Zaznacz stronę

„Warzywniak” dla przedsiębiorców

11 października 2023 | Aktualności, The Right Focus, Wiedza

29 września 2023 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów (tzw. warzywniak). Zmiany dotyczą 41 ustaw, w tym ustawy prawo bankowe, ustawy o ofercie publicznej, o obrocie instrumentami finansowymi, o obligacjach, o funduszach inwestycyjnych, o usługach płatniczych, o nadzorze nad rynkiem kapitałowym i nadzorze nad rynkiem finansowym. Przyglądamy się najważniejszym zmianom.

Prawo bankowe

Ustawa wprowadziła zmiany w zakresie oustsourcingu.

Outsourcerzy, którym bank bezpośrednio powierzył dane czynności mają możliwość dalszego ich powierzania (podoutsourcing), pod warunkiem uzyskania zgody banku na takie działania.

Możliwe jest outsourcowanie i podoutsourcowanie czynności polegających nie tylko na zawieraniu umów o karty, ale także o inne instrumenty płatnicze lub o świadczenie usług bankowości elektronicznej.

Rozszerzeniu uległ katalog obejmujący zakres przedstawianych KNF dokumentów i informacji związanych z outsourcingiem i podoutsourcingiem.

Zniesiono także konieczność uzyskiwania przez banki odrębnych zezwoleń na prowadzenie działalności maklerskiej. Rozszerzenie działalności banku na działalność maklerską będzie się odbywało poprzez zmianę statutu banku.

Zmieniony art. 141 prawa bankowego dopuścił możliwość nałożenia przez KNF kar pieniężnych także na byłych członków zarządu i rady nadzorczej, jeśli w trakcie pełnienia przez nich funkcji doszło do naruszeń wymienionych we wskazanym przepisie.

Ustawa o obligacjach

Ograniczona została możliwość oferowania obligacji korporacyjnych klientom detalicznym poza rynkiem regulowanym, ASO oraz platformami finansowania społecznościowego.

Minimalną wartością nominalną obligacji możliwej do zaoferowania będzie kwota co najmniej 40 tys. euro. Sprzedaż obligacji klientom detalicznym będzie się odbywać wyłącznie za pośrednictwem firm inwestycyjnych.

Ograniczenie wartości nominalnej nie ma zastosowania do obligacji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub ASO, co jest uzasadnione większą transparentnością emitentów na tych rynkach.

Ustawa wprowadziła tzw. obligacje transformacyjne, czyli takie, których cel emisji polega na sfinansowaniu nowej inwestycji sprzyjającej przyspieszeniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju.

Wartość nominalna jednej obligacji transformacyjnej będzie wynosić 1000 zł a termin wykupu nie może być krótszy niż 5 lat. Emisja obligacji będzie mogła nastąpić w trybie oferty publicznej. Łączna wartość emisji, liczona według ceny emisyjnej, nie może być mniejsza niż 20 000 000 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie.

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Nowelizacja wprowadziła liczne zmiany w możliwości wprowadzenia do obrotu ASI wśród klientów detalicznych. Po 29 września osoba fizyczna może być uznana za klienta profesjonalnego, jeżeli wartość jej wkładu do ASI będzie nie mniejsza niż równowartość w PLN kwoty 60 000 euro.

Nie dotyczy to spółek notowanych na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, jak w szczególności wskazuje wspólny komunikat KNF i MF z 1 września 2023 r.

Zakazane stało się zawieranie przez ASI umów pożyczek lub innych umów o podobnym charakterze z osobami fizycznymi, nieuznanymi za klientów profesjonalnych, jak również dokonywania na rzecz tych osób emisji obligacji lub innych papierów wartościowych niebędących prawami uczestnictwa ASI.

Ustawa o ofercie publicznej

Znowelizowany art. 68 ustawy rozszerzył uprawnienia KNF do uzyskiwania informacji i wyjaśnień, w tym raportów i dokumentów w ramach prowadzonego nadzoru nad emitentami. Obowiązkami będą mogli zostać obciążeni ci emitenci, których papiery wartościowe zostały już wycofane z obrotu oraz wszystkie podmioty inne niż nadzorowane, które były lub są stroną umowy, transakcji lub porozumienia z emitentem lub spółką ubiegającą się o dopuszczenie do obrotu.

Wprowadzono obowiązek składania przez akcjonariuszy notyfikacji o zmianie progu w ogólnej liczbie głosów, o której mowa w art. 69 ust. 1 ustawy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, umieszczonego na stronie internetowej KNF. Notyfikację będzie można przekazać za pośrednictwem e-maila wskazanego na stronie KNF, jeśli zaistnieje zdarzenie uniemożliwiające korzystanie ze wskazanego systemu.

Zmianie uległ art. 83a ustawy o ofercie, pozwalający na żądanie odkupu akcji spółki publicznej, której akcje zostały sankcyjne wykluczone z obrotu, akcjonariuszom posiadającym mniej niż 5 proc. głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA. Prawo odkupu akcji uzyskają akcjonariusze spółki publicznej notowanej w alternatywnym systemie obrotu.

Wskutek nowelizacji, powoływany przez WZA spółki publicznej na podstawie art. 84 ustawy, rewident do spraw szczególnych uzyskał uprawnienia do badania nie tylko spółki publicznej, ale także jej spółek-córek. Przedmiot badania trzeba będzie określić w treści uchwały.

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

UKNF uzyskała uprawnienia do przekazywania uczestnikowi rynku kapitałowego będącemu osobą fizyczną informacji stanowiących tajemnicę zawodową (z protokołów kontroli zawierających opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz ostatecznych decyzji administracyjnych) na potrzeby wszczętego lub planowanego postępowania cywilnego przeciwko instytucji finansowej.

Udostępnienie przez UKNF informacji może nastąpić po uzyskaniu zgody udzielonej przez sąd na wniosek osoby fizycznej żądającej takich informacji, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni swoje roszczenie, wykaże interes prawny w uzyskaniu takich informacji oraz gdy informacje te nie dotyczą osób trzecich niemających być stroną postępowania zainicjowanego takim pozwem.

Na mocy nowelizacji dodano również art. 47a, który umożliwia Komisji w drodze decyzji nałożenie na kontrolowanego kary pieniężnej w wysokości do 20 mln zł w przypadku uniemożliwiania lub utrudniania przez kontrolowanego rozpoczęcia lub prowadzenia kontroli.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Aneta Serowik

Najnowsza Wiedza

Projekt ustawy o sygnalistach znów w Sejmie

23 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Podsumowujemy, co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jakie poprawki wprowadził Senat.

Sztuczna inteligencja w Polsce 2024

Dla tych, którzy interesują się prawnymi aspektami sztucznej inteligencji i chcą dokładnie wiedzieć, co w najbliższym czasie czeka polski rynek technologiczny.

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.

Zapraszamy do kontaktu:

Aneta Serowik

Aneta Serowik

Adwokat / Partner / Prawo Korporacyjne

+48 728 432 412

a.serowik@kochanski.pl

Rafał Rapala

Rafał Rapala

Radca prawny, Partner, Prawo Korporacyjne, Konflikty Właścicielskie

+48 608 444 650

r.rapala@kochanski.pl