Zaznacz stronę

Jak uniknąć zawarcia niekorzystnej umowy w sprawie zamówienia publicznego

25 lipca 2023 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

Jedną z częstych pomyłek popełnianych przez wykonawców zamówień publicznych, jest zaoferowanie zamawiającemu zbyt niskiej ceny, która nie tylko nie pozwala na osiągnięcie zysku, ale może też wygenerować stratę. Zdarza się, że taka pomyłka nie jest zawiniona przez wykonawcę. Wysoka inflacja oraz gwałtowny wzrost cen energii, towarów i kosztów z jakimi mamy do czynienia w ostatnich latach negatywnie wpływają bowiem na rentowność zamówień publicznych. W efekcie takiej pomyłki wykonawca może nie tylko utracić planowany zysk, grozi mu nawet ryzyko dopłaty do realizowanego kontraktu.

Termin związania ofertą – jakie są skutki prawne

Każdy wykonawca, który złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest nią związany przez czas określony w dokumentach zamówienia. W tym okresie nie może zwolnić się z obowiązku zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w swojej ofercie.

Tym samym, jeżeli zamawiający wybierze ofertę danego wykonawcy i wyznaczy termin podpisania umowy, wykonawca powinien ją zawrzeć. W przeciwnym wypadku ryzykuje utratę wadium – o ile oczywiście zamawiający domagał się jego wniesienia.

Jeśli jednak termin związania ofertą upłynie, to wykonawca może odmówić zawarcia umowy. Jest to jeden z mechanizmów zabezpieczających wykonawcę przed ryzykiem zawarcia kontraktu przynoszącego mu straty.

Procedura wyjaśnienia ceny rażąco niskiej jako sposób na „wyjście” z postępowania

Innym sposobem na uniknięcie zawarcia niekorzystnej umowy jest wykorzystanie procedury wyjaśnienia zaoferowanej ceny.

Jeżeli w toku postępowania zamawiający dojdzie do wniosku, że cena zaoferowana przez wykonawcę wydaje się rażąco niska lub budzi wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia może wezwać wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień lub przedstawienia dowodów potwierdzających założenia oferty.

Wykonawca, który zaoferował zbyt niską wycenę i poszukuje sposobu na uniknięcie zawarcia niekorzystnej dla siebie umowy może w ogóle nie udzielać odpowiedzi na takie wezwanie. Doprowadzi to do odrzucenia jego oferty z postępowania, jednakże bez utraty wadium. Zamawiający może bowiem zatrzymać wadium w przypadkach ściśle określonych przez ustawę. A żaden z tych przypadków nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca nie udziela odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

Jak wspieramy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

  • Pomagamy w przygotowaniu wyjaśnień rażąco niskiej ceny
  • Analizujemy oferty innych wykonawców pod kątem zaoferowania rażąco niskiej ceny
  • Przygotowujemy odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej

Masz pytania? Skontaktuj się z autorami

dr Jakub Krysa

Michał Waraksa

Najnowsza Wiedza

Zapraszamy do kontaktu:

Dr Jakub Krysa

Dr Jakub Krysa

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych oraz Spanish Desk

+48 784 084 522

j.krysa@kochanski.pl

Michał Waraksa

Michał Waraksa

Adwokat, Starszy Prawnik

+48 882 087 919

m.waraksa@kochanski.pl