grudnia 2023 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

15 września br. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, mająca ułatwić polskim spółkom prowadzenie działalności na jednolitym rynku europejskim. Podstawowe kierunki zmian zostały już przez nas omówione, jednakże warto dokładniej przyjrzeć się ostatecznemu kształtowi obowiązujących już regulacji.

Obowiązek wprowadzenia zmian do przepisów krajowych w związku z implementacją prawa unijnego, ale nie tylko…

Oprócz konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych, nowelizacja przepisów krajowych była podyktowana również obowiązkiem respektowania przez Polskę konkretnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W sprawie o sygnaturze akt C-106/16 Polbud Wykonawstwo wynika, iż zakres zasady swobody przedsiębiorczości, o której mowa w art. 49 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej zawiera w sobie również obowiązek zagwarantowania przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółek możliwości przeniesienia siedziby z jednego państwa członkowskiego do innego, bez konieczności przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Oprócz implementacji unijnych regulacji w zakresie podziałów i przekształceń transgranicznych zostały wprowadzone znaczące zmiany w przepisach krajowych, które mają na celu uproszczenie szeregu mechanizmów przy równoczesnym zwiększeniu ochrony podmiotów podlegających procesom transformacyjnym czy reorganizacyjnym, a także zwiększenie ich konkurencyjności na rynku europejskim.

Zakres zmian:

  • Rozszerzenie zdolności łączeniowej oraz przyznanie zdolności podziałowej spółce komandytowo-akcyjnej

Nowelizacja wprowadza rozwiązania, które mają umożliwić lub zwiększyć uprawnienia spółek komandytowo-akcyjnych do udziału w procesach reorganizacyjnych.

Nowe przepisy rozszerzyły zdolność łączeniową spółki komandytowo-akcyjnej.
W związku z tym, w świetle obowiązujących już przepisów SKA, jako jedyny rodzaj spółek osobowych mogą mieć status podmiotów przejmujących lub nowo zawiązanych.

Z kolei, w zakresie podziału podmiotów, ustawodawca rozszerzył katalog spółek, które mogą mieć status podmiotu dzielonego. Do tej pory taką pozycję mogły mieć tylko spółki kapitałowe.

Obecnie uprawnienie to przysługuje także spółce komandytowo-akcyjnej.

  • Transgraniczne podziały i przekształcenia spółek kapitałowych oraz spółki komandytowo-akcyjnej

Rewolucją, którą wprowadziła nowelizacja KSH jest także możliwość transgranicznego podziału spółek kapitałowych oraz spółki komandytowo-akcyjnej. Dodane przepisy odsyłają do bezpośredniego stosowania przepisów ogólnych dotyczących podziałów spółek.

Ustawodawca stworzył także możliwość tzw. przekształcenia transgranicznego. Wprowadzenie takiego rozwiązania spowodowało, że obecnie zarówno spółki kapitałowe, jak i spółki komandytowo-akcyjne będą mogły zostać przekształcone w jedną ze spółek istniejących w świetle porządków prawnych pozostałych państw członkowskich UE lub państw-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (jednak pod warunkiem, że siedziba, zarząd główny lub główny zakład jest zlokalizowany na terenie UE lub państwa-strony umowy o EOG). Dozwolone formy prawne podmiotów dla spółek przekształcanych zostały wymienione w Załączniku II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z 14 czerwca 2017 r. Co więcej, w realiach omawianych zmian przeniesienie siedziby spółki z państwa członkowskiego, w których pierwotnie prowadzono działalność gospodarczą do innego państwa członkowskiego nie wymaga przeprowadzenia likwidacji spółki w tym pierwszym.                                                                                                                

  • Stworzenie nowych możliwości w zakresie uproszczonego postępowania łączenia się spółek

Kolejną kluczową zmianą jest wprowadzenie do obrotu prawnego nowej, uproszczonej formy postępowania łączeniowego tj. bez obowiązku przeprowadzenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego i emisji nowych akcji. Taki proces może zostać przeprowadzony w przypadku spełnienia jednej z dwóch przesłanek, tj.:

  • Gdy jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały lub akcje w łączących się spółkach, albo
  • Gdy wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały lub akcje w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach
  • Podział przez wyodrębnienie – nowa instytucja w polskim prawie spółek

Aktualizacji uległ także katalog procesów podziałów spółek o nowy, nieznany dotąd krajowemu porządkowi prawnemu podział przez wyodrębnienie, który polega na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę a udziały lub akcje w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej obejmuje spółka dzielona, nie jej wspólnicy lub akcjonariusze, tak jak ma to miejsce w przypadku podziału przez wydzielenie. Należy podkreślić, że nowy rodzaj podziału znajdzie zastosowanie zarówno do transakcji o charakterze krajowym, jak i transgranicznym.

Wstępna ocena nowelizacji

Pomimo krótkiego okresu obowiązywania zmian, nie sposób nie zgodzić się z tezą,
że omawiane regulacje zwiększą atrakcyjność rodzimego rynku dla przedsiębiorców zagranicznych będących częścią jednolitego rynku europejskiego. A to może przełożyć się na pożądane zwiększenie inwestycji zagranicznych w Polsce. Jednak na ostateczny efekt przyjętych nowelizacji przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Patrycja Wakuluk

Kamil Szczygieł

Najnowsza Wiedza

Projekt ustawy o sygnalistach znów w Sejmie

23 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Podsumowujemy, co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jakie poprawki wprowadził Senat.

Sztuczna inteligencja w Polsce 2024

Dla tych, którzy interesują się prawnymi aspektami sztucznej inteligencji i chcą dokładnie wiedzieć, co w najbliższym czasie czeka polski rynek technologiczny.

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu: