Zaznacz stronę

Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych

11 października 2023 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

Jak wynika ze sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w 2022 r. średni czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej progów unijnych wynosił 40 dni. W stosunku do poprzedniego roku, w którym było to 39 dni, oznacza to nieznaczny, ale jednak wzrost.

Jednocześnie w 2022 r. zwiększył się odsetek ofert pochodzących od wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – ok. 81 proc. (w stosunku do 58 proc. rok wcześniej).

Polski ustawodawca, m. in. w celu ułatwienia i przyspieszenia postępowań oraz zwiększenia zaangażowania udziału wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, postanowił rozpocząć prace nad certyfikacją zamówień publicznych.

Na czym polega certyfikacja wykonawców zamówień publicznych

Jedną z podstawowych czynności podejmowanych przez publicznych zamawiających w toku prowadzonych przez nich postępowań, jest kwalifikacja podmiotowa wykonawców. W jej ramach zamawiający badają, czy dany wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz czy spełnia warunki udziału (o ile zamawiający przewidział te ostatnie w dokumentacji).

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców wiąże się z obowiązkiem przedstawienia wielu różnego rodzaju dokumentów, np.:

  • Informacji o niekaralności
  • Zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami publicznoprawnymi
  • Wykazów i referencji
  • Oświadczeń własnych wykonawcy

Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych ma na celu uproszczenie kwalifikacji podmiotowej: certyfikat będzie potwierdzał brak istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia lub zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia – albo obie te okoliczności jednocześnie. Zakres certyfikatu będzie zależał od woli wykonawcy.

Złożenie certyfikatu w postępowaniu o udzielenie zamówienia będzie wiązało się z powstaniem domniemania, że informacje w nim opisane są prawdziwe, a ich podważenie ma być możliwe wyłącznie w razie powstania „uzasadnionych wątpliwości”.

Według projektu ustawy certyfikacją zajmować się będą podmioty wyznaczone przez ministra właściwego do spraw gospodarki, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Czy certyfikacja wykonawców zamówień publicznych pomoże w rozwoju rynku zamówień publicznych w Polsce, w szczególności czy przyczyni się do uproszczenia i przyspieszenia postępowań i zwiększenia liczby składanych ofert ? Odpowiedzi na te pytania przyniesie przyszłość. Wydaje się jednak, że jest to krok w dobrym kierunku.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorami

dr Jakub Krysa

Michał Waraksa

Najnowsza Wiedza

Błąd, jako wada oświadczenia woli

Kodeks cywilny przewiduje szereg sytuacji, w których wadliwe oświadczenie woli jest nieważne lub można uchylić się od jego skutków.

Finansowanie sporów po stronie pozwanej

Finansowanie sporów przez podmioty trzecie (tzw. third party funding; TPF) od lat z powodzeniem funkcjonuje w postępowaniach arbitrażowych i sądowych. Jak pokazuje nasze doświadczenie w ostatnim czasie coraz częściej sięgają po nie także polscy przedsiębiorcy.

Stany Zjednoczone z pierwszą regulacją dotyczącą AI

Prezydent Joe Biden podpisał bowiem rozporządzenie wykonawcze w sprawie bezpiecznej i godnej zaufania sztucznej inteligencji, tym samym nakładając na sektor technologiczny z obszaru AI szereg obowiązków opartych na fundamencie przejrzystego i odpowiedzialnego rozwoju maszyn.

Zapraszamy do kontaktu:

Dr Jakub Krysa

Dr Jakub Krysa

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych oraz Spanish Desk

+48 784 084 522

j.krysa@kochanski.pl

Michał Waraksa

Michał Waraksa

Adwokat, Starszy Prawnik

+48 882 087 919

m.waraksa@kochanski.pl