Zaznacz stronę

Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych

11 października 2023 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

Jak wynika ze sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w 2022 r. średni czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej progów unijnych wynosił 40 dni. W stosunku do poprzedniego roku, w którym było to 39 dni, oznacza to nieznaczny, ale jednak wzrost.

Jednocześnie w 2022 r. zwiększył się odsetek ofert pochodzących od wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – ok. 81 proc. (w stosunku do 58 proc. rok wcześniej).

Polski ustawodawca, m. in. w celu ułatwienia i przyspieszenia postępowań oraz zwiększenia zaangażowania udziału wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, postanowił rozpocząć prace nad certyfikacją zamówień publicznych.

Na czym polega certyfikacja wykonawców zamówień publicznych

Jedną z podstawowych czynności podejmowanych przez publicznych zamawiających w toku prowadzonych przez nich postępowań, jest kwalifikacja podmiotowa wykonawców. W jej ramach zamawiający badają, czy dany wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz czy spełnia warunki udziału (o ile zamawiający przewidział te ostatnie w dokumentacji).

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców wiąże się z obowiązkiem przedstawienia wielu różnego rodzaju dokumentów, np.:

  • Informacji o niekaralności
  • Zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami publicznoprawnymi
  • Wykazów i referencji
  • Oświadczeń własnych wykonawcy

Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych ma na celu uproszczenie kwalifikacji podmiotowej: certyfikat będzie potwierdzał brak istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia lub zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia – albo obie te okoliczności jednocześnie. Zakres certyfikatu będzie zależał od woli wykonawcy.

Złożenie certyfikatu w postępowaniu o udzielenie zamówienia będzie wiązało się z powstaniem domniemania, że informacje w nim opisane są prawdziwe, a ich podważenie ma być możliwe wyłącznie w razie powstania „uzasadnionych wątpliwości”.

Według projektu ustawy certyfikacją zajmować się będą podmioty wyznaczone przez ministra właściwego do spraw gospodarki, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Czy certyfikacja wykonawców zamówień publicznych pomoże w rozwoju rynku zamówień publicznych w Polsce, w szczególności czy przyczyni się do uproszczenia i przyspieszenia postępowań i zwiększenia liczby składanych ofert ? Odpowiedzi na te pytania przyniesie przyszłość. Wydaje się jednak, że jest to krok w dobrym kierunku.

Masz pytania? Skontaktuj się z autorami

dr Jakub Krysa

Michał Waraksa

Najnowsza Wiedza

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu:

Dr Jakub Krysa

Dr Jakub Krysa

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych oraz Spanish Desk

+48 784 084 522

j.krysa@kochanski.pl

Michał Waraksa

Michał Waraksa

Adwokat, Starszy Prawnik

+48 882 087 919

m.waraksa@kochanski.pl