Zaznacz stronę

Finansowanie sporów po stronie pozwanej

17 listopada 2023 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

Finansowanie sporów przez podmioty trzecie (tzw. third party funding; TPF) od lat z powodzeniem funkcjonuje w postępowaniach arbitrażowych i sądowych. Jak pokazuje nasze doświadczenie w ostatnim czasie coraz częściej sięgają po nie także polscy przedsiębiorcy. Na czym polega? W skrócie, TPF to pokrywanie przez wyspecjalizowany fundusz inwestycyjny kosztów związanych z postępowaniem.

Third party funding w praktyce

Przed podjęciem decyzji o finansowaniu fundusz przeprowadza badanie ryzyka związanego ze sporem i ocenia szanse na wygranie procesu. Jeśli uzna, że prawdopodobieństwo wygranej jest duże, a ryzyko ograniczone, pokrywa koszty procesu w zamian za umówione wynagrodzenie (będące wielokrotnością zainwestowanej kwoty lub procentem kwoty zasądzonej).

Dzięki finansowaniu przez trzecią stronę, minimalizowane jest ryzyko ekonomiczne przedsiębiorcy pozostającego w sporze. Nie ponosi on bowiem kosztów procesu, nawet w przypadku przegranej.

Finansowanie ma również inną istotną zaletę. Często już sama informacja o uzyskaniu finansowania na prowadzenie sporu może skłonić przeciwnika do zmiany stanowiska i zawarcia ugody.

Najczęściej o finansowaniu sporów mówi się z perspektywy powoda, czyli podmiotu, który inicjuje postępowanie.

Decydując się na wszczęcie sporu, powód liczy się bowiem z koniecznością poniesienia kosztów i zawczasu zabezpiecza środki własne lub korzysta z zewnętrznego finansowania.

Zgoła odmienna jest sytuacja pozwanego, który  nierzadko zaskakiwany jest perspektywą wieloletniego i kosztownego sporu. Niezależnie od tego, czy roszczenie drugiej strony jest uzasadnione, pozwany musi szybko znaleźć środki na skuteczną obronę swoich praw.

Fundusze litygacyjne – pomoc dla strony pozwanej

Finansowanie strony pozwanej, choć zdarza się coraz częściej, jest nadal wyjątkiem, a nie regułą. I to z dwóch powodów.

Pierwszy to brak świadomości – pozwani przedsiębiorcy zwyczajnie nie wiedzą o możliwości skorzystania z finansowania oferowanego przez fundusze litygacyjne.

Drugi, to konieczność spełnienia przez pozwanych dodatkowych warunków. Nie wystarczy bowiem uznanie przez fundusz, że szanse na skuteczną obronę przewyższają ryzyko przegrania procesu. Struktura finansowania jest nieco bardziej skomplikowana i wymaga większej kreatywności w określaniu potencjalnych źródeł zysku funduszu.

Kto może skorzystać z finansowania sporu przez podmiot trzeci

W jakich sytuacjach można skorzystać z finansowania po stronie pozwanej? Najczęściej wtedy, gdy fundusz będzie mógł otrzymać wynagrodzenie w wyniku spieniężenia sukcesu pozwanego. Przykładów jest wiele.

Z naszego doświadczenia wynika, że finansowanie może uzyskać pozwany, który ma zasadne i znaczne roszczenie wzajemne wobec powoda.

Innym przykładem będą spory, których przedmiotem są aktywa i prawa generujące przychody, takie jak najem nieruchomości czy prawa własności intelektualnej.

Finansowanie jest możliwe również np. przy sporach dotyczących udziałów w spółkach, wieloletnich umów wyłącznej dystrybucji, umów na dostawę energii lub praw własności intelektualnej.

Fundusze wykazują również zainteresowanie sporami o ustalenie prawa do aktywa o znacznej wartości.

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu

Dominika Durchowska

Najnowsza Wiedza

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu: