Zaznacz stronę

Szczególne zasady lokalizacji inwestycji telekomunikacyjnych

W kontekście dyskusji o konieczności przyspieszenia inwestycji w nowoczesną infrastrukturę telekomunikacyjną, warto przypomnieć szczególne zasady lokalizowania inwestycji telekomunikacyjnych, wynikające z ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług  i sieci telekomunikacyjnych („ustawa”), w tym również ze zmian do tej ustawy wprowadzonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług  i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1815).

 

Plan miejscowy nie uniemożliwi inwestycji

 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Warunkiem jest, aby inwestycja taka była zgodna z przepisami odrębnymi. Z dniem 25 października 2019 roku do art. 46 ustawy wprowadzono ponadto ust. 1a, który wskazuje wprost, że jeśli w planie miejscowym istnieją ustalenia w zakresie zakazów lub rozwiązań, które mogłyby uniemożliwić lokalizację ww. inwestycji, to takich ustaleń planu się nie stosuje, jeżeli inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

 

Warunek braku sprzeczności z określonym w planie przeznaczeniem terenu. Brak sprzeczności między przeznaczeniem na cele rolnicze, leśne, usługowe lub produkcyjne z lokalizacją inwestycji z zakresu łączności publicznej

 

Brak umieszczenia inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w miejscowym planie nie stanowi przeszkody do jej lokalizacji. Lokalizacja jest możliwa, jeżeli nie jest to sprzeczne z przeznaczeniem terenu określonym w planie, ani nie narusza ustanowionych w nim zakazów lub ograniczeń (art. 46 ust. 2 ustawy). Ustawodawca wskazuje również wprost, że przeznaczenie terenu na cele zabudowy wielorodzinnej, rolnicze, leśne, usługowe lub produkcyjne nie jest sprzeczne z lokalizacją ww. inwestycji, a w przypadku lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu – również dotyczy to przeznaczenia na cele zabudowy jednorodzinnej.

 

Brak planu – decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Jeżeli dla danego terenu nie został uchwalony plan miejscowy, dla inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej innej niż infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu należy uzyskać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego („ULICP”)na warunkach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 46 ust. 3 ustawy j.w.).

 

Brak konieczności uzyskania decyzji ULICP w przypadku budowy infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu oraz wykonywania innych robót budowlanych dotyczących takiej infrastruktury

Zgodnie z art. 47 ustawy, nie wymaga wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu oraz wykonywanie innych robót budowlanych dotyczących takiej infrastruktury. Infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu to kanalizacja kablowa, linia kablowa podziemna i nadziemna, instalacja radiokomunikacyjna wraz z konstrukcją wsporczą do wysokości 5m, szafy i słupki telekomunikacyjne raz inne urządzenia i obiekty, a także związany z nimi osprzęt i urządzenia zasilające, jeżeli nie są zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 (art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy).

 

Prawo do zaskarżania uchwał w sprawie planów miejscowych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego i Prezesa UKE

 

Art. 48 ustawy przyznaje przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, a także Prezesowi UKE prawo do zaskarżania uchwał w sprawie uchwalenia planu miejscowego. Jednocześnie, przepis ten stanowi, że prawo to służy w zakresie telekomunikacji, a w orzecznictwie przyjmuje się, że legitymacja przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do złożenia skargi ma ograniczony charakter, i dotyczy wyłącznie tych zapisów planu miejscowego, które odnoszą się wprost do lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji (por. m.in. wyrok NSA z 31 maja 2019 r., sygn. akt: II OSK 1814/17).

 

Powyższe reguły upraszczają lokalizację inwestycji telekomunikacyjnych, i szybszą realizację inwestycji w tym zakresie.

 

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Anna Jargut
Radca prawny, Counsel
T: +48 604 468 404
E:  a.jargut@kochanski.pl