Zaznacz stronę

Rynki kapitałowe w obliczu epidemii

W obliczu rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 27 marca 2020 roku dokonał aktualizacji kolejnego z serii Pakietów Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju stanowiących proponowany zestaw działań wspomagających funkcjonowanie sektorów nadzorowanych, w obszarze rynku kapitałowego („PIN dla rynku kapitałowego”). Warto nadmienić, że katalog ten stanowi swoistą inicjatywę ustawodawczą i już teraz niektóre jego założenia znajdują odzwierciedlenie w procedowanych przez polski parlament  specustawach.

Poniżej przedstawimy kluczowe propozycje wraz z naszymi zwięzłymi komentarzami do wybranych propozycji:

 

 

Zapewnienie utrzymania płynności na rynku

Cel wskazany w PIN dla rynku kapitałowego:

„UKNF w sposób indywidualny podejdzie do kwestii przekroczeń limitów inwestycyjnych obowiązujących fundusze inwestycyjne, dostosowując działania nadzorcze do aktualnej sytuacji rynkowej.(…)”.

Komentarz K&P:

Spodziewamy się propozycji zmian, w tym w ustawie o funduszach inwestycyjnych łagodzących czasowo rygory związane, między innymi, z ograniczeniami inwestycyjnymi dotyczącymi maksymalnego zaangażowania funduszu inwestycyjnego w poszczególne kategorie aktywów, papiery wartościowe czy dywersyfikację lokat jak również czasową zmianę stanowiska UKNF wyrażoną w Komunikacie w sprawie ograniczeń inwestycyjnych obwiązujących fundusze inwestycyjne z dnia 29 listopada 2017 roku.

 

 

Umożliwienie wywiązania się z obowiązków regulacyjnych przez przesunięcie terminów sprawozdawczych

Cel wskazany w PIN dla rynku kapitałowego:

wydłużenie (…) terminów sporządzania, zatwierdzenia i publikacji rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów podlegających nadzorowi KNF.(…)”.

Komentarz K&P:

Zaproponowane rozwiązania znalazły już częściowe odzwierciedlenie w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zawarte tam projekty odpowiednich zmian w ustawach oraz delegacje dla ministra właściwego do spraw instytucji finansowych oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, pozwalają na wydłużenie terminów m.in. sporządzania, zatwierdzania i publikacji sprawozdań. I tak, dla przykładu, w obszarze funduszy inwestycyjnych zaproponowano, między innymi, szereg rozwiązań dla sprawozdań tych podmiotów, przedłużając o dwa miesiące termin na:

a.zatwierdzenie, jak również złożenie do ogłoszenia, rocznego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego oraz rocznego połączonego sprawozdania finansowego z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający;

b.rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych funduszu, połączonych sprawozdań finansowych funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy; czy

c.przekazanie Komisji Nadzoru Finansowego oraz uczestnikom funduszu na ich żądanie sprawozdań rocznych AFI sporządzonych odrębnie w odniesieniu do każdego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego i funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

 

 

Ułatwienie pozyskiwanie kapitału przez firmy

Cel wskazany w PIN dla rynku kapitałowego:

„UKNF, wspólnie z MF, zaproponuje zmianę legislacyjną dotyczycącą memorandów informacyjnych. Będzie ona prowadzić do istotnego ułatwienia i przyspieszenia procedowania dokumentów ofertowych wymaganych dla pozyskania kapitału przez przedsiębiorców.(…).”

Komentarz K&P:

W obliczu zmian w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które weszły w życie w listopadzie ubiegłego roku, kluczowa zmiana dotyczyć powinna przede wszystkim podwyższenia wartości emisji, dla których wymagana jest wyłącznie notyfikacja KNF. KNF będzie musiał również udrożnić procedury rejestracyjne w tym proces zadawania pytań emitentowi w związku z ofertą.

 

 

Umożliwienie koncentracji na obsłudze klientów oraz kluczowych procesów

Cel wskazany w PIN dla rynku kapitałowego:

„Pragmatyczne podejście do wybranych działań nadzorczych, w tym m.in.:

  • w zakresie raportowania bieżącego UKNF dokona przeglądu pozyskiwanych informacji w celu zminimalizowania ciążących na podmiotach nadzorowanych obowiązków; UKNF liczy się także z koniecznością akceptacji przesunięć w czasie realizacji takich obowiązków; (…)
  • (…) w przypadku naruszeń norm adekwatności kapitałowej, w tym limitów dużych ekspozycji, przy podejmowaniu odpowiednich działań nadzorczych, UKNF weźmie pod uwagę wpływ czynników związanych z obecną sytuacją epidemiczną; (…)
  • (…) przesunięcie w czasie o pół roku terminu dostosowania się biur maklerskich do wytycznych EBA w sprawie outsourcingu.”

Komentarz K&P:

Szczególnie ciekawa wydaje się kwestia raportowania bieżącego. UKNF nie wyjaśnia bowiem dostatecznie czy chodzi wyłączne o bieżące obowiązki informacyjne względem nadzorcy czy też  o szerzej rozumiane kwestie publikacji przez spółki publiczne odpowiednich informacji do wiadomości publicznej. Mamy nadzieję, że UKNF doprecyzuje wkrótce tę wątpliwość.

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Dr Agnieszka Serzysko
Radca prawny, Partner, Szef Sektora Usług Finansowych
T: +48 608 317 176
E:  a.serzysko@kochanski.pl

Daniel Kozłowski
Adwokat, Starszy Prawnik
T: +48 538 646 453
E:  d.kozlowski@kochanski.pl