Zaznacz stronę

Zmiany w procedurze realizacji inwestycji strategicznych – przyspieszenie czy ograniczenie praw stron postępowania

20 lutego 2024 | Aktualności, Wiedza

Realizacja inwestycji strategicznych, w zakresie m.in. infrastruktury drogowej, kolejowej, wodnej czy paliwowo-energetycznej, przed wprowadzeniem tzw. pakietu nowelizacji Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podlegała wieloetapowej procedurze administracyjnej.

Przed wejściem w życie nowelizacji, ustawa przewidywała bowiem szereg obowiązków w zakresie m.in.

  • Przeprowadzenia pełnej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  • Zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniach związanych z realizacją inwestycji strategicznych
  • Zapewnienia zgodności inwestycji z aktami planistycznymi

W wyniku nowelizacji, dla inwestycji strategicznych ustawodawca:

  • Zastąpił procedurę oceny oddziaływania na środowisko procedurą uproszczoną
  • Wyłączył udział społeczeństwa w postępowaniach
  • Wyłączył obowiązek zapewnienia zgodności planowanej inwestycji z aktami planistycznymi (miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, planem ogólnym)

Uproszczenie i przyspieszenie czy ograniczenie praw stron postępowania

Kwalifikacja inwestycji jako strategicznej następuje w drodze  wydania rozporządzenia Rady Ministrów na podstawie uznaniowo przyjętych kryteriów, których podstawą powinny być, choć nie muszą, długookresowe założenia polityk sektorowych (np. założenia PEP2040 w odniesieniu do inwestycji energetycznych).

Pakiet nowelizacji wprowadza zmiany w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze, dodając pojęcie złoża strategicznego i przyznając ministrowi właściwemu ds. środowiska uprawnienie do wydania decyzji o uznaniu złoża kopaliny za strategiczne, co w konsekwencji ingeruje w prawa właścicieli nieruchomości. W przypadku bowiem wystąpienia złóż strategicznych, właściciel danej nieruchomości nie będzie mógł jej zabudować.

Inwestycje strategiczne a ochrona środowiska

Pozornie nowelizacja ustawy pozostawiła dotychczasowe zasady udziału organizacji ekologicznych na prawach strony w postępowaniach o wydanie decyzji w zakresie m.in.

  • Pozwolenia na budowę
  • Pozwolenia wodnoprawnego
  • Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji strategicznych

Jednakże, w związku z tym, że uprawnienie tych organizacji do wniesienia uwag, opinii czy złożenia odwołania zostało wyłączone, organ administracji udzielając pozwolenia na budowę – w zakresie dotyczącym kwestii środowiskowych – będzie jedynie potwierdzał zgodność wniosku (dotyczącego inwestycji strategicznych) z przepisami ustawy.

Czy nowe przepisy pozostają zgodne z prawem Unii Europejskiej i czy zostaną utrzymane w mocy

Należy spodziewać się, że organizacje ekologiczne złożą skargę do Komisji Europejskiej domagając się ustalenia, czy w ocenie KE nowe przepisy są zgodne z prawem Unii.

Źródło: BiznesAlert

Data: styczeń 2024

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Kamila Jachnik-Czarnecka 

 

Najnowsza Wiedza

Wakacje od ZUSu

7 czerwca Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że wkrótce sporą część przedsiębiorców obejmą korzystne zmiany w zakresie opłacania składek na ZUS.

EURO 2024- święto sportu oraz zabezpieczenia praw IP UEFA

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to nie tylko przykład znakomitej organizacji imprezy sportowej, lecz również przemyślanej i długofalowej ochrony praw własności intelektualnej organizatora. I to na wielu płaszczyznach.

Projekt ustawy o sygnalistach znów w Sejmie

23 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Podsumowujemy, co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jakie poprawki wprowadził Senat.

Zapraszamy do kontaktu: