Zaznacz stronę

Zasoby Naturalne – Poszukiwanie, Wydobycie i Przesył Gazu Łupkowego i Ziemnego, Węgla oraz Ropy Naftowej

Czynnikami determinującymi rozwój tego sektora gospodarki są niewątpliwie konieczność rozbudowy krajowego i transgranicznego systemu przesyłowego gazu, poszukiwania alternatywnych źródeł zaopatrzenia, w tym poprzez eksploatację nowych krajowych i zagranicznych złóż węglowodorów oraz konieczność wdrożenia nowych technologii, które będą mogły zastąpić pozyskiwanie energii z paliw kopalnych.Nasza praktyka Zasobów Naturalnych zajmuje się obsługą całego procesu związanego z wydobyciem surowców – od poszukiwania, włącznie z inwestycjami, nabyciem i finansowaniem, do budowy i eksploatacji kopalń oraz ich zamknięcia i rekultywacji.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Doradztwo w zakresie postępowań koncesyjnych oraz o ustanowienie użytkowania górniczego
  • Zagadnienia nieruchomościowe, w tym doradztwo w zakresie uwarunkowań prawnych lokalizacji inwestycji
  • Aspekty ograniczenia prawa własności i użytkowania wieczystego gruntów na podstawie przepisów prawa geologicznego
  • Postępowania wywłaszczeniowe
  • Negocjowanie i sporządzanie umów o roboty budowlane, o dostawę technologii, serwisowych
  • Negocjowanie i sporządzanie umów przyłączenia do sieci ciepłowniczych, elektroenergetycznych, gazowych
  • Aspekty ochrony środowiska, ochrony przyrody, w tym w zakresie gospodarki odpadami i emisyjnej
  • Postępowaniach przed organami administracji, w tym przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz sądami wszystkich instancji