Zaznacz stronę

Tarcza Antykryzysowa 2.0 – zmiany w zakresie sektora usług finansowych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („Tarcza Antykryzysowa 2.0”) uzupełnia rozwiązania wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568) tzw. („Tarcza Antykryzysowa 1.0”).

Poniżej przedstawiamy najważniejsze, zdaniem K&P, zmiany wprowadzane w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 dotyczące przede wszystkim podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

 

Wsparcie udzielane przez agencję rozwoju przemysłu

 

Art. 4, 5 oraz 6 Tarczy Antykryzysowej 2.0  określają cel, formę i podmioty, które mogą skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. („Agencja”) oraz jej spółkę zależną – ARP S.A.

Wsparcie może być przyznawane w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych. Wsparcie może być również udzielone w formie innych zwrotnych finansowych instrumentów dłużnych, o ile strony umowy tak postanowią.

Wsparcie przysługuje przedsiębiorcom, którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

Celem oferowanego wsparcia jest przeciwdziałanie skutkom gospodarczym COVID-19 poprzez zapewnienie beneficjentom płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii („Okres Epidemii”) oraz przez okres 12 miesięcy po odwołaniu tego stanu (Okres Epidemii wraz z 12 miesiącami po odwołaniu tego stanu zwane dalej „Okresem”).

Art. 7 Tarczy Antykryzysowej 2.0  stanowi, że cel na jaki mogą być przeznaczone środki, określa umowa zawarta pomiędzy Agencją a beneficjentem.

Ważne! Wsparcie to nie może zostać przeznaczone na regulowanie zobowiązań beneficjenta wobec podmiotów dominujących i zależnych, wspólników, akcjonariuszy, członków rodziny oraz bliskich beneficjentów.

Ustawa liberalizuje też postanowienia dotyczące formy czynności prawnej w przypadku udzielania wsparcia przez Agencję. W sytuacji, gdy dla czynności została zastrzeżona forma pisemna, wsparcie finansowe w Okresie może być udzielane przez Agencję na podstawie umowy zawieranej z beneficjentem w formie dokumentowej (art. 11 Tarczy Antykryzysowej 2.0).

 

Wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz środków komunikacji elektronicznej

Tarcza Antykryzysowa 2.0 wprowadza też alternatywne sposoby udziału w posiedzeniach, zgromadzeniach oraz możliwości podejmowania uchwał m.in. w bankach spółdzielczych, czy funduszach inwestycyjnych.

1.Art. 30 Tarczy Antykryzysowej 2.0 wprowadza poniższe zmiany ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. 2020 poz. 449, ze zm.)

Została wprowadzona możliwość dokonywania następujących czynności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość:

 • uczestniczenie w posiedzeniu zarządu oraz rady nadzorczej banku spółdzielczego oraz jednostki zarządzającej systemem ochrony („Bank Spółdzielczy”),
 • podejmowanie uchwał przez Bank Spółdzielczy lub w trybie pisemnym,
 • udział przez członków Banku Spółdzielczego w walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu przedstawicieli albo grup członkowskich,
 • zwołanie posiedzenia walnego zgromadzenia, zgromadzenia przedstawicieli albo grup członkowskich Banków Spółdzielczych,
 • podejmowanie uchwał walnego zgromadzenia, zarządu, rady nadzorczej, zebrań grup członkowskich Banków Spółdzielczych (przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym).

Powyższe przepisy mają zastosowanie w Okresie Epidemii, stanu wyjątkowego albo stanu klęski żywiołowej oraz w okresie do 90 dni następujących po ich odwołaniu, bez względu na odmienne postanowienia statutu i regulaminów.

2.Art. 34 Tarczy Antykryzysowej 2.0 zmienia ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2020 poz. 95, ze zm.)

Udział w zgromadzeniu uczestników na mocy wprowadzonych zmian może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut funduszu stanowi inaczej. O możliwości udziału w takiej formie w zgromadzeniu uczestników postanawia zwołujący to zgromadzenie.

Udział w zgromadzeniu uczestników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej może podlegać jedynie takim wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji uczestników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Podobnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej może odbywać się udział w:

 • posiedzeniu inwestorów,
 • posiedzeniu rady inwestorów,
 • zgromadzeniu inwestorów.

3.Art. 39 Tarczy Antykryzysowej 2.0 zmienia ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 2020 poz. 180, ze zm.)

Ustawa wprowadza możliwość wydawania przez KNF decyzji administracyjnych i postanowień wydawanych w drodze uchwał w formie dokumentu elektronicznego. Stronie lub stronom doręcza się, w sposób określony dla dokumentów w formie pisemnej, odpis decyzji lub postanowienia, bez podpisu i z adnotacją o opatrzeniu decyzji lub postanowienia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wraz z danymi osoby podpisującej, w aktach postępowania zamieszczając odpowiednią adnotację.

4.Art. 55 Tarczy Antykryzysowej 2.0 Zmiany w ustawie dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makro ostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. 2019 poz. 483, ze zm.)

Wprowadza się, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwość udziału w posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej oraz umożliwia się Komitetowi realizację swoich zadań za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zmiany w ustawie o obligacjach

Art. 52 Tarczy Antykryzysowej 2.0 zmienia ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2018 poz. 483, ze zm.) poprzez wprowadzenie możliwości uczestniczenia w zgromadzeniu obligatariuszy i wykonywania  głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że warunki emisji nie dopuszczają takiej możliwości.

Dodatkowo w Tarczy Antykryzysowej 1.0 dodaje się art. 15zzha, na mocy którego minister właściwy do spraw instytucji finansowych w przypadku ogłoszenia Okresu Epidemii, może w drodze rozporządzenia przedłużyć termin następujący po dniu bilansowym roku obrotowego, za który emitent zobowiązany jest udostępnić w propozycji nabycia obligacji sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania.

Zmiany w „tarczy antykryzysowej”

1.Art. 73 Tarczy Antykryzysowej 2.0 wprowadza serię zmian w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz.374, 567 i 568) („Specustawa”):

Zmiana art. 15x – możliwość zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników oraz polecenia świadczenia pracy
w
godzinach nadliczbowych.

W zakresie niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, pracodawca zatrudniający pracowników w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na świadczeniu czynności bankowych w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2019 poz. 2357, ze zm.) („Prawo Bankowe”) ma możliwość zmiany systemu lub rozkładu pracy pracowników, polecenia pracownikom świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych, zobowiązania pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę oraz polecenia pracownikowi realizowania prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Dodano Art 15zzf:

Podmiot, któremu udzielono pożyczki ze środków Funduszu Pracy – na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy lub poszukującego pracy absolwenta – albo pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, z powodu COVID-19 może złożyć wniosek do pośrednika finansowego, z którym zawarł umowę pożyczki, o zmianę następujących warunków tej umowy:

 • zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty udzielonej pożyczki,
 • wydłużenie karencji o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy okres, w przypadku gdy pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo-odsetkowych,
 • wydłużenie okresu spłaty o dodatkowy, nie dłuższy niż 12 miesięcy okres, lub
 • obniżenie oprocentowania spłaty pożyczki do 0% w skali roku, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Decyzja o zmianie warunków umowy pożyczki może zostać podjęta przez pośrednika finansowego w przypadku, gdy według jego oceny pożyczkobiorca uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała dla pożyczkobiorcy negatywne konsekwencje ekonomiczne lub powoduje ryzyko wystąpienia takich konsekwencji w przyszłości.

Zmiana warunków umowy pożyczki może spowodować wydłużenie okresu karencji lub spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej o których mowa w ust. 61h ust. 3 lub 61i ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2019 poz. 1482, ze zm.).

Zmiana art. 31f – Rozszerza katalog podmiotów uprawnionych do zmiany warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego na podstawie ustawy Prawo Bankowe

Na podstawie Tarczy Antykryzysowej 2.0 taką możliwość będą mieli wszyscy przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019 poz. 1292, ze zm.), organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. 2003 nr 96, poz. 873, ze zm.), przy założeniu, że:

 • kredyt został udzielony przez dniem 8 marca 2020 r. oraz
 • zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej, niż w dniu 30 września 2019 r.

Przez ocenę sytuacji finansowej i gospodarczej należy rozumieć również ocenę zdolności kredytowej kredytobiorcy.

2.Art. 75 Tarczy Antykryzysowej 2.0 wprowadza zmiany w ustawie dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. 2020 poz. 568, ze zm.)

Doprecyzowuje kwestie związane z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 („Fundusz”), w tym sposób przekazywania środków oraz zasady dysponowania środkami pochodzącymi z Funduszu.

Fundusz ten tworzony jest w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zasady dokonywania wypłat ze środków Funduszu ustalane są na podstawie umowy zawartej przez Prezesa Rady Ministrów z BGK, a same wypłaty będą realizowane na podstawie dyspozycji wypłaty składanej do BGK przez Prezesa Rady Ministrów lub podmiot przez niego upoważniony.

Środki Funduszu pochodzą m.in. z:

 • wpłat środków pieniężnych jednostek sektora finansów publicznych,
 • wpłat z budżetu państwa, w tym środków europejskich, oraz
 • wyemitowanych na rzecz Funduszu obligacji.

Finansowanie lub dofinansowanie ze środków Funduszu może być udzielone jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza tego sektora.

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dr Agnieszka Serzysko
Radca prawny, Partner, Szef Sektora Usług Finansowych
T: +48 608 317 176
E:  a.serzysko@kochanski.pl