Zaznacz stronę

Nadchodzą istotne zmiany w europejskich regulacjach AML/CFT

6 kwietnia 2022 | Aktualności, Wiedza

Nie tak dawno, bo dopiero w ubiegłym roku, wprowadzono w Polsce niektóre rozwiązania w ramach implementacji tzw. piątej dyrektywy AML i wciąż z tymi rozwiązaniami się oswajamy. Tymczasem w przygotowaniu jest kolejny unijny pakiet przepisów, który już niedługo ma wprowadzić fundamentalne zmiany do ram regulacyjnych europejskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Powodem, dla którego już w trakcie implementacji czwartej i piątej dyrektywy AML podjęto prace nad całkowicie nowym unijnym zbiorem przepisów AML/CFT, są słabości obecnego systemu, które zostały obnażone przez szereg międzynarodowych skandali związanych z wykorzystaniem europejskich instytucji finansowych w procederze prania pieniędzy. Niedoskonałości obecnych europejskich ram regulacyjnych w zakresie AML/CFT podsumowano następująco:

  • nieskuteczne i niewystarczające wdrożenie istniejących zasad AML/CFT w poszczególnych krajach członkowskich, będące przede wszystkim skutkiem licznych niejasności w obecnych przepisach, prowadzących do istotnych rozbieżności w ich transpozycji do krajowych systemów prawnych oraz w ich stosowaniu;
  • szybko rozwijające się innowacje technologiczne na rynku usług finansowych (np. rozwój kryptoaktywów), za którymi nie nadążają regulacje AML;
  • niewystarczająca intensywność i skuteczność nadzoru przez krajowe organy w poszczególnych państwach członkowskich nad przestrzeganiem przepisów AML przez instytucje obowiązane; oraz
  • niski poziom wykrywalności transakcji podejrzanych raportowanych do jednostek analityki finansowej.

Zaproponowaną przez Komisję Europejską latem ubiegłego roku odpowiedzią na powyższe wyzwania jest pakiet projektów nowych europejskich regulacji AML/CFT, na który składa się:

  • rozporządzenia ustanawiające unijny organ ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w formie zdecentralizowanej agencji regulacyjnej UE (Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu – AMLA, od ang. Authority for Anti-Money Laundering);
  • nowe rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zawierające bezpośrednio stosowane przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym zmieniony unijny wykaz podmiotów podlegających przepisom dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tj. podmiotów obowiązanych);
  • dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która zastąpi obecnie obowiązującą dyrektywę AMLD i zawierać będzie przepisy, które z uwagi na ich charakter, wymagać będą transpozycji na szczeblu krajowym, np. przepisy dotyczące krajowych organów nadzoru i jednostek analityki finansowej w państwach członkowskich; oraz
  • szereg zmian do rozporządzenia z 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (rozporządzenie 2015/847) mających na celu objęcie nim również dostawców usług z zakresu kryptoaktywów.

Z punktu widzenia codziennego funkcjonowania instytucji obowiązanych, kluczowe znaczenie będzie miało nowe rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zawierać ono będzie wiele przepisów analogicznych do tych, które znamy z obecnie obowiązującej dyrektywy AML, jednak w dwóch aspektach nastąpi fundamentalna zmiana w stosunku do obecnej sytuacji.

Po pierwsze, przepisy nowego rozporządzenia będą bardziej precyzyjne tam, gdzie w przepisach dyrektywy AML najbardziej brakowało precyzji. Po drugie, nowe przepisy będą stosowane w krajach Unii Europejskiej bezpośrednio, bez potrzeby ich implementacji tak jak w przypadku dyrektywy. Jasność i spójność ich interpretacji będzie także wspierać AMLA, w tym poprzez wydawanie w niektórych obszarach regulacyjnych standardów technicznych, a także w ramach wykonywania zadań analityczno-koordynacyjnych w zakresie AML na poziomie europejskim.

Na większą jasność i szczegółowość regulacji, a także jednolitość jej stosowania na całym obszarze Unii Europejskiej, możemy liczyć w szczególności w zakresie takich zagadnień jak katalog środków bezpieczeństwa finansowego czy zasady identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.

Choć na wejście w życie nowych regulacji przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, warto już dziś zapoznać się z ich projektami, aby lepiej przygotować się do zmian.

Źródło: Raport „Odporny bank: anti-money laundering & anti-fraud”, wydany przez Związek Banków Polskich

Data: 30 marca 2022 r.

Najnowsza Wiedza

Projekt ustawy o sygnalistach znów w Sejmie

23 maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Podsumowujemy, co zmieniło się w stosunku do poprzednich wersji, na co warto zwrócić szczególną uwagę i jakie poprawki wprowadził Senat.

Sztuczna inteligencja w Polsce 2024

Dla tych, którzy interesują się prawnymi aspektami sztucznej inteligencji i chcą dokładnie wiedzieć, co w najbliższym czasie czeka polski rynek technologiczny.

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członka zarządu jest zagadnieniem skomplikowanym i wieloaspektowym. Warto więc przyjrzeć się bliżej tym kwestiom, zwłaszcza w świetle ostatnich zmian.

SME Fund – Tomasz Szambelan akredytowanym wykonawcą usługi IP Scan

Tomasz Szambelan został wpisany na listę akredytowanych wykonawców IP Scan prowadzoną przez Urząd Patentowy RP. Usługa IP Scan jest częścią programu dotacji na zgłaszanie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków z europejskiego funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw SME Fund.