Zaznacz stronę

Zwolnienia, ulgi i preferencje podatkowe – wsparcie dla Ukrainy i Ukraińców przybywających do Polski

#1

Z jakich preferencji podatkowych będzie korzystać pomoc humanitarna otrzymana przez obywateli Ukrainy?

Stosownie do przepisów tzw. specustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa („specustawa”), pomoc humanitarna uzyskana przez podatników będących obywatelami Ukrainy, którzy  przybyli w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w wyniku działań wojennych w Ukrainie, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania PIT.

Natomiast zgodnie z przepisami specustawy pomoc humanitarna otrzymana przez obywateli Ukrainy nie będzie korzystać z dodatkowego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

#2

Czy specjalne świadczenie pieniężne przyznawane na koszty zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy będzie stanowić przychód objęty PIT lub CIT?

Zgodnie z przepisami specustawy, świadczenie pieniężne otrzymane przez podmiot, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, będzie zwolniony zarówno z opodatkowania CIT, jak i PIT.

Świadczenie takie będzie przyznawane na podstawie umowy zawartej z gminą, nie dłużej niż za okres 60 dni; okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

#3

Czy osoba (fizyczna lub prawna) przekazująca darowizny z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy będzie mogła skorzystać z jakichkolwiek preferencji podatkowych w PIT lub CIT?

Zgodnie z przepisami specustawy, podatnik, który przekaże jako darowizny rzeczy lub prawa na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom stanu wojennego w Ukrainie, będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych koszty wytworzenia lub nabycia takich świadczeń, pod warunkiem przekazania ich podmiotom wymienionym w specustawie, tj.:

 • Organizacjom pożytku publicznego (w tym ukraińskim);
 • Jednostkom samorządu terytorialnego;
 • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
 • Podmiotom wykonującym na terytorium Polski lub Ukrainy
 • Działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego

Dodatkowym warunkiem zaliczenia tych wydatków do kosztów podatkowych będzie brak wcześniejszego zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów (w tym poprzez odpisy amortyzacyjne).

Analogiczne zasady będą dotyczyć kosztów poniesionych z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Proponowane regulacje znajdą zastosowanie, jeżeli darowizna zostanie dokonana, a nieodpłatne świadczenie będzie realizowane w terminie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

#4

Czy darowizny/nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom stanu wojennego w Ukrainie będą stanowić przychód objęty PIT lub CIT?

Przepisy specustawy przewidują wyłączenie z przychodów wartości darowizn oraz nieodpłatnych świadczeń, otrzymanych od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31grudnia 2022 r., wyłącznie przez następujących podatników:

 • Organizacje pożytku publicznego (w tym ukraińskie)
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Rządową Agencję Rezerw Strategicznych
 • Podmioty wykonujące na terytorium Polski lub Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego

#5

Czy podatnicy CIT będą mogli korzystać z dodatkowych preferencji podatkowych w związku z przekazywaniem darowizn na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom stanu wojennego w Ukrainie?

Przepisy specustawy przewidują takie preferencje dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach, które mogą zostać objęte tzw. minimalnym podatkiem CIT.

W kalkulacji dla celów podatku minimalnego CIT nie będą uwzględniane koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w terminie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom stanu wojennego w Ukrainie.

#6

Czy nieodpłatne wydanie towarów lub świadczenie usług na cele związane z pomocą ofiar wojennych będzie mogło korzystać z preferencji VAT?

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych („Rozporządzenie VAT”), nieodpłatne dostawy towarów lub świadczenie usług na cele związane z pomocą ofiarom działań wojennych w Ukrainie będzie objęte obniżoną stawkę VAT, pod warunkiem, że konkretne świadczenie zostanie zrealizowane na rzecz:

 • Agencji Rezerw Strategicznych
 • podmiotów leczniczych
 • jednostek samorządu terytorialnego

Stawka 0 proc. VAT będzie miała zastosowanie pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy pomiędzy podatnikiem a jednym ze wskazanych wyżej podmiotów, z której będzie wynikało, że darowane towary lub usługi będą związane z pomocą poszkodowanym w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Stawka 0 proc. VAT ma zastosowanie dla świadczeń dokonanych od dnia 24 lutego 2022 r. do 4 marca 2022 r. Zwracamy przy tym uwagę na krótszy okres obowiązywania tej preferencji w stosunku do preferencji przewidzianych w specustawie.

#7

Przedsiębiorca planuje przekazywać darowizny bezpośrednio dla obywateli Ukrainy, z pominięciem organizacji pożytku publicznego, jednostek samorządu terytorialnego, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą/z zakresu ratownictwa medycznego. Czy pomimo to będzie mógł zaliczyć wydatki na pomoc humanitarną do swoich kosztów podatkowych?

Wskazujemy, że spółki mogą rozważyć ujęcie wydatków na tak udzieloną pomoc humanitarną w ramach realizowanej przez siebie polityki CSR.

#8

Czy w związku z pomocą przekazaną obywatelom Ukrainy przedsiębiorca powinien wystawić formularz PIT 11?

Wskazujemy, że w niektórych przypadkach wystawienie formularza PIT-11 może być konieczne.


Zapraszamy do kontaktu:

Agata Dziwisz-Moshe

Agata Dziwisz-Moshe

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego

+48 668 886 370

a.dziwisz@kochanski.pl

Wojciech Śliż

Wojciech Śliż

Doradca podatkowy, Partner

+48 539 110 037

w.sliz@kochanski.pl