Zaznacz stronę

Prawo energetyczne – nowe terminy w czasach COVID-19

W związku z panującym stanem epidemii tarcza 2.0* wydłużyła terminy obowiązujące podmioty działające w sektorze energetycznym. Nowe daty zostały przedstawione poniżej.

Nowy termin

Przedłużona została ważność decyzji o udzieleniu koncesji, które wygasają w czasie trwania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pod warunkiem złożenia przez przedsiębiorstwo energetyczne wniosku o przedłużenie okresu obowiązywania koncesji, nie później niż 30 dni przed upływem okresu jej obowiązywania.

do 31 grudnia 2020 r.

Przedłużony został okres, na który Prezes URE wyznaczył, w drodze decyzji, operatora systemu dystrybucyjnego oraz operatora systemu skraplania gazu ziemnego (w przypadku gdy okres ten upływa przed dniem 31 grudnia 2020 r.).

do 31 grudnia 2020 r.

Przedłużony został okres ważności świadectw potwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, ciepłowniczych, gazowych (których ważność wygasa w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020).

do 31 grudnia 2020 r.

Wydłużony został okres na jaki powoływane są komisje kwalifikacyjne wydające świadectwa potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, ciepłowniczych, gazowych, których okres powołania upływa w terminie od
1 marca 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. (normalnie okres ten trwa 5 lat).

do 31 grudnia 2020 r.

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2n (Dz. U. 2020 poz. 695)

Terminy w zakresie obowiązków sprawozdawczych
OBOWIĄZEK

NOWY TERMIN

STARY TERMIN

Termin na przekazanie przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą oraz podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego, Prezesowi URE informacji o realizacji umów dotyczących zakupu gazu ziemnego z zagranicy za ostatni kwartał, w tym o cenach i ilościach zakupionego gazu ziemnego. Przekazanie informacji za pierwszy kwartał 2020 r. musi nastąpić w terminie:

30 dni od dnia zakończenia drugiego kwartału 2020 r.

w terminie 30 dni od dnia zakończenia danego kwartału

Termin na przedłożenie w 2020 r. przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii, sprawozdania z realizacji planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię, dla obszaru swojego działania.

do 30 kwietnia 2021 r.

do 30 kwietnia 2020 r.

Termin na przedłożenie w 2020 r. przez operatora systemu przesyłowego gazowego, operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, operatora systemu dystrybucyjnego gazowego i operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, Prezesowi URE projektów planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną oraz ich aktualizacji.

do 31 marca 2021 r.

do 31 marca 2020 r.

Terminy realizacji w 2020 r. obowiązków, o których mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, zostały wydłużone w następujący sposób:
Termin na przedłożenie Prezesowi URE informacji o wielkości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.

do 30 czerwca 2020 r.

do 15 maja (każdego roku)

Termin na przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw energii i Prezesowi URE informacji o rzeczywistej wielkości utrzymywanych zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz miejscu ich magazynowania (informacja o rzeczywistej wielkości utrzymywanych zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz miejscu ich magazynowania dotyczy stanu na dzień 1 października 2020 r. ).

do 31 grudnia 2020 r.

do 20 września (każdego roku)

Termin na przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw energii i Prezesowi URE informacji o działaniach podjętych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia poprzedniego roku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub przywozu gazu ziemnego oraz realizacji obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.

do 31 grudnia 2020 r.

do 15 maja (każdego roku)

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Milena Kazanowska – Kędzierska
Radca prawny, Starszy Prawnik
T: +48 539 908 918
E:  m.kazanowska@kochanski.pl