Zaznacz stronę

Tarcza antykryzysowa a instytucje pożyczkowe

Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa Antykryzysowa”) – Dz. U. 2020 poz. 374 i Dz. U. 2020 poz. 567 i Dz.U. z 2020 poz. 568;
  • ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa Zmieniająca”) – Dz.U. z 2020 poz. 568.

[Ustawa Antykryzysowa oraz Ustawa Zmieniająca -> „Tarcza Antykryzysowa”]

Nowouchwalane przepisy Tarczy Antykryzysowej istotnie wpływają na cały sektor usług finansowych, w tym także na działalność instytucji oferujących konsumentom pożyczki i kredyty. Poniżej przedstawiamy kluczowe, w naszej opinii, zmiany wprowadzone na mocy Tarczy Antykryzysowej, które mają bezpośredni wpływ na działalność instytucji pożyczkowych.

 

 

Nowe limity maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego

Na mocy przepisów Tarczy Antykryzysowej została znacząco zmniejszona maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, którego reżimowi podlegają również pożyczki.

Wprowadzając zmianę w maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego ustawodawca zdecydował się na:

1.wyodrębnienie dwóch kategorii zobowiązań według kryterium okresu spłaty:

a)zobowiązania o okresie spłaty krótszym niż 30 dni,

b)zobowiązania o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni;

2.określenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego (dalej jako: „MPKK”) dla każdej kategorii odrębnie i wprowadzenie nowych wzorów, zgodnie z którymi należy obliczać MPKK.

Ad a)

Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu dla zobowiązania o okresie spłaty krótszym niż 30 dni powinna być wyliczona według następującego wzoru:

MPKK ≤ K x 5%.

MPKK – maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu

K – całkowita kwota kredytu.

W przypadku zobowiązań o okresie spłaty krótszym niż 30 dni, maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu nie będą mogły być wyższe niż 5% całkowitej kwoty kredytu.

Ad b)

Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu dla zobowiązania o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni powinna być wyliczona według następującego wzoru:

MPKK ≤ (K × 15%) + (K × n/R × 6%)

MPKK – maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu

K – całkowita kwota kredytu

n – okres spłaty wyrażony w dniach

R – liczba dni w roku.

W przypadku zobowiązań o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu będą sumą 15% całkowitej kwoty kredytu i 6% tej kwoty za każdy rok trwania umowy.

Niezależnie od długości trwania zobowiązania, zgodnie z najnowszymi zmianami, maksymalny łączny poziom pozaodsetkowych kosztów kredytu nie może przekroczyć 45% całkowitej kwoty kredytu.

Co istotne – zmiany dot. maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu mają charakter tymczasowy – obowiązują  wyłącznie przez 365 dni licząc od dnia 8 marca 2020 roku. Po upływie ww. terminu, za pozostały okres obowiązywania umowy, kredytodawca / pożyczkodawca będzie mógł pobierać pozaodsetkowe koszty kredytu wysokości dotychczas określonej przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 poz. 1083).

Dodatkowo należy zaznaczyć, że w przypadku udzielenia jednemu konsumentowi, który nie dokonał pełnej spłaty kredytu, kolejnych kredytów w okresie 120 dni od dnia wypłaty pierwszego z kredytów, całkowitą kwotę kredytu stanowi kwota pierwszego z kredytów, a pozaodsetkowe koszty kredytu obejmują sumę pozaodsetkowych kosztów wszystkich kredytów udzielonych w tym okresie.

 

 

UWAGA:

Naruszenie nowych przepisów dotyczących maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego  może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 poz. 369).

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dr Agnieszka Serzysko
Radca prawny, Partner, Szef Sektora Usług Finansowych
T: +48 608 317 176
E:  a.serzysko@kochanski.pl