Zaznacz stronę

Rządowa polityka nowej szansy – szerokie wsparcie przedsiębiorców

Konieczność wieloelementowego wsparcia przedsiębiorców w obliczu obecnej sytuacji ekonomicznej wynikającej z pandemii COVID-19 jest faktem. W ramach pakietu ustaw pomocowych zaprezentowanych przez Rząd 24 marca 2020 roku przedstawiono m.in. projekt Ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, zwany także Polityką Nowej Szansy. Na ten program wsparcia z budżetu Państwa ma zostać przeznaczona sumarycznie w okresie 10 lat kwota 1,2 mld zł.

Zespół prawników Kochański & Partners na bieżąco monitoruje prace legislacyjne w zakresie Polityki Nowej Szansy, tak by móc zapewnić naszym Klientom natychmiastowe wsparcie w pozyskiwaniu środków publicznych w ramach opisanego programu. Poniżej przedstawiamy podstawowe założenia programu.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Ustawa określa warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. Pomoc realizowana będzie w ramach trzech narzędzi:

  • pomocy na ratowanie,
  • tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego,
  • pomocy na restrukturyzację.

Pomoc adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców i może być udzielana, jeżeli zapobiega i prowadzi do ograniczenia trudności społecznych lub przezwyciężenia niedoskonałości rynku, w przypadku gdy bez jej udzielenia cel ten nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie.

Wsparcie na podstawie wskazanej Ustawy może być udzielane także przedsiębiorcom należącym do grupy kapitałowej, ale tylko jeżeli ich trudna sytuacja ekonomiczna:

  • ma charakter wewnętrzny i nie jest wynikiem nieuzasadnionego podziału kosztów w ramach grupy kapitałowej;
  • jest zbyt poważna, aby mogła zostać rozwiązana przez przedsiębiorcę znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Pomoc jest udzielana ze środków budżetu państwa na pisemny wniosek o udzielenie pomocy.

Technicznie realizowanie pomocy powierzone zostanie najprawdopodobniej Agencji Rozwoju Przemysłu.

POMOC NA RATOWANIE

Pomoc na ratowanie może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w celu umożliwienia mu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres niezbędny do:

1.opracowania planu restrukturyzacji,

2.likwidacji działalności gospodarczej – oraz przeprowadzenia koniecznych w tym zakresie analiz.

Pomoc na ratowanie jest udzielana w formie niskooprocentowanej pożyczki na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Udzielenie pożyczki uzależnione jest m.in. od ustanowienia na rzecz Ministra właściwego do spraw gospodarki zabezpieczenia spłaty wnioskowanej kwoty, którego wysokość jest uzależniona od rodzaju, stopnia płynności oraz sytuacji finansowo-ekonomicznej oferującego zabezpieczenie przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej i powinna mieć wartość nie mniejszą, niż 50% kwoty planowanej pomocy publicznej.

W szczególności akceptowanymi zabezpieczeniami mogą być:

1.hipoteka;

2.zastaw cywilny lub rejestrowy;

3.cesja wierzytelności;

4.oświadczenie o poddaniu się egzekucji wprost spełniające warunki określone w art. 777 § 1 pkt 4–6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.);

5.weksel własny in blanco.

Co istotne, pomoc na ratowanie nie może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z nabyciem aktywów lub wydatków poniesionych na rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, chyba że są one niezbędne do utrzymania działalności operacyjnej tego przedsiębiorcy w okresie, na który pomoc została udzielona.

Ocena formalna i merytoryczna wniosku o pomoc na ratowanie i załączników do tego wniosku powinna nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego złożenia (w szczególnie skomplikowanych sprawach termin te może zostać przedłużony do 45 dni).

TYMCZASOWE WSPARCIE RESTRUKTURYZACYJNE

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być udzielone:

  • mikro, małemu lub średniemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w celu umożliwienia temu przedsiębiorcy prowadzenia działalności gospodarczej przez czas niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych mających na celu przywrócenie długookresowej zdolności do konkurowania na rynku;
  • mikro, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, jednak z powodu zaistnienia wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności wymaga pilnego wsparcia płynności finansowej.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne udzielane jest w formie niskooprocentowanej pożyczki. Warunki zabezpieczenia Tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego są analogicznie, jak w wypadku Pomocy na ratowanie.

Co istotne, do wniosku o pomoc na tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne dołącza się m.in. uproszczony plan restrukturyzacji, a udzielenie wsparcia uwarunkowane jest wdrożeniem tegoż planu.

Wysokość tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego jest ograniczona do kwoty niezbędnej do kontynuowania działalności mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy w okresie, na który to wsparcie zostało udzielone, jednak nie dłuższym niż 18 miesięcy.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne nie może zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z nabyciem aktywów lub wydatków poniesionych na rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, chyba że są one niezbędne do utrzymania działalności operacyjnej tego przedsiębiorcy w okresie, na który pomoc została udzielona.

POMOC NA RESTRUKTURYZACJĘ

Pomoc na restrukturyzację może być udzielana przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w celu realizacji planu restrukturyzacji, który umożliwi przywrócenie temu przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

Pomoc na restrukturyzację może być udzielona jeżeli:

1.zapobiega trudnościom społecznym lub prowadzi do przezwyciężenia niedoskonałości rynku,;

2.bez tej pomocy przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej zostałby zrestrukturyzowany, sprzedany lub zlikwidowany w taki sposób, że cel, o którym mowa
w pkt 1 powyżej, nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie;

3.zostanie przedstawiony wiarygodny scenariusz alternatywny obejmujący działania nie będące pomocą na restrukturyzację, stanowiące element planu restrukturyzacji, z którego wynika, że bez niej cel, o którym mowa w pkt 1, nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie.

Pomoc na restrukturyzację może stanowić  jedynie uzupełnienie wkładu własnego przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, będącego wkładem w finansowanie kosztów restrukturyzacji, obejmującego środki:

1.własne przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, z wyłączeniem amortyzacji i planowanych zysków, lub

2.pochodzące od akcjonariuszy lub udziałowców przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub innych przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, co ten przedsiębiorca, lub

3.pochodzące od wierzycieli przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, lub

4.inne, uzyskane na warunkach rynkowych.

Wkład własny przedsiębiorcy powinien co do zasady stanowić co najmniej 50% jego udziału w kosztach restrukturyzacji (przy czym w pewnych warunkach może on zostać zredukowany).

Pomoc na restrukturyzację może być udzielana w formie:

1.pożyczki;

2.objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub akcji;

3.objęcia obligacji;

4.zmiany terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację;

5.konwersji pożyczki udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne na udziały lub akcje przedsiębiorcy.

Co bardzo istotne, pomoc na restrukturyzację może być także udzielona w formie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej poprzez:

1.odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;

2.odroczenie terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;

3.umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub w części;

4.umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub części – pod warunkiem przeznaczenia równowartości udzielonej pomocy na realizację planu restrukturyzacji.

Pomoc na restrukturyzację nie może służyć finansowaniu nowych inwestycji, chyba że nowa inwestycja jest niezbędna do odzyskania przez przedsiębiorcę długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

Co istotne, do wniosku o pomoc na restrukturyzacje dołącza się m.in. plan restrukturyzacji (w tym wypadku już niemający charakteru uproszczonego), a udzielenie wsparcia uwarunkowane jest wdrożeniem tegoż planu

Pomoc na restrukturyzację nie może być udzielona, jeżeli środki restrukturyzacyjne określone w planie restrukturyzacji:

1.ograniczają się wyłącznie do restrukturyzacji zobowiązań;

2.przewidują nowe inwestycje, z wyjątkiem inwestycji niezbędnych do przywrócenia przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

Do Państwa dyspozycji, poza Praktyką Prawa Gospodarczego, pozostają również wszystkie praktyki Kochański & Partners w szczególności te świadczące pomoc prawną w obszarach, na które wpływ ma stan epidemii, tj. w zakresie prawa pracy, prawa restrukturyzacyjnego, prawa bankowego. Nasza kancelaria aktualnie działa w trybie 24/7.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Bartosz Kosek
Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Gospodarczego
T: +48 881 048 481
E:  b.kosek@kochanski.pl

Karolina Jasiulewicz LL.B.
Prawnik
T: +48 883 323 454
E:  k.jasiulewicz@kochanski.pl