Zaznacz stronę

Coraz większe ryzyko w łączeniu etatu z umową B2B

15 stycznia 2024 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

Zatrudnianie na etacie i jednocześnie w ramach umowy B2B (samozatrudnienie) jest dla pracodawców coraz bardziej ryzykowne w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

W świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego zatrudnianie pracownika w dualnym modelu (umowa o pracę + B2B) nie stanowi zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych, czyli stosunku pracy
i działalności gospodarczej.

SN wskazuje, że w takim przypadku powstaje tylko jeden tytuł do ubezpieczenia i jest to ubezpieczenie jako pracownika, co jednocześnie nie zmienia i nie przekształca zawartych umów B2B
w stosunek pracy.

Sąd Najwyższy o jednoczesnym etacie i umowie B2B dla pracownika

W praktyce pracodawcy zatrudniający pracowników w ten sposób, przyjmują, że dochodzi do zbiegu dwóch tytułów do ubezpieczeń społecznych tj. umowy o pracę i jednoosobowej działalności gospodarczej. Zazwyczaj więc, jeśli pracownik na umowie o pracę otrzymuje wynagrodzenie minimalne, to ta umowa staje się jedynym obligatoryjnym dla niego i jego pracodawcy tytułem do ubezpieczeń społecznych.

Oznacza to, że do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika (tj. do wynagrodzenia z umowy o pracę) pracodawca nie dolicza wynagrodzenia wypłacanego temu pracownikowi na podstawie B2B. Tym samym powoduje to dla pracodawcy niższą składkę ZUS. Ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest dla pracownika dobrowolne i jeśli pracownik (kontraktor) się na nie zdecyduje będzie to wyłącznie jego koszt.

Taki model zatrudniania pracowników jest często spotykaną na rynku praktyką. Dlatego temat ten został ostatecznie rozstrzygnięty przez Sąd Najwyższy w wyroku z 25.04.2023r., sygn. akt: II USK 309/22.

Tylko jeden tytuł do ubezpieczenia pracownika

SN jednoznacznie wskazał, że:

 • W przypadku jednoczesnego zatrudniania pracownika na umowie o pracę i umowie B2B
  (w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej) na podstawie, których pracownik osobiście świadczy pracę – nie dochodzi do zbiegu dwóch tytułów do ubezpieczeń społecznych
 • Powstaje jeden tytuł ubezpieczenia jako pracownika, co nie znosi ani nie zmienia umów cywilnoprawnych (umowy B2B)
 • Zastosowanie znajduje regulacja z art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zgodnie, z którą „za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy
  o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje
  w stosunku pracy
  .”

Jeśli więc pracodawca jest rzeczywistym beneficjentem pracy wykonywanej przez swojego, będącego na samozatrudnieniu pracownika w ramach B2B to taki kontraktor uważany jest za pracownika wykonującego pracę na podstawie innej umowy o świadczenie usług, zawartej ze swoim pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy (art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

W praktyce oznacza to, że pracodawca powinien odprowadzić składkę na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne zarówno od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi, z tytułu umowy o pracę oraz umowy B2B. Innymi słowy, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracownika będzie stanowiła suma wynagrodzenia z umowy o pracę i B2B.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Angelika Stańko

Najnowsza Wiedza

Projekt ustawy o sygnalistach znów w Sejmie

23 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Podsumowujemy, co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jakie poprawki wprowadził Senat.

Sztuczna inteligencja w Polsce 2024

Dla tych, którzy interesują się prawnymi aspektami sztucznej inteligencji i chcą dokładnie wiedzieć, co w najbliższym czasie czeka polski rynek technologiczny.

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu:

Anna Gwiazda

Anna Gwiazda

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy

+48 660 765 903

a.gwiazda@kochanski.pl

Angelika Stańko

Angelika Stańko

Radca prawny / Starszy Prawnik / Prawo Pracy

+48 22 326 3400

a.stanko@kochanski.pl