Zaznacz stronę

Gwarancje bankowe w zamówieniach publicznych – praktyczne problemy zamawiających i wykonawców

20 czerwca 2022 | Aktualności, Wiedza

Gwarancje bankowe są jedną z form, w której wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego mogą wnosić tzw. wadia przetargowe.

Obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych – nie zrewolucjonizowała przepisów dotyczących wnoszenia wadium (w tym gwarancji bankowych) w stosunku do swojej poprzedniczki.

Wśród zmian, jakie wprowadziła nowa ustawa, warto odnotować, że żądanie wniesienia wadium przez zamawiających stało się fakultatywne i zależy wyłącznie od decyzji zamawiającego. Uelastyczniono również zasady zwrotu wadium. Zgodnie z nowym prawem zamówień publicznych środki finansowe lub gwarancje wadialne wykonawców mogą być szybciej „uwolnione” przez zamawiającego bez konieczności oczekiwania na wybór oferty najkorzystniejszej albo unieważnienie postępowania.

Pomimo kilku wprowadzonych zmian nowa ustawa nie rozwiała istotnych wątpliwości dotyczących zasad wnoszenia wadium w postaci gwarancji bankowych, które ujawniły się jeszcze pod rządami starej ustawy oraz które były przedmiotem licznych i często rozbieżnych orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych.

Wątpliwości te dotyczą m.in. możliwości wnoszenia wadium w postaci gwarancji bankowej wyrażonej w walucie obcej, sposobu zabezpieczenia oferty gwarancją bankową w przypadku wniesienia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (tzw. konsorcjum) oraz prawidłowości określenia terminu ważności gwarancji bankowej w sytuacji, gdy termin ten upływa w ostatnim dniu, w którym beneficjent (zamawiający) może zgłosić żądanie zapłaty.

Powyższe wątpliwości rozwiewa r.pr. dr Jakub Krysa w miesięczniku „Bank”, pt. „Gwarancje bankowe w zamówieniach publicznych – problemy praktyczne”.

Źródło: aleBank.pl

Data: 8 czerwca 2022 r.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorem

Jakub Krysa, Partner

Najnowsza Wiedza